Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Komisijos Graikijos reikalų darbo grupė daro sparčią pažangą techninės pagalbos srityje

Briuselis, 2011 m. spalio 13 d. Trečiadienį, spalio 12 d., Graikijos reikalų darbo grupė surengė pirmą aukšto lygio koordinavimo susitikimą, kuriame Graikijos valdžios institucijos, valstybės narės ir tarptautinės organizacijos pasiūlė techninę pagalbą Graikijai. Atsižvelgdami į Graikijos valdžios institucijų ir vadinamojo trejeto susitarimo memorandume įvardytus klausimus ir į spalio 4 d. gautą pirmą Graikijos administracijos prašymų sąrašą, dalyviai diskutavo, kaip tinkamiausiai organizuoti techninę pagalbą Graikijai. Techninė pagalba bus teikiama šiose trijose pagrindinėse srityse:

  • ekonomikos augimo skatinimo ir užimtumo didinimo priemonės, kuriomis siekiama paspartinti ES fondų panaudojimą ir sutelkti pastangas juos panaudojant, taip pat sukurti geresnę verslo aplinką, bei įvairiems sektoriams skirtos energetikos, turizmo, žemės ūkio verslo ir atliekų tvarkymo sričių priemonės;

  • mokesčiai, išlaidų kontrolė ir privatizavimas;

  • horizontalios struktūrinės darbo rinkos, visuomenės sveikatos, teisingumo, viešojo administravimo ir atliekų tvarkymo reformos.

Renginyje Komisijos narys O. Reinas teigė: „Šis renginys yra be galo svarbus. Šis susitikimas simbolizuoja bendrų suderintų Europos veiksmų, kurių tikslas – padėti Graikijai įgyvendinti jos ekonomikai reikalingas struktūrines reformas, pradžią.“

Darbo grupė stiprins, spartins ir didins Graikijos administracijai jau teikiamą paramą. Tam, kad galėtų išsamiai įvertinti padėtį dėl techninės pagalbos poreikių ir pasiūlymų, darbo grupė pakvietė valstybių narių, Norvegijos ir Europos bei tarptautinių organizacijų (įskaitant Europos investicijų banką, Europos investicijų fondą, Tarptautinį valiutos fondą bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją) aukšto lygio atstovus. Graikijos delegacijai vadovavo ministro pirmininko pavaduotojas viešojo administravimo ir e. valdžios reikalams Pantelis Tzortzakis.

Visą dieną vykusiame posėdyje išryškėjo valstybių narių ir tarptautinių organizacijų solidarumas su Graikija vykstant dabartiniam reformų procesui. Per diskusijas buvo konkrečiai aptarti būtiniausi techninės pagalbos poreikiai kai kuriose prioritetinėse srityse:

  • 100 prioritetinių aukšto lygio struktūrinių fondų projektų vykdymo pradžia, kad būtų galima tinkamiausiai panaudoti likusias 15 mlrd. EUR vertės Graikijai skirtas 2007–2013 m. struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšas; pagalba, kad būtų naudojamos MVĮ ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei skirtos lėšos;

  • svarbus veiksmų planas, prie kurio prisidėtų kelios valstybės narės ir Tarptautinis valiutos fondas esminėse mokesčių, biudžeto ir viešųjų išlaidų srityse;

  • konkrečių Graikijos administracinių reformų rengimas, remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimu ir pasinaudojant galima įvairių valstybių narių parama.

Dalyviai pabrėžė, kad Graikijos administracija turi prisiimti visą atsakomybę ir kuo geriau naudoti teikiamą techninę pagalbą. Sutarta, kad ateityje aukšto lygio koordinavimo susitikimai bus rengiami kas kelis mėnesius.

Pagrindiniai faktai

Graikijos Ministro Pirmininko G. Papandreou prašymu, birželio mėn. pritarus Europos Vadovų Tarybai, Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sukūrė Graikijos reikalų darbo grupę, kad ši koordinuotų techninę pagalbą, kurios Graikijai reikia, kad galėtų įgyvendinti ES ir TVF koregavimo programą. Darbo grupė taip pat pataria kurti teisėkūros, reguliavimo, administracines ir prireikus (per)programavimo priemones, kad būtų sparčiau naudojamos ES lėšos – dėmesys teikiamas konkurencingumui, augimui, užimtumui ir mokymui.

Graikijos reikalų darbo grupė kas ketvirtį Komisijai ir Graikijos Vyriausybei teikia ataskaitas apie padarytą pažangą.

Ši darbo grupė padidins techninės pagalbos Graikijai veiksmingumą:

  • būdama viena pagrindine atstove techninės pagalbos reikalams, su kuria palaikys ryšius Graikijos valdžios institucijos;

  • veiksmingai ir darniai telkdama išteklius iš valstybių narių ir kitų įstaigų;

  • nukreipdama šiuos išteklius į sritis, kuriose galima labiausiai pagerinti pagrindines viešąsias paslaugas, padidinti augimą ir užimtumą.

Graikijos reikalų darbo grupė pradėjo veiklą 2011 m. rugsėjo 1 d. Nuo tada ji glaudžiai bendradarbiauja su Graikijos valdžios institucijomis, kad nustatytų jų poreikius, ir su valstybėmis narėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, kurios teikia techninę pagalbą.

Dedamos pastangos, kad struktūrinių fondų pagalbos programa būtų racionalizuota, o įvairiems esminės svarbos projektams būtų suteikta pirmenybė, kad būtų geriau naudojama struktūrinių fondų pagalba.

Glaudžiai bendradarbiaujant su Graikijos valdžios institucijomis kuriama techninės pagalbos programa, kad būtų atsižvelgiama į šių institucijų būtiniausius poreikius. Siekiant nustatyti prioritetines sritis, užmegzti glaudūs ryšiai su atitinkamomis Graikijos ministerijomis.

Lapkričio mėn. pradžioje numatyta paskelbti pirmą ketvirčio ataskaitą – joje bus konsoliduoti 2011 m. spalio 12 d. konferencijos rezultatai ir šioje konferencijoje nustatyti darbo metodai. Su ataskaita galės susipažinti valstybės narės ir kitos techninės pagalbos programoje dalyvaujančios organizacijos.

Asmenys ryšiams:

Olivier Bailly, tel. +32 2 296 87 17

Pia Seppälä, tel. +32 2 299 24 88


Side Bar