Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komission Kreikka-työryhmä käsittelee teknistä apua

Bryssel 13. lokakuuta 2011 – Komission Kreikka-työryhmä järjesti keskiviikkona 12. lokakuuta ensimmäisen koordinaatiokokouksensa Kreikan viranomaisten, jäsenvaltioiden ja Kreikalle teknistä apua tarjoavien kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Keskustelun aiheena oli, miten Kreikalle annettava tekninen apu voitaisiin järjestää parhaiten. Pohjana käytettiin Kreikan viranomaisten ja troikan yhteistyöpöytäkirjaa sekä Kreikan hallinnolta 4. lokakuuta saatua ensimmäistä pyyntöluetteloa. Teknisen apu keskitetään kolmelle pääalalle:

  • kasvu ja työllisyys erityisesti EU:n rahastojen kautta, liiketoimintaympäristön parantaminen, energia- ja matkailualojen, maatalouselinkeinojen ja jätteenkäsittelyn alakohtaiset toimenpiteet,

  • verotus, menojen valvonta ja yksityistäminen,

  • horisontaaliset rakenteelliset uudistukset, jotka kohdistuvat työmarkkinoihin, kansanterveyteen, oikeuslaitokseen, hallintoon ja jätteidenkäsittelyyn.

Komissaari Olli Rehn korosti tilaisuudessa sen merkittävyyttä. ”Tällä kokouksella annetaan lähtölaukaus Euroopan yhteiselle työlle Kreikan auttamiseksi. Näin se pystyy toteuttamaan erittäin tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat sen toipumisen kannalta välttämättömiä”, totesi komissaari Rehn.

Kreikka-työryhmän avulla vahvistetaan, vauhditetaan ja laajennetaan jo meneillään olevaa työtä Kreikan hallinnon tukemiseksi. Jotta teknisen avun tarpeesta ja tarjonnasta saadaan kokonaiskuva, mukaan on kutsuttu kokeneita asiantuntijoita jäsenvaltioista, Norjasta sekä eurooppalaisista ja kansainvälisistä organisaatioista (esim. Euroopan investointipankki, Euroopan investointirahasto, Kansainvälinen valuuttarahasto ja OECD). Kreikan valtuuskuntaa johtaa hallintoasioista ja sähköisistä viranomaispalveluista vastaava varaministeri Pantelis Tzortzakis.

Koko päivän kestäneessä kokouksessa jäsenvaltiot ja kansainväliset organisaatiot osoittivat solidaarisuutensa Kreikalle meneillään olevassa uudistusprosessissa. Keskusteluissa saatiin aikaan konkreettista edistystä teknisen avun kiireellisimpien tarpeiden osalta eräillä painopistealueilla, joita ovat

  • sadan rakennerahastojen prioriteettihankkeen aloittaminen, jotta Kreikalle rakenne- ja koheesiorahastoista vuosiksi 2007–2013 myönnetty 15 miljardin euron määrä voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla sekä apu pienten ja keskisuurten yritysten sekä tärkeimpien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien rahoituksen helpottamiseksi,

  • keskeisimpien verotuksen, talousarvion ja julkisten menojen alojen laaja toimintasuunnitelma, jossa on mukana useita jäsenvaltioita ja Euroopan investointirahasto,

  • konkreettisten Kreikan hallintouudistusten valmistelu OECD:n analyysin pohjalta mahdollisesti useiden jäsenvaltioiden tuella.

Kokouksen osallistujat painottivat, että Kreikan hallinnon on otettava tilanteessa täysi vastuu ja käytettävä tekninen apu hyväkseen parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi sovittiin, että koordinaatiokokouksia järjestetään jatkossa korkealla tasolla muutaman kuukauden välein.

Tausta

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso perusti erityistyöryhmän Kreikkaa varten sen jälkeen, kun Kreikan pääministeri Georgios Papandreou oli esittänyt asiasta pyynnön, jota kesäkuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto tuki. Työryhmän tarkoituksena on koodinoida teknistä apua, jota Kreikka tarvitsee pystyäkseen toteuttamaan EU:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston sopeutusohjelman. Lisäksi se ehdottaa lainsäädäntöön, sääntelyyn, hallintoon ja tarvittaessa ohjelmiin tai uudelleenohjelmointiin liittyviä toimenpiteitä, joiden avulla EU:n varoja voidaan käyttää tehokkaammin ja joilla keskitytään kilpailykykyyn, kasvuun sekä työllisyyteen ja koulutukseen.

Kreikka-työryhmä raportoi saavutetusta edistyksestä neljännesvuosittain komissiolle ja Kreikan hallitukselle.

Työryhmän tarkoituksena on tehostaa Kreikalle annettavaa teknistä apua. Se

  • tarjoaa ainoan/pääasiallisen yhteystahon Kreikan viranomaisille teknisen avun kysymyksissä,

  • mobilisoi jäsenvaltioilta ja muilta tahoilta saatuja varoja tehokkaasti ja koordinoidusti,

  • ohjaa varat aloille, joilla niillä on suurin vaikutus julkisten peruspalveluiden parantamisen sekä kasvun ja työllisyyden lujittamisen kannalta.

Kreikka-työryhmä aloitti toimintansa 1. syyskuuta 2011. Se on selvittänyt tarpeita läheisessä yhteistyössä Kreikan viranomaisten sekä teknistä apua tarjoavien jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Parhaillaan ollaan järkeistämässä rakennerahastotuen ohjelmaa ja asettamassa tiettyjä päähankkeita etusijalle. Näin pyritään parantamaan tarjolla olevan rakennerahastotuen käyttöä.

Kreikan viranomaisten kanssa tehtävän läheisen yhteistyön avulla kehitetään teknisen avun ohjelmaa. Keskeisimpien Kreikan ministeriöiden kanssa on luotu kattavia yhteyksiä, jotta saadaan selvitettyä prioriteettialat.

Ensimmäinen neljännesvuosittain annetuista raporteista on tarkoitus toimittaa marraskuun alussa. Siinä vahvistetaan 12. lokakuuta 2011 pidetyssä kokouksessa aikaan saadut tulokset ja sovitut työmenetelmät. Raportti toimitetaan jäsenvaltioiden ja muiden teknisen avun ohjelmiin osallistuvien organisaatioiden saataville.

Yhteyshenkilöt:

Olivier Bailly (+32-2) 296 87 17

Pia Seppälä (+32-2) 299 24 88


Side Bar