Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Komisjoni töörühm Kreeka küsimustes teeb kiireid edusamme tehnilise abi korraldamisel

Brüssel, 13. oktoober 2011 – Komisjoni Kreeka küsimustega tegelev töörühm korraldas kolmapäeval, 12. oktoobril esimese kõrgetasemelise kooskõlastuskohtumise, millest võtsid osa Kreeka valitsusasutused ning Kreekale tehnilist abi osutavad liikmesriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid. Kreeka võimude ning Euroopa Komisjonist, Euroopa Keskpangast ja Rahvusvahelisest Valuutafondist koosneva juhtkolmiku vahelises vastastikuse mõistmise memorandumis tõstatatud küsimusi ning Kreeka valitsuselt 4. oktoobril saadud esimest taotluste nimekirja arvesse võttes arutlesid osalejad selle üle, kuidas paremini korraldada Kreekale antavat abi. Tehnilist abi antakse kolmes põhivaldkonnas:

  • majanduskasvu ja tööhõivet toetavad meetmed, millega kiirendatakse ELi fondide vahendite kasutuselevõttu ning luuakse soodsam ettevõtluskeskkond, ning sektoripõhised meetmed energeetika, turismi, põllumajandusettevõtjate ja jäätmekäitluse jaoks;

  • maksundus, kulude kontroll ja erastamine;

  • horisontaalsed struktuurireformid tööturu, rahvatervise, õigusküsimuste, avaliku halduse ja jäätmekäitluse tarvis.

Volinik Rehn ütles kohtumisel: „Raske on selle ürituse tähtsust üle hinnata. Minu jaoks tähendab see kohtumine ei vähem ega rohkem kui esimest sammu ELi ühiste jõupingutuste teel, et aidata Kreekal rakendada taastumiseks hädavajalikke struktuurireforme.“

Töörühm tugevdab, kiirendab ja laiendab Kreeka valitsuse toetamiseks juba tehtavat tööd. Tehnilise abi vajadustest ja pakkumistest täieliku ülevaate saamiseks olid kohtumisele kutsutud liikmesriikide, Norra ning Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonide (sh EIP, EIF, IMF ja OECD) juhtivad esindajad. Kreeka delegatsiooni juhtis avaliku halduse ja e-valitsuse aseminister hr Pantelis Tzortzakis.

Kogu päeva väldanud kohtumine tõi esile liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide solidaarsuse Kreekaga seoses käimasoleva reformiprotsessiga. Aruteludel tehti konkreetseid edusamme seoses kiireloomulisimate tehnilise abi vajadustega esmatähtsates valdkondades, milleks on:

  • 100 kõige olulisema struktuurifondi projekti kiire käivitamine, et parimal võimalikul viisil ära kasutada järelejäänud 15 miljardit eurot Kreekale aastateks 2007–2013 ette nähtud tõuke- ja ühtekuuluvusfondi vahenditest. VKEde ja olulisemate avaliku ja erasektori partnerluste toetamine juurdepääsul rahastamisallikatele;

  • mitut liikmesriiki ja IMFi hõlmav põhjalik tegevuskava võtmetähtsusega maksundus-, eelarve- ja avaliku halduse küsimustes;

  • OECD analüüsil ja võimalikul liikmesriikide toetusel põhinevate konkreetsete haldusreformide ettevalmistamine Kreekas.

Osalejad rõhutasid, et Kreeka valitsus peab võtma täieliku vastutuse pakutava tehnilise abi eest ja kasutama seda võimalikult heaperemehelikult. Lepiti kokku, et edaspidi peetakse kõrgetasemelisi kooskõlastuskohtumisi iga kahe kuu tagant.

Taust

Pärast seda, kui Kreeka peaminister Papandreou oli palunud ELilt abi ning juunis toimunud Euroopa Ülemkogu oli selle heaks kiitnud, kutsus komisjoni president Barroso kokku töörühma, kelle ülesandeks sai koordineerida tehnilist abi, mida antakse Kreekale ELi ja IMFi koostatud kohandamiskava täitmiseks. Samuti annab töörühm soovitusi õiguslike, regulatiivsete, halduslike ning vajaduse korral ka (ümber)planeerimise meetmete võtmiseks, et hakata võimalikult kiiresti kasutama ELi pakutavaid vahendeid, pidades eelkõige silmas konkurentsivõimet, majanduskasvu ning tööhõivet ja koolitust.

Kord kvartalis esitab töörühm komisjonile ja Kreeka valitsusele aruande oma tegevuse kohta.

Töörühm suurendab Kreekale antava tehnilise abi tõhusust sellega, et:

  • toimib Kreeka valitsuse jaoks ühtse ja põhilise suhtluskanalina tehnilise abi küsimustes;

  • koondab liikmesriikidelt ja muudelt organisatsioonidelt tulevaid vahendeid tõhusalt ja kooskõlastatult;

  • suunab vahendid valdkondadesse, kus neist tõuseb suurimat võimalikku kasu põhiliste avalike teenuste parandamisel ning majanduskasvu ja tööhõive suurendamisel.

Töörühm alustas tööd 1. septembril 2011. Algusest peale tehakse tihedat koostööd Kreeka asutustega nende vajaduste kindlaks tegemiseks, samuti suheldakse tehnilist abi pakkuvate liikmesriikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Käimasolev töö keskendub võimalikult otstarbekohase tõukefondide abikava koostamisele ning võtmetähtsusega projektide väljaselgitamisele, et tõukefondide abi võimalikult hästi ära kasutada.

Tihedas koostöös Kreeka võimudega on koostamisel tehnilise abi kava, mille alusel lahendada kõige pakilisemaid probleeme. Esmatähtsate valdkondade kindlakstegemiseks on loodud tihedad suhted asjakohaseimate Kreeka ministeeriumidega.

Esimene kvartaliaruanne esitatakse novembri alguses ning selles antakse ülevaade 12. oktoobri konverentsi tulemustest ja valitud töömeetoditest. Aruandega saavad tutvuda ka tehnilise abi kavas osalevad liikmesriigid ja muud organisatsioonid.

Kontaktisikud :

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar