Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Pracovní skupina Komise pro Řecko rychle pokročila s technickou pomocí

Brusel 13. října 2011 – pracovní skupina pro Řecko uspořádala ve středu 12. října své první koordinační setkání na vysoké úrovni za účasti řeckých orgánů, členských států a mezinárodních organizací poskytujících Řecku technickou pomoc. Účastníci jednali o tom, jak nejlépe zorganizovat technickou pomoc Řecku, a vycházeli přitom z otázek, jež byly vytyčeny v memorandu o porozumění mezi řeckými orgány a Trojkou, a z prvního seznamu žádostí řecké správy, který byl doručen dne 4. října. Technická pomoc bude soustředěna do tří hlavních oblastí:

  • opatření k posílení růstu a zaměstnanosti, která jsou zaměřená na prostředky EU, jakož i na vytváření lepšího podnikatelského prostředí, a odvětvová opatření v oblasti energetiky, cestovního ruchu, zemědělského průmyslu a nakládání s odpady,

  • daně, kontrola výdajů a privatizace,

  • plošné strukturální reformy trhu práce, veřejného zdravotnictví, soudnictví, veřejné správy a odvětví nakládání s odpady.

Komisař Rehn na setkání prohlásil: „Toto setkání má obrovský význam. Pro mě je toto setkání začátkem společného evropského úsilí o pomoc Řecku provést tak potřebné strukturální reformy, bez nichž by nedošlo k jeho hospodářskému oživení.“

Pracovní skupina posílí, urychlí a rozšíří již probíhající činnosti na podporu řecké veřejné správy. Za účelem vytvoření ucelené představy o potřebách a nabídkách technické pomoci sezvala pracovní skupina vysoké představitele členských států, Norska, jakož i evropských a mezinárodních organizací (včetně EIB, EIF, MMF, OECD). Řeckou delegaci vedl pan Pantelis Tzortzakis, náměstek ministra pro veřejnou správu a e-Government.

Celodenní setkání bylo výrazem solidarity členských států a mezinárodních organizací s Řeckem během současného reformního procesu. Při jednání se podařilo dosáhnout konkrétního pokroku, pokud jde o nejnaléhavější potřebu technické pomoci v některých prioritních oblastech:

  • byl dán impuls k zahájení 100 projektů s vysokou mírou priority v rámci strukturálních fondů, které umožní co nejlépe využít zbylých 15 miliard EUR z řeckých strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007–2013; pomoc malým a středním podnikům a stěžejním partnerstvím veřejného a soukromého sektoru při získávání přístupu k finančním prostředkům,

  • byl vytvořen obsáhlý akční plán s účastí několika členských států a MMF v zásadních oblastech daní, rozpočtu a veřejných výdajů,

  • byly připraveny konkrétní správní reformy v Řecku, jež se opírají o analýzu OECD a možnou podporu řady členských států.

Účastníci zdůraznili, že je nezbytně nutné, aby řecká veřejná správa převzala plnou odpovědnost a co nejlépe využila dostupnou technickou pomoc. Bylo dohodnuto, že v pravidelných intervalech několika měsíců se budou pořádat budoucí koordinační setkání na vysoké úrovni.

Souvislosti

Pracovní skupinu založil předseda Komise Barroso na žádost řeckého předsedy vlády Papandrea a s podporou Evropské rady. Jejím smyslem je koordinovat technickou pomoc, kterou Řecko potřebuje k plnění ozdravného programu EU/MMF, a doporučovat legislativní, regulační, správní a v případě nutnosti programová opatření, jejichž cílem je urychlené čerpání finančních prostředků EU a jejichž těžištěm je konkurenceschopnost, hospodářský růst a zaměstnanost/vzdělávání.

Každé čtvrtletí podává pracovní skupina Komisi a řecké vládě zprávu o pokroku, kterého se podařilo docílit.

Pracovní skupina hodlá zefektivnit technickou pomoc Řecku prostřednictvím:

  • jedné/hlavní kontaktní osoby, která bude vůči řeckým orgánům zodpovědná za technickou pomoc,

  • účinným a koordinovaným způsobem mobilizovat zdroje členských států a dalších subjektů,

  • jejich nasměrováním do oblastí, v nichž budou mít největší vliv na zlepšování veřejných služeb a posilování růstu a zaměstnanosti.

Svou činnost pracovní skupina zahájila dne 1. září 2011. Od té doby je v úzkém styku jak s řeckými orgány s cílem zjišťovat jejich potřeby, tak s členskými státy a mezinárodními organizacemi, které technickou pomoc nabízí.

Nadto usiluje o racionalizaci programu pomoci v rámci strukturálních fondů a v zájmu lepšího využití dostupných prostředků ze strukturálních fondů má prioritu řada hlavních projektů.

V úzké spolupráci s řeckými orgány byl vypracován program technické pomoci, který umožní reagovat na jejich prioritní potřeby. V rámci intenzivní výměny s nejdůležitějšími řeckými ministerstvy byly identifikovány prioritní oblasti.

První čtvrtletní zpráva je naplánována na začátek listopadu. V ní dojde ke konsolidaci výsledků a pracovních postupů, které vyplynuly z konference konané dne 12. října 2011. Zpráva bude zaslána členským státům a ostatním organizacím, jež se podílí na programu technické pomoci.

Kontaktní osoby

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar