Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Работната група за Гърция на Комисията отбелязва бърз напредък в действията по предоставяне на техническа помощ

Брюксел, 13 октомври 2011 г. — На 12 октомври Работната група за Гърция организира първата си среща за координация на високо равнище, в която участваха представители на гръцките власти, държавите-членки и международни организации, предоставящи техническа помощ на Гърция. Въз основа на проблемите, набелязани в Меморандума за разбирателство между гръцките власти и Тройката, както и въз основа на първия списък с искания от страна на държавната администрация на Гърция, получен на 4 октомври, участниците разискваха най-добрите начини за организиране на техническата помощ за Гърция. Техническата помощ ще бъде съсредоточена в три основни области:

  • мерки за насърчаване на икономическия растеж и заетостта с акцент върху фондовете на ЕС и по-бързото им усвояване и с цел създаване на по-добра бизнес среда, както и мерки за секторите на енергетиката, туризма, агробизнеса и управлението на отпадъци;

  • данъци, контрол върху разходите и приватизация;

  • хоризонтални структурни реформи за пазара на труда, общественото здравеопазване, правосъдието, публичната администрация и управлението на отпадъци.

На срещата Комисар Рен заяви: „Бих искал настоятелно да подчертая значимостта на това събитие. За мен тази среща е равнозначна на начален сигнал за едно съгласувано общо европейско усилие да се окаже помощ на Гърция при изпълнението на така нужните за възстановяването ѝ структурни реформи.“

Работната група ще подсили, ускори и разшири действията си в подкрепа на гръцката администрация, които вече са в ход. За да получи пълна представа за конкретните нужди от техническа помощ и предложенията за оказване на такава, работната група покани високопоставени представители на държавите-членки на ЕС, Норвегия, както и европейски и международни организации (в това число ЕИБ, ЕИФ, МВФ, ОИСР). Гръцката делегация бе водена от г-н Пантелис Цорцакис, заместник-министър по въпросите на публичната администрация и електронното правителство.

Продължилата цял ден среща показа солидарността на държавите-членки и международните организации с Гърция в текущия процес на реформи. Дискусиите дадоха възможност за постигането на конкретен напредък по най-неотложните нужди от техническа помощ в някои от приоритетните области:

  • стартиране на 100 високо приоритетни проекта по структурните фондове, което да позволи най-добро оползотворяване на средствата в размер на 15 млрд. евро, оставащи в структурния и кохезионния фонд за Гърция за периода 2007—2013 г.; подпомагане за достъп до финансиране за малките и средните предприятия (МСП) и за ключови публично-частни партньорства;

  • мащабен план за действие с участието на няколко държави-членки и МВФ в ключовите области: данъци, бюджет и публични разходи;

  • подготвянето на конкретни административни реформи в Гърция въз основа на анализ на ОИСР и евентуална подкрепа от редица държави-членки на ЕС.

Участниците в срещата подчертаха необходимостта гръцката администрация да се ангажира в пълна степен и да оползотвори наличната техническа помощ по най-добрия начин. Бе договорено на всеки няколко месеца да се провеждат срещи за координация на високо равнище.

Контекст

В отговор на молба от страна на гръцкия министър-председател Папандреу и в резултат на дадената на провелия се през юни Европейски съвет подкрепа, председателят на Комисията Барозу сформира работната група, за да координира техническата помощ, от която Гърция се нуждае, за да изпълни програмата за икономическо преустройство на ЕС/МВФ, както и за да препоръча законодателни, регулаторни и административни мерки и, ако е необходимо, мерки за (пре)програмиране на отпуснатите от ЕС средства с оглед на ускореното им усвояване, като се поставя акцент върху конкурентоспособността, растежа и заетостта/обучението.

На всеки три месеца работната група за Гърция представя на Комисията и на гръцкото правителство доклади за постигнатия напредък.

Работната група ще подобри ефективността на предоставяната на Гърция техническа помощ:

  • в ролята си на единствен/основен посредник пред гръцките власти по въпросите, свързани с техническата помощ,

  • като мобилизира по координиран и ефективен начин ресурси от държавите-членки и други институции,

  • като насочва тези ресурси в области, където ще могат да окажат възможно най-голямо въздействие за подобряване на основните обществени услуги, и способства за икономическия растеж и заетостта.

Работната група започна работа на 1.9.2011 г. Оттогава работи в тясно сътрудничество с гръцките власти, за да определи техните нужди, както и с държавите-членки и международните организации, предлагащи техническа помощ.

Полагат се усилия за рационализиране на програмата за подпомагане със структурни фондове, както и за набелязването на приоритетни проекти, за да се подобри усвояването на наличните средства от тези фондове.

За да се посрещнат приоритетните нужди на гръцките власти, въз основа на тясно сътрудничество с тях се разработва програма за техническа помощ. Установен е активен диалог със съответните гръцки министерства, за да се набележат приоритетни области.

Първият тримесечен доклад ще бъде представен в началото на ноември. В него ще се обобщят и затвърдят резултатите и методите на работа, които ще бъдат очертани в рамките на конференцията от 12.10.2011 г. Докладът ще бъде предоставен на държавите-членки и на други организации, участващи в програмата за предоставяне на техническа помощ.

За контакти:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar