Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Vidare mot ett medlemskap: EU-kommissionens rekommendationer för utvidgningsprocessen

Bryssel den 12 oktober 2011 – EU-kommissionen rekommenderar att anslutningsförhandlingar inleds med Montenegro och att Serbien beviljas status som kandidatland. I de årligen återkommande rapporterna redogör kommissionen för de framsteg på vägen mot en EU-anslutning som under det senaste året gjorts på västra Balkan samt i Turkiet och Island.

Enligt kommissionär Stefan Füle, som presenterade utvidgningspaketet, visar rekommendationerna rörande Montenegro och Serbien att utvidgningsprocessen främjar konkreta reformer och bidrar till ett stabilare och mer välmående Europa.
– I denna tid fylld av utmaningar ger utvidgningsprocessernas förändringskraft hopp för både EU:s medlemsländer och utvidgningsländerna.

I år har anslutningsförhandlingarna med Kroatien avslutats, och det har gjorts ytterligare framsteg även på andra håll på västra Balkan. I och med att de två återstående personer som åtalats av Icty nu har gripits, har ett hinder på Serbiens väg mot anslutning undanröjts och ett betydande steg tagits mot försoning i regionen. En dialog mellan Belgrad och Priština har inletts och börjat ge resultat. Dialogen måste fortsätta i en konstruktiv anda. Montenegro har intensifierat sina reforminsatser enligt de prioriteringar som har fastställts av EU. EU-kommissionen bekräftar också sin tidigare rekommendation att inleda anslutningsförhandlingar med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. I december 2010 beviljades visumfria resor till Schengenområdet för medborgare i ytterligare två länder på västra Balkan, nämligen Albanien och Bosnien och Hercegovina.

Trots framstegen återstår stora utmaningar i regionen när det gäller god samhällsstyrning, rättsstaten, administrativ kapacitet, arbetslöshet och ekonomiska reformer. Det finns fortfarande problem i det regionala samarbetet. I flera länder har viktiga reformer försenats, ofta till följd av den interna politiska utvecklingen och konflikter. Det finns vissa oroande tendenser när det gäller yttrandefriheten i medierna. Meningsskiljaktlgheter om Kosovos1 status fortsätter att inverka negativt på både Kosovo och västra Balkan.

Islands anslutningsprocess har gått framåt under det senaste året, och anslutningsförhandlingar pågår. Kommissionen räknar med fortsatta framsteg i förhandlingarna och är övertygad om att man kan nå konstruktiva lösningar i frågor som fiske och miljöskydd.

Anslutningsförhandlingarna med Turkiet har tyvärr inte framskridit på över ett år. Turkiets EU-anslutningsprocess är fortfarande den effektivaste ramen för att främja reformer, utveckla dialogen i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och stärka den ekonomiska konkurrenskraften. Samtidigt är kommissionen bekymrad över den senaste tidens spänningar i förbindelserna mellan Turkiet och Cypern. Det behövs en ny positiv dagordning för förbindelserna mellan EU och Turkiet, för att kunna utveckla en mer konstruktiv relation som bygger på konkreta åtgärder på områden av gemensamt intresse.

Bakgrund

LANDSÖVERSIKT

KROATIEN: kandidatland – ansökan om medlemskap 2003. Anslutningsförhandlingarna slutfördes i juni 2011. I enlighet med artikel 49 i EU-fördraget lägger kommissionen i dag fram ett positivt yttrande om Kroatiens beredskap för anslutning till EU. Efter slutförandet av ratificeringsprocessen bör Kroatien bli medlem den 1 juli 2013.

TURKIET: kandidatland – ansökan 1987. Anslutningsförhandlingarna inleddes i oktober 2005. 13 kapitel har inletts och ett har preliminärt avslutats. För att kunna gå påtagligt framåt i anslutningsförhandlingarna måste Turkiet först fullgöra sina skyldigheter inom ramen för tullunionen och göra framsteg i riktning mot en normalisering av förbindelserna med Cypern.

ISLAND: kandidatland – ansökan 2009. Medlemskapsförhandlingarna inleddes i juni 2010. Fyra kapitel har öppnats, av vilka två preliminärt har avslutats. Eftersom Island redan är medlem av EES och Schengenområdet har en stor del av landets lagstiftning redan anpassats till EU.

F. D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN: kandidatland – ansökan 2004. Landet fortsätter att i tillräckligt hög grad uppfylla de politiska kriterierna och kommissionen har förnyat sin rekommendation från 2009 om att anslutningsförhandlingar bör inledas. Eftersom det krävs ett enhälligt beslut av medlemsländerna för att förhandlingar ska inledas är det avgörande att man når en lösning på namnfrågan.

MONTENEGRO: kandidatland – ansökan 2008. Under 2010 beviljade EU landet kandidatstatus och fastställde sju huvudprioriteringar som landet måste uppfylla för att anslutningsförhandlingar ska inledas. I dag har kommissionen rekommenderat ett inledande av anslutningsförhandlingar.

ALBANIEN: potentiellt kandidatland – ansökan 2009. År 2010 fastställde EU tolv huvudprioriteringar som landet måste uppfylla för att anslutningsförhandlingar ska inledas. Även om Albanien har gjort framsteg på en del av dessa områden kan kommissionen inte rekommendera ytterligare steg för Albanien i år.

Mot bakgrund av den senaste tidens positiva signaler uppmanar kommissionen de politiska krafterna i Albanien att återupprätta och upprätthålla den politiska dialogen för att de demokratiska institutionerna ska kunna fungera och reformer av avgörande betydelse genomföras.

SERBIEN: potentiellt kandidatland – ansökan 2009. Kommissionen lade i dag fram sitt yttrande om Serbiens ansökan om medlemskap. På grundval av de resultat som konstaterats rekommenderar kommissionen att rådet beviljar Serbien status som kandidatland. Kommissionen fastställde också en viktig prioritering som landet måste uppfylla för att anslutningsförhandlingar ska inledas.

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA: potentiellt kandidatland – har inte ansökt om EU-medlemskap. Efter 2010 års parlamentsval har landet ännu inte har bildat en regering på statlig nivå. De politiska ledarna saknar en gemensam vision om landets framtida inriktning, vilket fortsätter att blockera viktiga EU-relaterade reformer.

KOSOVO: potentiellt kandidatland – meningsskiljaktigheterna om Kosovos status är ett fortsatt hinder för att upprätta avtalsmässiga förbindelser mellan EU och Kosovo. EU stöder Kosovos strävan att förverkliga sitt europeiska perspektiv.

Mer information

Resultat i detalj och rekommendationer för varje land:

Albanien MEMO/11/686

Bosnien och Hercegovina MEMO/11/687

Kroatien MEMO/11/688

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien MEMO/11/689

Island MEMO/11/690

Kosovo* MEMO/11/691

Montenegro MEMO/11/692

Serbien MEMO/11/693

Turkiet MEMO/11/694

Mer om utvidgningspaket:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_sv.htm

Kontaktpersoner:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

Enligt FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244/1999.


Side Bar