Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia odporúča prikročiť k ďalšej fáze pristúpenia k EÚ

Brusel 12. októbra 2011 – Európska komisia dnes odporučila začatie prístupových rokovaní s Čiernou Horou a udeliť štatút kandidátskej krajiny Srbsku. V ucelenom súbore výročných správ Komisia informuje o pokroku v prístupovom procese, ktorý sa v priebehu posledného roka dosiahol na západnom Balkáne, v Turecku a na Islande.

Pri predkladaní ročného balíka pre rozšírenie komisár Štefan Füle uviedol: Dnešné odporúčania týkajúce sa Čiernej Hory a Srbska ukazujú, že proces rozšírenia stimuluje reformy v daných regiónoch a pomáha vytvárať stabilnejšiu a prosperujúcejšiu Európu. Transformačná sila procesu rozšírenia vysiela mocný signál nádeje v týchto pohnutých časoch rovnako členským štátom Európskej únie, ako aj krajinám, ktorých sa rozšírenie týka.“

V roku, v ktorom sa podarilo uzatvoriť prístupové rokovania s Chorvátskom, bol dosiahnutý aj ďalší pokrok v iných oblastiach západného Balkánu. Zatknutie dvoch zostávajúcich osôb obvinených Medzinárodným trestným tribunálom pre bývajú Juhosláviu (ICTY) odstránilo významnú prekážku na ceste Srbska do Európy a znamenalo dôležitý krok k zmiereniu v tomto regióne. Nadviazal sa dialóg medzi Belehradom a Prištinou, ktorý už priniesol prvé výsledky. V tomto smere treba postupovať konštruktívne. Čierna Hora zintenzívnila svoje reformné úsilie na základe priorít stanovených Európskou úniou. Európska komisia takisto potvrdila svoje predchádzajúce odporúčanie začať prístupové rokovania s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko. V decembri 2010 bolo povolené bezvízové cestovanie do schengenského priestoru občanom ďalších dvoch krajín západného Balkánu: Albánska a Bosny a Hercegoviny.

Dobrá správa vecí verejných, právny štát, administratívne kapacity, nezamestnanosť a hospodárske reformy zostávajú hlavnými problémami v tomto regióne. Pretrvávajú aj problémy v oblasti regionálnej spolupráce. Vo viacerých krajinách sa dôležité reformy oneskorili, často v dôsledku vnútorného politického vývoja a konfliktov. Viaceré tendencie vývoja v oblasti slobody prejavu v médiách vyvolávajú znepokojenie. Nezhody týkajúce sa štatútu Kosova1 majú naďalej negatívny vplyv na Kosovo, ale aj na širší región západného Balkánu.

Island v priebehu uplynulého roka zaznamenal pokrok v prístupovom procese, pričom rokovania pokračujú. Komisia očakáva, že prístupové rokovania budú naďalej úspešne pokračovať a je presvedčená, že základné otázky ako rybné hospodárstvo a ochrana životného prostredia je možné konštruktívne riešiť.

Prístupové rokovania s Tureckom, žiaľ, už viac ako rok nepostúpili do žiadnej ďalšej oblasti. Prístupový proces Turecka zostáva najúčinnejším rámcom na podporu reforiem, na rozvoj dialógu o otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky a na posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti. Komisia je zároveň znepokojená nedávnymi prejavmi napätia medzi Tureckom a Cyprom. Treba vypracovať nový pozitívny program vzťahov EÚ – Turecko s cieľom umožniť konštruktívnejšie vzťahy založené na konkrétnych krokoch v oblastiach spoločného záujmu.

Celkový prehľad

TABUĽKA KRAJÍN

CHORVÁTSKO: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2003. Prístupové rokovania boli ukončené v júni 2011. V súlade s článkom 49 Zmluvy o EÚ Komisia dnes predkladá kladné stanovisko k pripravenosti Chorvátska na pristúpenie k Európskej Únii. Po skončení ratifikačného procesu by sa Chorvátsko malo stať členským štátom 1. júla 2013.

TURECKO: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 1987. Prístupové rokovania sa začali v júni 2005. V súčasnosti je 13 kapitol otvorených a jedna je predbežne uzavretá. Predtým, než krajina bude môcť podstatnejšie pokročiť v prístupových rokovaniach, je potrebné splniť v plnom rozsahu povinnosti vyplývajúce z colnej únie a preukázať pokrok vo vzťahoch s Cyprom.

ISLAND: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2009 a prístupové rokovania sa začali v júni 2010 otvorením 4 kapitol, z ktorých 2 boli predbežne uzavreté. Keďže Island je už členom EHP a schengenského priestoru, veľká časť jeho právnych predpisov je už zosúladená s právom EÚ.

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2004. Krajina naďalej uspokojivo plní politické kritériá a Komisia v roku 2009 zopakovala svoje odporúčanie začať prístupové rokovania. Keďže na začatie rokovaní je potrebný jednomyseľný súhlas členských štátov, je nevyhnutné vyriešiť otázku názvu krajiny.

ČIERNA HORA: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2008. EÚ jej v roku 2010 udelila štatút kandidátskej krajiny a stanovila sedem kľúčových priorít, ktoré má krajina splniť, aby dosiahla začatie prístupových rokovaní. Dnes Komisia odporučila začatie prístupových rokovaní.

ALBÁNSKO: potenciálna kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2009. EÚ v roku 2010 stanovila dvanásť kľúčových priorít, ktoré má krajina splniť, aby dosiahla začatie prístupových rokovaní. Hoci v niektorých z daných oblastí sa dosiahol pokrok, Komisia nebola v takej pozícii, aby mohla odporučiť ďalšie kroky vo vzťahu k Albánsku v tomto roku.

Na základe nedávnych pozitívnych signálov Komisia vyzýva politické sily v Albánsku, aby obnovili a udržiavali úroveň politického dialógu, ktorá umožní fungovanie kľúčových demokratických inštitúcií a realizáciu najdôležitejších reforiem.

SRBSKO: potenciálna kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2009. Komisia dnes predložila svoje stanovisko k žiadosti Srbska o členstvo. Na základe svojich zistení odporúča, aby Rady udelila Srbsku štatút kandidátskej krajiny. Stanovila aj kľúčovú prioritu, ktorú krajina potrebuje splniť, aby dosiahla otvorenie prístupových rokovaní.

BOSNA A HERCEGOVINA: potenciálna kandidátska krajina – zatiaľ nepredložila žiadosť o členstvo v EÚ; od parlamentných volieb v roku 2010 krajina zatiaľ neutvorila vládu na celoštátnej úrovni a chýbajúca spoločná vízia politických predstaviteľov o smerovaní krajiny aj naďalej blokuje kľúčové reformy súvisiace s EÚ.

KOSOVO: potenciálna kandidátska krajina – nezhody týkajúce sa štatútu Kosova zostávajú prekážkou vývoja zmluvných vzťahov medzi EÚ a Kosovom. EÚ podporuje úsilie Kosova pri napĺňaní jeho európskej vízie.

Ďalšie informácie:

Podrobnosti o zistenom stave a odporúčaniach týkajúcich sa jednotlivých krajín:

Albánsko MEMO/11/686

Bosna a Hercegovina MEMO/11/687

Chorvátsko MEMO/11/688

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko MEMO/11/689

Island MEMO/11/690

Kosovo* MEMO/11/691

Čierna Hora MEMO/11/692

Srbsko MEMO/11/693

Turecko MEMO/11/694

Ďalšie informácie o balíku pre rozšírenie:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_sk.htm

Kontaktné osoby:

Peter Stano (+32 2 295 7484)

Anca Paduraru (+32 2 296 6430)

1 :

Podľa rezolúcie BR OSN č. 1244 (1999).


Side Bar