Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Europese Commissie doet aanbeveling voor volgende fasen EU-uitbreiding

Brussel, 12 oktober 2011 — De Europese Commissie beveelt vandaag aan om toetredingsonderhandelingen te openen met Montenegro en Servië de status van kandidaat-lidstaat van de EU te geven. Zoals ieder jaar brengt de Commissie verslag uit over de vorderingen van de landen van de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland in de richting van toetreding tot de EU gedurende het afgelopen jaar.

Bij de presentatie van het jaarlijkse uitbreidingspakket zei EU-commissaris Štefan Füle: “De aanbevelingen die wij vandaag voor Montenegro en Servië doen, laten zien dat het uitbreidingsproces hervormingen in de praktijk stimuleert en bijdraagt tot een stabieler en welvarender Europa. De vormende kracht van het uitbreidingsproces is een hoopgevend signaal in deze moeilijke tijden, zowel voor de lidstaten van de Europese Unie als voor de uitbreidingslanden.”

Dit jaar hebben we de afronding van de toetredingsonderhandelingen met Kroatië meegemaakt, en vooruitgang is ook geboekt elders op de Westelijke Balkan. Met de aanhouding van de laatste twee verdachten van het Joegoslavië-tribunaal is een belangrijk struikelblok voor de toetreding van Servië weggevallen. Dit is een belangrijke stap in de richting van verzoening in de regio. Er is een dialoog tussen Belgrado en Prishtina/Priština tot stand gekomen, die al de eerste vruchten heeft afgeworpen. Deze dialoog moet op constructieve wijze worden gevoerd. Montenegro heeft zijn hervormingsinspanningen opgevoerd op basis van de prioriteiten die door de Europese Unie zijn opgesteld. De Europese Commissie bevestigt ook haar eerdere aanbeveling om toetredingsonderhandelingen te openen met de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. De burgers van twee andere westelijke Balkanlanden, Albanië en Bosnië en Herzegovina, kunnen sinds december 2010 zonder visum naar het Schengengebied reizen.

Goed bestuur, de rechtsstaat, versterking van de bestuurlijke capaciteit, werkloosheid en economische hervormingen blijven echter grote uitdagingen voor de landen van de regio. Er zijn nog steeds problemen op het gebied van regionale samenwerking. In sommige landen hebben belangrijke hervormingen vertraging opgelopen, vaak door interne politieke ontwikkelingen en conflicten. Wat de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid betreft, hebben zich zorgwekkende ontwikkelingen voorgedaan. Meningsverschillen over de status van Kosovo1 hebben een negatieve invloed gehad in zowel Kosovo zelf als de Westelijke Balkan in zijn geheel.

Het proces van de toetreding van IJsland heeft het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt, en de onderhandelingen zijn momenteel aan de gang. De Commissie verwacht dat de toetredingsonderhandelingen voorspoedig zullen blijven verlopen en heeft er alle vertrouwen in dat kernvraagstukken als visserij en milieubescherming constructief kunnen worden aangepakt.

De toetredingsonderhandelingen met Turkije zijn het afgelopen jaar helaas niet veel verder gekomen. Het toetredingsproces van Turkije is nog steeds het doeltreffendste middel om hervormingen te stimuleren, een dialoog tot stand te brengen over het buitenlands en veiligheidsbeleid en het concurrentievermogen te versterken. De Commissie is echter bezorgd over de recente spanningen in de betrekkingen tussen Turkije en Cyprus. Er moet voor de betrekkingen tussen de EU en Turkije een positieve agenda tot stand komen, teneinde tot een meer constructieve relatie te komen op basis van concrete maatregelen op gebieden van wederzijds belang.

Achtergrond

Kort overzicht per land

KROATIË: kandidaat-lidstaat. Lidmaatschap aangevraagd in 2003. Toetredingsonderhandelingen afgerond in juni 2011. Overeenkomstig artikel 49 VEU brengt de Commissie vandaag een gunstig advies uit over de gereedheid van Kroatië voor de toetreding tot de EU. Na voltooiing van het ratificatieproces kan Kroatië op 1 juli 2013 toetreden.

TURKIJE: kandidaat-lidstaat. Lidmaatschap aangevraagd in 1987. Toetredingsonderhandelingen geopend in oktober 2005. Er zijn dertien hoofdstukken geopend en één is voorlopig afgesloten. Turkije moet volledig voldoen aan zijn verplichtingen op grond van de douane-unie en er moet vooruitgang zijn geboekt wat de normalisering van de betrekkingen met Cyprus betreft, voordat de toetredingsonderhandelingen sneller vooruit kunnen gaan.

IJSLAND: kandidaat-lidstaat. Lidmaatschap aangevraagd in 2009. Toetredingsonderhandelingen geopend in juni 2010. Vier hoofdstukken zijn geopend, waarvan er twee voorlopig zijn afgesloten. Doordat IJsland al lid is van de EER en aan Schengen deelneemt, is een groot deel van de wetgeving al in overeenstemming met die van de EU.

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË: kandidaat-lidstaat. Lidmaatschap aangevraagd in 2004. Aan de politieke criteria wordt door het land in voldoende mate voldaan. De Commissie bevestigt haar aanbeveling van 2009 om toetredingsonderhandelingen te openen. Omdat de onderhandelingen pas van start kunnen gaan als de lidstaten daartoe unaniem besluiten, moet een oplossing worden gevonden voor het geschil over de naam van het land.

MONTENEGRO: kandidaat-lidstaat. Lidmaatschap aangevraagd in 2008. Kreeg in 2010 de status van kandidaat-lidstaat. De EU heeft zeven topprioriteiten vastgesteld waaraan het land moet voldoen voor er toetredingsonderhandelingen kunnen worden geopend. De Commissie beveelt vandaag aan toetredingsonderhandelingen te openen.

ALBANIË: potentiële kandidaat-lidstaat. Lidmaatschap aangevraagd in 2009. De EU heeft in 2010 twaalf topprioriteiten vastgesteld waaraan het land moet voldoen voor er toetredingsonderhandelingen kunnen worden geopend. Op sommige gebieden is vooruitgang geboekt, maar de Commissie kan voor Albanië dit jaar geen verdere stappen aanbevelen.

Uitgaande van recente signalen moedigt de Commissie de politieke krachten in Albanië aan om de politieke dialoog te hervatten en in stand te houden op een zodanig niveau dat de essentiële democratische instellingen kunnen functioneren en wezenlijke hervormingen kunnen worden doorgevoerd.

SERVIË: potentiële kandidaat-lidstaat. Lidmaatschap aangevraagd in 2009. De Commissie heeft vandaag advies uitgebracht over het lidmaatschapsverzoek van Servië. Op basis van haar bevindingen beveelt zij de Raad aan om Servië de status van kandidaat-lidstaat te geven. De Commissie heeft tevens één topprioriteit vastgesteld waaraan het land moet voldoen voor toetredingsonderhandelingen kunnen worden geopend.

BOSNIË EN HERZEGOVINA: potentiële kandidaat-lidstaat. Heeft geen EU-lidmaatschap aangevraagd. Het land heeft na de parlementsverkiezingen van 2010 nog geen regering gevormd op staatsniveau. De onenigheid bij de politieke leiders over de koers die het land zou moeten volgen, blokkeert het doorvoeren van de hervormingen die voor toetreding tot de EU vereist zijn.

KOSOVO: potentiële kandidaat-lidstaat. De meningsverschillen over de status van Kosovo zijn nog steeds een hindernis voor de totstandkoming van contractuele betrekkingen met de EU. De EU steunt de inspanningen van Kosovo om zijn Europese aspiraties te verwezenlijken.

Meer informatie:

Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen over elk land:

Albanië MEMO/11/686

Bosnië en Herzegovina MEMO/11/687

Kroatië MEMO/11/688

Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië MEMO/11/689

IJsland MEMO/11/690

Kosovo* MEMO/11/691

Montenegro MEMO/11/692

Servië MEMO/11/693

Turkije MEMO/11/694

Meer over het uitbreidingspakket:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_nl.htm

Contacts :

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

Volgens resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad.


Side Bar