Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Komisjon soovitab uute riikide vastuvõtmisega edasi minna

Brüssel, 12. oktoober 2011 – Euroopa Komisjon soovitab avada ühinemisläbirääkimised Montenegroga ning anda Serbiale kandidaatriigi staatus. Iga-aastastes laienemisaruannetes esitab komisjon ülevaate edusammudest, mida Lääne-Balkani riigid, Türgi ja Island on aasta jooksul teinud ELiga ühinemiseks.

Aruandeid esitledes ütles volinik Stefan Füle: "Tänased Montenegrot ja Serbiat puudutavad soovitused näitavad, et laienemisprotsess kannustab reforme ELi pürgivates riikides ning aitab luua stabiilsemat ja paremat Euroopat. Laienemisprotsessiga kaasnevad jõulised muutused saadavad nii ELi liikmesriikidele kui ka ühineda soovivatele riikidele selge signaali selle kohta, et praegusel raskel ajal on meil siiski veel lootust.“

Selle aasta jooksul on lõpule jõudnud ühinemisläbirääkimised Horvaatiaga ning ka teised Lääne-Balkani riigid on teinud edusamme. Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu kahe seni vabaduses viibinud süüdistatava kinnipidamine eemaldas suure komistuskivi Serbia teelt ELi ning tähistas olulist sammu leppimise suunas kogu piirkonna jaoks. Õnnestus luua ka dialoog Belgradi ja Pristina vahel ning see on andnud juba esimesi tulemusi. Seda tööd tuleb konstruktiivselt jätkata. Montenegro on ELi seatud prioriteetidele toetudes reformidega hästi edasi liikunud. Euroopa Komisjon kinnitas ka oma varasemat soovitust avada ühinemisläbirääkimised endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga. Viisavaba reisimise õigus Schengeni alal anti 2010. aasta detsembris veel kahe Lääne-Balkani riigi – Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina – kodanikele.

Siiski on head valitsemistavad, õigusriik, haldussuutlikkus, tööhõive ning majandusreformid kogu piirkonnas endiselt keerdküsimuseks. Samuti on veel probleeme piirkondliku koostööga. Mitmes riigis viivitati oluliste reformidega tihtipeale just sisepoliitiliste vastuolude ja konfliktide tõttu. Muret on tekitanud ka paljud sõnavabaduse ja meediaga seotud vahejuhtumid. Erimeelsused Kosovo1 staatuse suhtes mõjutavad negatiivselt nii Kosovot kui ka kogu Lääne-Balkani piirkonda.

Islandi ühinemisprotsess on viimase aasta jooksul jõudsalt edasi liikunud ning läbirääkimised jätkuvad. Komisjon loodab, et ühinemisläbirääkimised kulgevad sujuvalt ning on kindel, et põhiküsimusi, nagu kalandus ja keskkonnakaitse, saab arutada konstruktiivselt.

Ühinemisläbirääkimistel Türgiga pole rohkem kui aasta jooksul kahjuks edasiminekut toimunud. Türgi ELiga ühinemise protsess on endiselt kõige tõhusam raamistik reformide teostamiseks, välis- ja julgeolekupoliitilise dialoogi arendamiseks ning majandusliku konkurentsivõime tugevdamiseks. Samal ajal on komisjon mures viimasel ajal lahvatanud pingete üle Türgi ja Küprose suhetes. ELi ja Türgi suhete jaoks tuleb koostada uus tulevikku vaatav kava, mis võimaldaks arendada konstruktiivset dialoogi ja põhineks konkreetsetel sammudel ühist huvi pakkuvates valdkondades.

Taust

ANDMED RIIKIDE KAUPA

HORVAATIA: kandidaatriik – esitas ühinemisavalduse 2003. aastal. Ühinemisläbirääkimised lõppesid juunis 2011. Kooskõlas ELi lepingu artikliga 49 esitab komisjon täna heakskiitva arvamuse Horvaatia valmiduse kohta ühineda Euroopa Liiduga. Kui ratifitseerimisprotsess on läbi, peaks Horvaatiast 1. juulil 2013 saama ELi liikmesriik.

TÜRGI: kandidaatriik – esitas ühinemisavalduse 1987. aastal. Ühinemisläbirääkimisi alustati 2005. aasta oktoobris. 13 peatükki on avatud ja üks ajutiselt suletud. Tolliliiduga seotud kohustuste täielik täitmine ning suhete normaliseerimine Küprosega on eeltingimuseks ühinemisläbirääkimiste edukale jätkumisele.

ISLAND: kandidaatriik – taotles liikmestaatust 2009. aastal ning alustas ühinemisläbirääkimisi 2010. aasta juunis. 4 peatükki on nüüdseks avatud ja neist kaks ajutiselt suletud. Kuna Island on juba Euroopa Majanduspiirkonna ja Schengeni ala liige, siis on enamik riigi õigusaktidest juba ühtlustatud ELi õigusega.

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK: kandidaatriik – esitas ühinemisavalduse 2004. aastal. Riik täidab püsivalt piisava täpsusega poliitilisi kriteeriume ning komisjon kinnitas oma 2009. aasta soovitust avada ühinemisläbirääkimised. Nende alustamiseks on vaja liikmesriikide ühehäälset otsust, mille saavutamisel on võtmeküsimuseks nimeprobleemi lahendamine.

MONTENEGRO: kandidaatriik – esitas ühinemisavalduse 2008. aastal. Sai kandidaatriigi staatuse 2010. aastal ning EL esitas seitse põhitingimust, mille riik peab täitma enne ühinemisläbirääkimiste alustamist. Täna soovitas komisjon läbirääkimised avada.

ALBAANIA: potentsiaalne kandidaatriik – esitas ühinemisavalduse 2009. aastal. 2010. aastal esitas EL 12 põhitingimust, mille riik peab täitma enne ühinemisläbirääkimiste alustamist. Kuigi mõnes valdkonnas tehti edusamme, ei olnud komisjonil võimalik sel aastal Albaania suhtes rohkemat ette võtta.

Hiljutistele positiivsetele märkidele toetudes julgustab komisjon Albaania poliitilisi jõude taastama ja alal hoidma piisavat poliitilist dialoogi, mis võimaldaks põhiliste demokraatlike institutsioonide toimimist ja olulisimate reformide teostamist.

SERBIA: potentsiaalne kandidaatriik – esitas ühinemisavalduse 2009. aastal. Täna esitatud arvamuses soovitab komisjon nõukogul anda Serbiale kandidaatriigi staatus. Määratleti ka üks põhiprioriteet, mille riik peab täitma ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA: potentsiaalne kandidaatriik – ei ole ühinemisavaldust esitanud. Pärast 2010. aasta parlamendivalimisi ei ole riik ikka veel moodustanud kogu riiki hõlmavat valitsust ning poliitiliste juhtide erimeelsused riigi tulevikuväljavaadete suhtes takistavad endiselt olulisemaid ELiga ühinemiseks vajalikke reforme.

KOSOVO: potentsiaalne kandidaatriik – eriarvamused Kosovo staatuse üle takistavad ikka veel lepinguliste suhete arengut ELi ja Kosovo vahel. EL toetab Kosovo pingutusi liikuda ELiga ühinemise suunas.

Lisateave:

Täpsemad andmed ja soovitused iga riigi kohta:

Albaania MEMO/11/686

Bosnia ja Hertsegoviina MEMO/11/687

Horvaatia MEMO/11/688

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik MEMO/11/689

Island MEMO/11/690

Kosovo* MEMO/11/691

Montenegro MEMO/11/692

Serbia MEMO/11/693

Türgi MEMO/11/694

Lisainfo laienemisaruannete kohta:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_et.htm

Kontaktisikud :

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

Vastavalt ÜRO JN resolutsioonile nr 1244/1999


Side Bar