Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Nytt partnerskap mellan EU och bönderna – förslag från EU-kommissionen

Bryssel den 12 oktober 2011 – EU-kommissionen lade idag fram ett förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Reformen ska förankra jordbruket i hela EU och se till att det blir ännu mer konkurrenskraftigt och hållbart. Målet är att ge oss hälsosam mat av hög kvalitet, skydda miljön och utveckla landsbygden.

- Kommissionen föreslår ett nytt partnerskap mellan EU och bönderna för att vi tillsammans ska kunna arbeta för en tryggad livsmedelsförsörjning, en hållbar användning av naturresurserna och en ökad tillväxt. De kommande årtiondena måste vi skapa förutsättningar för ett starkt jordbruk som kan hantera klimatförändringarna och den internationella konkurrensen och samtidigt tillmötesgå konsumenternas förväntningar. EU behöver sina bönder och bönderna behöver EU:s stöd. Den gemensamma jordbrukspolitiken handlar om vår mat och framtiden för en stor del av vår landsbygd, säger Dacian Cioloş, kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Med hjälp av den reformerade jordbrukspolitiken kan vi främja innovation, öka jordbrukets ekonomiska och ekologiska konkurrenskraft, bekämpa klimatförändringarna och stödja sysselsättning och tillväxt. Politiken är också ett viktigt bidrag till Europa 2020-strategin.

Reformens tio viktigaste punkter

1) Mer målinriktat inkomststöd för tillväxt och sysselsättning

Kommissionen vill att böndernas inkomststöd ska bli enklare, rättvisare och mer målinriktat. Vi vill utnyttja EU:s jordbrukspotential bättre. Det grundläggande inkomststödet kommer bara att gå till aktiva jordbrukare. Stödet ska gradvis minska från 150 000 euro (degressivitet) och ha ett tak på 300 000 euro per jordbruksföretag och år samtidigt som man tar hänsyn till hur många jobb som skapas i jordbruksföretagen. Stödet kommer också att fördelas mer rättvist mellan bönderna, regionerna och EU-länderna.

2) Smidigare krishanteringsverktyg för att hantera nya ekonomiska utmaningar

Prissvängningarna hotar jordbrukets konkurrenskraft på lång sikt. Kommissionen föreslår därför effektivare och smidigare skyddsnät för de mest utsatta sektorerna (offentlig intervention och privat lagring). Man vill också främja jordbruksförsäkringar och gemensamma fonder.

3) Grönt stöd för att behålla en långsiktig produktivitet och skyddade ekosystem

Kommissionen vill att 30 procent av direktstödet ska gå till jordbruksmetoder som är bra för klimatet och miljön. Det är nödvändigt för att stärka den ekologiska hållbarheten och ta vara på böndernas ansträngningar. Metoderna är enkla och miljöeffektiva och omfattar diversifiering av grödor, permanent gräsmark samt bevarande av ekologiska nischer och landskap.

4) Fler satsningar på forskning och innovation

Kommissionen vill fördubbla budgeten för forskning och innovation på jordbruksområdet för att öka kunskaperna och skapa ett konkurrenskraftigt jordbruk. Forskningsresultaten bör omsättas i praktisk handling genom ett nytt innovationspartnerskap. Med hjälp av anslagen kan vi främja kunskapsöverföring och jordbruksrådgivning. Vi kan också stödja forskningsprojekt och se till att samarbetet mellan jordbruket och forskningen fördjupas.

5) En mer konkurrenskraftig och balanserad livsmedelskedja

Jordbruket är det första ledet i livsmedelskedjan, men det är en splittrad och ostrukturerad sektor. För att stärka böndernas ställning vill kommissionen stödja producent- och branschorganisationerna och föra producenter och konsumenter närmare varandra (utan alltför många mellanhänder). Sockerkvoterna har förlorat sin relevans och kommer därför att slopas efter år 2015.

6) Ett miljövänligare jordbruk

Man bör ta hänsyn till särdragen hos olika områden och främja nationella, regionala och lokala miljöåtgärder inom jordbruket. Att skydda och återställa ekosystemen, bekämpa klimatförändringarna och använda naturresurserna effektivt bör därför tillhöra landsbygsutvecklingens prioriteringar enligt kommissionen.

7) Startstöd till unga bönder

Två tredjedelar av bönderna i EU är över 55 år. För att uppmuntra ungdomar att satsa på jordbruket och skapa nya jobb vill kommissionen införa ett nytt startstöd för bönder under 40 år under de första fem verksamhetsåren.

8) Stimulerad sysselsättning och företagsanda på landsbygden

Kommissionen vill stimulera ekonomisk verksamhet och utveckling på landsbygden. För att främja sysselsättningen och företagsandan föreslås till exempel ett startpaket för mikroföretag på upp till 70 000 euro under fem år. De lokala Leader-grupperna kommer också att stärkas.

9) Bättre stöd till utsatta områden

Kommissionen vill att medlemsländerna ska kunna ge extra kompensation till bönder i områden med naturbetingade svårigheter. Målet är att förhindra ökenspridning och bevara vår rika landsbygd. Stödet kompletterar andra landsbygdsutvecklingsstöd.

10) En enklare och effektivare jordbrukspolitik

Kommissionen vill bland annat förenkla bestämmelserna om tvärvillkor och kontrollsystemen i jordbrukspolitiken för att minska byråkratin. Stödet till småjordbrukare kommer också att förenklas. Småjordbrukarna kommer att få ett schablonbelopp på mellan 500 och 1 000 euro per gård och år. Småjordbrukare som vill lägga ner verksamheten kommer dessutom att uppmuntras att överlåta sina gårdar till andra jordbruksföretag.

Läs mer

MEMO/11/685

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

Kontakt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar