Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija predlaga novo partnerstvo med Evropo in njenimi kmeti

Bruselj, 12. oktobra 2011 – Evropska komisija je danes predlagala osnutek reforme skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje po letu 2013. Namen tega osnutka je okrepiti konkurenčnost, vzdržnost in stalnost kmetijstva na vseh ozemljih, da bi vsem državljanom Unije zagotovili zdravo in kakovostno hrano, ohranili okolje in razvili podeželska območja.

Evropska komisija predlaga novo partnerstvo med Evropo in njenimi kmeti, da bi se odzvala na izzive varnosti preskrbe s hrano, vzdržne uporabe naravnih virov in rasti. Prihodnja desetletja bodo bistvenega pomena za postavitev temeljev močnega kmetijstva, sposobnega odzvati se na podnebne spremembe in mednarodno konkurenco, hkrati pa izpolniti pričakovanja državljanov. Evropa potrebuje svoje kmete. Kmetje pa potrebujejo podporo Evrope. Skupna kmetijska politika, to je naša hrana, to je prihodnost več kot polovice naših ozemelj“ je dejal Dacian Cioloş, evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Reformirana skupna kmetijska politika bo omogočila spodbujanje inovativnosti, okrepitev tako gospodarske kot tudi ekološke konkurenčnosti kmetijskega sektorja, boj proti podnebnim spremembam ter podpiranje zaposlovanja in rasti. Tako bo dala odločilni prispevek k strategiji Evropa 2020.

Deset ključnih točk reforme

1) Bolje usmerjene podpore za prihodek kot spodbuda rasti in zaposlovanja

Da bi povečali kmetijski potencial EU, Komisija predlaga, da bi podpirali prihodek kmetov na pravičnejši, preprostejši in bolje usmerjen način. Osnovna podpora prihodka bi se nanašala le na aktivne kmete. Zmanjševala bi se od 150 000 EUR (degresivnost), najvišji možni znesek bi znašal 300 000 EUR na posestvo na leto, pri določitvi zneska pa bi se upoštevalo število delovnih mest, ki bi nastala na kmetijskih posestvih. Bila bi tudi pravičneje razdeljena med kmete, regije in države članice.

2) Bolj odzivna in bolje prilagojena orodja za krizno upravljanje za spopad z novimi gospodarskimi izzivi

Hitro spreminjanje cen na trgu je grožnja za dolgoročno konkurenčnost kmetijskega sektorja. Komisija predlaga učinkovitejša in odzivnejša varnostna omrežja za krizam najbolj izpostavljene kmetijske panoge (zasebno skladiščenje in javna intervencija) ter spodbujanje zavarovanj in vzajemnih skladov.

3) „Zeleno“ plačilo za dolgoročno produktivnost in ohranjanje ekosistemov

Da bi okrepili ekološko trajnost kmetijskega sektorja in spodbudili prizadevanja kmetov, Komisija predlaga, da bi namenili 30 % neposrednih plačil praksam, ki omogočajo optimalno izkoristiti naravne vire. Te prakse, ki so preproste za izvajanje in ekološko učinkovite, so: diverzifikacija kultur; ohranjanje stalnih pašnikov; ohranitev ekoloških rezerv in krajin.

4) Dodatne investicije v raziskave in inovacije

Da bi vzpostavili kmetijstvo znanja in konkurenčno kmetijstvo, Komisija predlaga, da se podvoji proračun za kmetijske raziskave in inovacije ter da se izvedejo ukrepi, s katerimi bi se rezultati raziskav prenesli v prakso prek novega partnerstva za inovacije. To financiranje bi spodbudilo prenose znanja in svetovanja kmetom, podprlo pa bi tudi raziskovalne projekte, relevantne za kmete, tako da bi zagotovilo tesnejše sodelovanje med kmetijskim sektorjem in znanstveno skupnostjo.

5) Bolj konkurenčna in bolj uravnotežena prehranjevalna veriga

Kmetijstvo, ki je na samem začetku prehranjevalne verige, je zelo razdrobljeno in slabo strukturirano. Za okrepitev položaja kmetov Komisija predlaga, da se podprejo organizacije proizvajalcev in medpanožne organizacije ter da se razvijejo neposredne povezave med proizvajalci in potrošniki (brez prevelikega števila posrednikov). Poleg tega sladkorne kvote, ki so izgubile svoj pomen, ne bodo podaljšane na obdobje po letu 2015.

6) Spodbujanje kmetijsko-okoljskih ukrepov

Upoštevati je treba posebnosti vsakega ozemlja ter spodbujati nacionalne, regionalne in lokalne kmetijsko-okoljske pobude. V ta namen Komisija predlaga, da bi morali biti ohranjanje in obnavljanje ekosistemov ter boj proti podnebnim spremembam, skupaj z učinkovito uporabo virov, dve od šestih prednostnih nalog politike razvoja podeželja.

7) Pomoč mladim kmetom začetnikom

Dve tretjini kmetov je starih več kot 55 let. Za podporo zaposlovanju in spodbudo mladim generacijam, da investirajo v kmetijski sektor, Komisija predlaga vzpostavitev nove zagonske podpore, dostopne kmetom, mlajšim od štirideset let, med prvimi petimi leti njihovega projekta.

8) Spodbujanje kmetijskega zaposlovanja in podjetniškega duha

Da bi spodbudili zaposlovanje in podjetniškega duha, Komisija predlaga niz ukrepov, namenjenih pospeševanju gospodarske dejavnosti na podeželju in krepitvi pobud za lokalni razvoj. Na primer, pripravljen bo „zagonski paket“, ki bo podprl projekte mikro-podjetij, s financiranjem v znesku do 70 000 EUR za obdobje petih let. Lokalne akcijske skupine LEADER bodo okrepljene.

9) Večje upoštevanje občutljivih območij

Da bi se izognili dezertifikaciji in ohranili bogastvo naših ozemelj, Komisija ponuja državam članicam možnost, da z dodatnimi odškodninami podprejo kmete iz območij z naravnimi ovirami. Ta pomoč bi se dodala drugim podporam, ki so že na razpolago v okviru politike razvoja podeželja.

10) Preprostejša in učinkovitejša skupna kmetijska politika

Da bi se izognili nepotrebnim dodatnim upravnim stroškom, Komisija predlaga poenostavitev številnih mehanizmov skupne kmetijske politike, zlasti pravil navzkrižne skladnosti in sistemov nadzora, ne da bi se zato zmanjšala učinkovitost. Prav tako bi bile poenostavljene podpore za male kmete. Za slednje bi bilo predvideno pavšalno plačilo od 500 do 1 000 EUR na kmetijo na leto. Spodbujala se bo prodaja zemljišč s strani malih kmetov, ki opustijo kmetijsko dejavnost, drugim kmetijam, ki želijo prestrukturirati svoja kmetijska gospodarstva.

Dodatne informacije

MEMO/11/685

Dodatne informacije in dokumente, povezane z reformo skupne kmetijske politike, najdete na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

Osebi za stike:

Roger Waite (+32 22961404)

Johan Reyniers (+32 22956728)


Side Bar