Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Európska komisia navrhuje nové partnerstvo medzi Európou a poľnohospodármi

Brusel 12. október 2011 – Európska komisia dnes predložila návrh reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Návrh sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti, udržateľnosti a pevné zakotvenie poľnohospodárstva na celom území s cieľom zaistiť európskym občanom zdravú a kvalitnú stravu, chrániť životné prostredie a rozvíjať vidiecke oblasti.

„Európska komisia navrhuje nové partnerstvo medzi Európou a poľnohospodármi, aby sa riešili problémy týkajúce sa potravinovej bezpečnosti, udržateľného využívania prírodných zdrojov a otázky rastu. Najbližšie desaťročia budú dôležitými z pohľadu nastolenia základov silného poľnohospodárstva schopného čeliť zmene klímy a medzinárodnej konkurencii a pritom schopného spĺňať očakávania občanov. Európa potrebuje poľnohospodárov. Poľnohospodári potrebujú podporu Európy. Spoločná poľnohospodárska politika, to je naša strava, to je budúcnosť viac ako polovice nášho územia“, vyhlásil eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş.

Zreformovaná SPP umožní podporiť inováciu, posilniť ako hospodársku tak aj ekologickú konkurencieschopnosť odvetvia poľnohospodárstva, bojovať proti zmene klímy, podporiť zamestnanosť a rast. Prinesie tak rozhodujúci príspevok k stratégii Európa 2020.

Desať kľúčových bodov reformy

1) Adresnejšia pomoc na podporu príjmov na zvýšenie rastu a zamestnanosti

Aby sa lepšie zhodnotil potenciál poľnohospodárstva EÚ, Komisia navrhuje podporovať príjmy poľnohospodárov spravodlivejšie, jednoduchšie a adresnejšie. Základná pomoc na podporu príjmov sa bude týkať len činných poľnohospodárov. Od 150 000 EUR sa bude znižovať (postupné znižovanie) a bude ohraničená na 300 000 EUR na podnik a na rok, pričom sa bude brať do úvahy počet pracovných miest vytvorených v poľnohospodárskych podnikoch. Zároveň bude spravodlivejšie rozdelená medzi poľnohospodárov, regióny a členské štáty.

2) Akčnejšie a lepšie prispôsobené nástroje na riadenie kríz s cieľom lepšie čeliť novým hospodárskym výzvam

Nestálosť cien je hrozbou pre dlhodobú konkurencieschopnosť odvetvia poľnohospodárstva. Komisia navrhuje účinnejšie a akčnejšie záchytné siete pre podniky najviac ohrozené krízami (súkromné skladovanie a verejná intervencia) a navrhuje podporiť vytvorenie poistenia a spoločných fondov.

3) „Zelená“ platba pre dlhodobo udržateľnú produktivitu a zachované ekosystémy

S cieľom posilniť ekologickú udržateľnosť poľnohospodárskeho sektora a zhodnotiť úsilie poľnohospodárov Komisia navrhuje využiť 30 % priamych platieb na postupy, ktoré umožňujú optimálne využitie prírodných zdrojov. Tieto postupy, ktoré sa ľahko zavádzajú a ktoré sú z ekologického hľadiska účinné, sú: diverzifikácia plodín, zachovanie trvalých pasienkov, ochrana oblastí ekologického záujmu a krajín.

4) Dodatočné investície do výskumu a inovácie

S cieľom zaviesť znalostné a konkurencieschopné poľnohospodárstvo Komisia navrhuje zdvojnásobiť rozpočet pre výskum a inováciu v oblasti poľnohospodárstva a dosiahnuť, aby sa výsledky výskumu previedli do praxe prostredníctvom partnerstva pre inováciu. Tieto prostriedky umožnia podporiť presuny vedomostí a poradenstva k poľnohospodárom a podporiť pre poľnohospodárov výskumné projekty, ktoré sú pre nich relevantné, a to tak, že sa zaistí užšia spolupráca medzi odvetvím poľnohospodárstva a vedeckou komunitou.

5) Konkurencieschopnejší a vyrovnanejší potravinový reťazec

Poľnohospodárstvo zaujíma pozíciu v samom základe potravinového reťazca, je však veľmi rozštiepené a málo štruktúrované. Na posilnenie postavenia poľnohospodárov Komisia navrhuje podporovať organizácie výrobcov, medziodvetvové organizácie a rozvíjať cez ne krátke okruhy medzi výrobcami a spotrebiteľmi (bez zbytočných sprostredkovateľov). Okrem toho, kvóty na cukor, ktoré stratili význam, sa po roku 2015 už nebudú predlžovať.

6) Podpora agro-environmentálnych postupov

Treba zohľadňovať osobitosti každého územia a podporovať národné, regionálne a lokálne agro-environmentálne iniciatívy. Na tento účel Komisia navrhuje, aby ochrana a obnova ekosystémov a boj proti zmene klímy, ako aj účinné využívanie zdrojov predstavovali dve zo šiestich priorít politiky rozvoja vidieka.

7) Pomoc na začatie činnosti pre začínajúcich mladých poľnohospodárov

Dve tretiny poľnohospodárov majú viac ako 55 rokov. S cieľom podporiť vytváranie nových pracovných miest a povzbudiť mladé generácie, aby sa zapojili do odvetvia poľnohospodárstva, Komisia navrhuje vytvoriť novú pomoc na začatie činnosti, ktorá by bola dostupná pre poľnohospodárov do štyridsať rokov počas prvých piatich rokov ich projektu.

8) Stimuly pre vidiecke zamestnávanie a podnikanie

S cieľom podporiť zamestnanosť a podnikanie Komisia navrhuje sériu opatrení, ktoré majú stimulovať hospodársku činnosť vo vidieckych oblastiach a podporovať iniciatívy miestneho rozvoja. Vytvorí sa napríklad „štartovací balíček“ na podporu projektov mikropodnikov, pričom financovanie bude môcť počas piatich rokov dosiahnuť až 70 000 EUR.

9) Viac zohľadňované citlivé oblasti

Aby sa zabránilo opúšťaniu území a zachovalo sa ich bohatstvo, Komisia navrhuje členským štátom možnosť viac podporovať poľnohospodárov usadených v oblastiach s prírodným znevýhodnením, a to prostredníctvom dodatočnej kompenzácie. Táto pomoc sa pridá k iným, už dostupným typom pomoci v rámci politiky rozvoja vidieka. Miestne akčné skupiny LEADER sa posilnia.

10) Jednoduchšia a efektívnejšia SPP

Aby sa zabránilo zbytočnému administratívnemu zaťaženiu, Komisia navrhuje zjednodušiť viaceré mechanizmy SPP, predovšetkým pravidlá podmienenosti a kontrolné systémy a to bez straty ich efektívnosti. Okrem toho, pomoc pre malých poľnohospodárov sa takisto zjednoduší. Vytvorí sa pre nich paušálna platba od 500 do 1000 EUR na podnik a na rok. Podporí sa prevod pôdy malými poľnohospodármi, ktorí končia svoju činnosť, na iných poľnohospodárov, ktorí chcú reštrukturalizovať svoje hospodárstva.

Ďalšie informácie

MEMO/11/685

Dokumenty a ďalšie informácie týkajúce sa reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky nájdete na

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

Kontaktné osoby :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar