Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija siūlo naują Europos ir ūkininkų partnerystę

Briuselis, 2011 m. spalio 12 d. – Šiandien Europos Komisija priėmė bendrosios žemės ūkio politikos po 2013 m. reformos projektą. Juo siekiama stiprinti žemės ūkio konkurencingumą, tvarumą ir įsitvirtinimą visose vietovėse ir šitaip užtikrinti ES piliečiams sveiką ir kokybišką maistą, išsaugoti aplinką ir vykdyti kaimo plėtrą.

Europos Komisija siūlo naują Europos ir ūkininkų partnerystę, kuri padėtų drauge spręsti apsirūpinimo maistu, tausaus gamtos išteklių naudojimo ir ūkio augimo uždavinius. Norint sukurti stiprų, prie klimato kaitos ir tarptautinės konkurencijos prisitaikiusį žemės ūkį ir sykiu patenkinti piliečių lūkesčius artimiausi dešimtmečiai bus lemiami. Europai reikalingi jos ūkininkai. Ūkininkams reikalinga Europos parama. Bendroji žemės ūkio politika reiškia mūsų mitybą ir daugiau nei pusės Europos teritorijų ateitį“, – sakė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Dacianas Cioloşas.

Reformuota bendroji žemės ūkio politika sudarys sąlygas skatinti inovacijas, stiprinti ekonominį ir ekologinį konkurencingumą, kovoti su klimato kaita, remti darbo vietų kūrimą ir ūkio augimą. Jos įnašas į strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą bus esminis.

Dešimt svarbiausių reformos elementų

1) Siekiant skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą – labiau tikslinė parama pajamoms

Norėdama geriau išnaudoti ES žemės ūkio potencialą Komisija siūlo ūkininkų pajamas remti teisingiau, paprasčiau ir labiau tiksliniu būdu. Pajamos bus garantuojamos tik realiai ūkininkaujantiems asmenims. Nuo 150 000 EUR sumos pajamų parama proporcingai mažės ir negalės viršyti 300 000 EUR vienam ūkiui per metus. Ji taip pat bus siejama su ūkyje sukurtų darbo vietų skaičiumi ir skirstoma teisingiau pagal regionus ir valstybes nares.

2) Naujiems ekonominiams uždaviniams – paslankesnės ir labiau pritaikytos krizių valdymo priemonės

Kainų svyravimas žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui kelia ilgalaikę grėsmę. Komisija siūlo veiksmingesnes, paslankesnes krizės pažeidžiamų žemės ūkio sektorių apsaugos garantijas (privatų saugojimą ir viešąją intervenciją) ir draudimo bei savidraudos fondų kūrimą.

3) „Žaliosios išmokos“ už ilgalaikį našumą ir ekosistemų išsaugojimą

Siekdama padidinti ekologinį žemės ūkio tvarumą ir įvertinti ūkininkų pastangas Komisija siūlo 30 % tiesioginių išmokų skirti už nesunkiai įdiegiamas ir ekologiniu požiūriu veiksmingas ūkininkavimo formas, kurias taikant gamtos ištekliai naudojami tausiausiai: kultūrų įvairinimą, daugiamečių ganyklų išlaikymą, ekologinių draustinių ir kraštovaizdžio išsaugojimą.

4) Papildomos investicijos moksliniams tyrimams ir inovacijoms

Norėdama, kad būtų plėtojamas konkurencingas žiniomis grindžiamas žemės ūkis, Komisija siūlo padidinti mokslinių tyrimų ir žemės ūkio inovacijų biudžetą ir plėtojant naujas inovacijų partnerystes užtikrinti, kad tyrimų rezultatai būtų diegiami praktikoje. Tokios partnerystės padėtų skatinti žinių apykaitą, ūkininkų konsultavimą, paramą mokslinių tyrimų projektams, kurie aktualūs ūkininkams, ir šitaip didintų žemės ūkio sektoriaus ir mokslo bendruomenės bendradarbiavimą.

5) Konkurencingesnė ir tolygesnė mitybos grandinė

Maisto grandinės pagrindas – žemės ūkio sektorius – yra labai susiskaidęs ir menkai organizuotas. Norėdama sustiprinti ūkininkų pozicijas Komisija siūlo remti gamintojų ir tarpšakines organizacijas, plėtoti gamintojų ir vartotojų bendravimą, kuriame tarpininkų būtų kuo mažiau. Aktualumą praradusios cukraus kvotos po 2015 m. taikomos nebebus.

6) Paskatos žemės ūkio aplinkos priemonėms

Turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos teritorijos specifiką ir skatinamos nacionalinės, regioninės ir vietinės žemės ūkio aplinkos priemonės. Todėl Komisija siūlo, kad ekosistemų apsauga ir atkūrimas, kova su klimato kaita ir veiksmingas gamtos išteklių naudojimas taptų dviem iš šešių kaimo plėtros politikos prioritetų.

7) Parama veiklą pradedantiems jauniesiems ūkininkams

Du trečdaliai ES ūkininkų vyresni nei 55 metų. Skatindama kurti darbo vietas ir kviesdama jaunimą ūkininkauti Komisija siūlo numatyti naują steigimosi paramą, kurią per pirmuosius penkerius savo veiklos metus galėtų gauti ūkininkai iki 40 metų amžiaus.

8) Kaimo plėtros ir verslumo skatinimas

Siekdama paakinti darbo vietų kūrimą ir verslumą Komisija siūlo priemones, kurios kaimo vietovėse skatintų ekonominę veiklą ir vietos plėtros iniciatyvas. Pavyzdžiui, mikroįmonių projektams remti bus skiriama „paspirtis pradžiai“, siekianti iki 70 000 EUR per penkerius metus. Bus stiprinamos LEADER programos vietos veiklos grupės.

9) Didesnis dėmesys pažeidžiamoms zonoms

Norėdama išvengti vietovių apleidimo ir išsaugoti jų įvairovę Komisija valstybėms narėms suteikia galimybę labiau remti (skirti papildomą kompensaciją) ūkininkus, dirbančius gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse. Šia parama bus papildomos kitos pagal žemės ūkio plėtros politiką numatytos rėmimo priemonės.

10) Bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimas ir jos veiksmingumo didinimas

Norėdama sumažinti nebūtiną administravimo naštą ir sykiu išsaugoti jo veiksmingumą Komisija siūlo supaprastinti daugelį bendrosios žemės ūkio politikos procedūrų, pirmiausia kompleksinės paramos taisykles ir kontrolės sistemas. Supaprastinama smulkiųjų ūkininkų rėmimo tvarka. Pastariesiems numatoma metinė vienodo dydžio 500–1000 EUR išmoka kiekvienam ūkiui. Veiklą nutraukiantys smulkieji ūkininkai bus skatinami perleisti savo žemes ūkiams, kurie norėtų jas pertvarkyti ir jose tęsti veiklą.

Daugiau informacijos

MEMO/11/685

Papildoma informacija ir bendrosios žemės ūkio politikos reformos dokumentai skelbiami šiuo adresu:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

Daugiau informacijos:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar