Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Euroopan komissio ehdottaa Euroopan ja maanviljelijöiden välille uudenlaista kumppanuutta

Bryssel 12. lokakuuta 2011 – Euroopan komissio esitteli tänään luonnoksen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistukseksi vuoden 2013 jälkeen. Sillä pyritään vahvistamaan maatalouden kilpailukykyä, kestävyyttä ja vakaata asemaa kaikkialla Euroopassa, jotta voidaan taata terveellisten ja laadukkaiden elintarvikkeiden saanti Euroopan kansalaisille, suojella ympäristöä ja kehittää maaseutualueita.

"Euroopan komissio ehdottaa Euroopan ja maanviljelijöiden välille uudenlaista kumppanuutta, jotta voidaan vastata elintarviketurvan, luonnonvarojen kestävän käytön ja talouskasvun asettamiin haasteisiin. Tulevat vuosikymmenet ovat ratkaisevan tärkeitä pyrittäessä luomaan perusta voimakkaalle maataloudelle, joka pystyy sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja kansainväliseen kilpailuun täyttäen samalla kansalaisten odotukset. Eurooppa tarvitsee maanviljelijöitään, ja viljelijät tarvitsevat tukea Euroopalta. Yhteinen maatalouspolitiikka ruokkii meidät. Samalla se merkitsee tulevaisuutta yli puolelle Euroopan alueesta", totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloş.

Uudistettu YMP auttaa edistämään innovaatiota ja vahvistamaan maatalouden kilpailukykyä niin talouden kuin ympäristönkin alalla; se auttaa torjumaan ilmastonmuutosta sekä ylläpitämään työllisyyttä ja kasvua. Siten se vaikuttaa ratkaisevasti Eurooppa 2020 -strategiaan.

Uudistuksen kymmenen pääkohtaa

1) Paremmin kohdennettu tulotuki kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi

EU:n maatalouden potentiaalin hyödyntämiseksi tehokkaammin komissio ehdottaa oikeudenmukaisempaa, yksinkertaisempaa ja paremmin kohdennettua tukea viljelijöiden tulojen turvaamiseksi. Perustulotuki koskee yksinomaan aktiiviviljelijöitä. Se alenee 150 000 euron jälkeen (degressiivisyys), ja enimmäismäärä on 300 000 euroa tilaa kohti vuodessa tilojen tarjoamien työpaikkojen lukumäärästä riippuen. Tuki jaetaan myös tasapuolisemmin viljelijöiden, alueiden ja jäsenvaltioiden kesken.

2) Tehokkaammat ja soveltuvammat välineet kriisinhallintaan uusiin taloudellisiin haasteisiin vastaamiseksi

Hintojen epävakaus on uhka maatalouden pitkän aikavälin kilpailukyvylle. Komissio ehdottaa tehokkaampia turvaverkkoja kriisialttiimmille maatalouden aloille (yksityinen varastointi ja julkiset interventiot) sekä tukea vakuutus- ja sijoitusrahastojen perustamiseen.

3) Ympäristötuki pitkän aikavälin tuottavuuden ja ekosysteemien säilyttämiseen

Maatalousalan ekologisen kestävyyden lujittamiseksi ja viljelijöiden ponnistusten palkitsemiseksi komissio ehdottaa, että 30 prosenttia suorista tuista suunnataan käytäntöihin, joiden avulla voidaan optimoida luonnonvarojen käyttö. Tällaisia yksinkertaisesti toteutettavissa olevia ja ympäristön kannalta tehokkaita käytäntöjä ovat viljelyn monipuolistaminen sekä pysyvien laidunten, suojelualueiden ja maisemien säilyttäminen.

4) Lisäinvestointeja tutkimukseen ja innovaatioon

Osaamisperusteisen ja kilpailukykyisen maatalouden varmistamiseksi komissio ehdottaa maatalouden tutkimukseen ja innovaatioon käytettävien määrärahojen kaksinkertaistamista sekä toimenpiteitä, joilla tutkimustulokset saadaan käyttöön uusien innovaatiokumppanuuksien kautta. Näiden määrärahojen avulla voidaan edistää tietämyksen siirtoa, antaa viljelijöille neuvontaa ja tukea heidän kannaltaan tarkoituksenmukaisia tutkimushankkeita siten, että varmistetaan tiiviimpi yhteistyö maatalousalan ja tiedeyhteisön välillä.

5) Kilpailukykyisempi ja tasapainoisempi elintarvikeketju

Elintarvikealan lisäarvoketjun alkupäähän sijoittuva maatalous on rakenteellisesti heikko ja hajanainen. Viljelijöiden aseman parantamiseksi komissio ehdottaa, että tuetaan tuottajaorganisaatioita ja toimialakohtaisia organisaatioita ja kehitetään tuottajien ja kuluttajien välisiä lyhyitä markkinointiketjuja (ilman turhia väliportaita). Lisäksi tarpeettomiksi käyneet sokerikiintiöt lakkautetaan vuodesta 2015.

6) Maatalouden ympäristötoimenpiteiden kannustaminen

Kunkin alueen erityispiirteet on otettava huomioon ja kansallisia, alueellisia ja paikallisia maatalouden ympäristöaloitteita on tuettava. Tätä varten komissio ehdottaa, että ekosysteemien säilyttäminen ja ennallistaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen sekä luonnonvarojen tehokas käyttö ovat kaksi maaseudun kehittämispolitiikan kuudesta päätavoitteesta.

7) Nuorten viljelijöiden asettautumisen helpottaminen

Kaksi kolmasosaa viljelijöistä on yli 55-vuotiaita. Työpaikkojen luomiseksi ja nuorempien sukupolvien kannustamiseksi toimintaan maatalousalalla komissio ehdottaa, että alle 40-vuotiaita viljelijöitä varten otetaan käyttöön uusi aloitustuki viiden ensimmäisen vuoden ajaksi.

8) Maaseudun työllisyyden ja yrittäjyyden kannustaminen

Työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi komissio ehdottaa useita toimenpiteitä maaseutualueiden elinkeinoelämän piristämiseksi ja alueellisten kehittämisaloitteiden kannustamiseksi. On muun muassa tarkoitus ottaa käyttöön uusi aloituspaketti, jolla tuetaan mikroyritysten hankkeita myöntämällä niille viiden vuoden ajaksi enintään 70 000 euron rahoitus. Paikallisia LEADER-toimintaryhmiä vahvistetaan.

9) Enemmän huomiota haavoittuville alueille

Autioitumisen estämiseksi ja Euroopan maaseudun monipuolisuuden säilyttämiseksi komissio tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tukea voimakkaammin luonnonhaitta-alueilla toimivia viljelijöitä myöntämällä lisäkorvauksia. Tämä tuki täydentää aiempia, maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa myönnettäviä tukia.

10) Yksityiskohtaisempi ja tehokkaampi YMP

Tarpeettomien ylimääräisten hallintomenojen välttämiseksi komissio ehdottaa useampien YMP:n mekanismien, kuten täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista, ilman että niiden tehokkuus kärsii. Myös pienviljelijöiden tukijärjestelmää yksinkertaistetaan ottamalla käyttöön kiinteämääräinen tilakohtainen tuki, jonka määrä on 500–1 000 euroa vuodessa. Maataloustoiminnasta luopuvia pienviljelijöitä kannustetaan siirtämään maa-aloja muille sellaisille viljelijöille, jotka haluavat toteuttaa tilallaan rakenneuudistuksen.

Lisätietoja

MEMO/11/685

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta koskevia lisätietoja ja asiakirjoja:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar