Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen foreslår et nyt partnerskab mellem Europa og landbrugerne

Bruxelles, den 12. oktober 2011 – Europa-Kommissionen har i dag fremsat et forslag til reform af den fælles landbrugspolitik i årene efter 2013. Dette forslag tager sigte på at styrke konkurrenceevnen, bæredygtigheden og landbrugets forankring overalt i områderne for at garantere de europæiske borgere en sund og kvalitetsrigtig ernæring, bevare miljøet og udvikle landdistrikterne.

"Europa-Kommissionen foreslår et nyt partnerskab mellem Europa og landbrugerne for at løfte udfordringerne med hensyn til fødevaresikkerhed, bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne og vækst. De kommende årtier vil være afgørende for at lægge grundlaget for et stærkt landbrug, som kan holde stand over for klimaforandringerne og den internationale konkurrence, samtidig med at det opfylder borgernes forventninger. Europa har behov for landbrugerne. Landbrugerne har behov for Europas støtte. Den fælles landbrugspolitik drejer sig om vores ernæring og om fremtiden for mere end halvdelen af vores områder", udtalte Dacian Cioloş, EU-kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter.

Den reformerede fælles landbrugspolitik vil gøre det muligt at fremme innovation, styrke såvel den økonomiske som den økologiske konkurrenceevne i landbrugssektoren, bekæmpe klimaforandringer og støtte vækst og beskæftigelse. Den vil således yde et afgørende bidrag til Europa 2020-strategien.

De ti centrale punkter i reformen

1) Mere målrettet indtægtsstøtte for at fremme vækst og beskæftigelse

For at styrke landbrugspotentialet i EU foreslår Kommissionen at støtte landbrugernes indtægter på en mere retfærdig, enklere og mere målrettet måde. Den grundlæggende indtægtsstøtte skal kun vedrøre aktive landbrugere. Den falder fra 150 000 EUR (degressivitet) med et loft på 300 000 EUR pr. bedrift pr. år, samtidig med at der tages hensyn til antallet af arbejdspladser, der skabes af landbrugsbedrifterne. Den vil ligeledes blive fordelt på en mere retfærdig måde mellem landbrugerne, regionerne og medlemsstaterne.

2) Krisestyringsværktøjer, som reagerer bedre og er bedre egnede til at tackle de nye økonomiske udfordringer

Prisvolatiliteten er en trussel for landbrugssektorens konkurrenceevne på lang sigt. Kommissionen foreslår mere effektive sikkerhedsnet, som reagerer bedre over for de områder af landbrugspolitikken, der er mest udsat for kriser (privat oplagring og offentlig intervention), og fremme af oprettelse af forsikringer og gensidige fonde.

3) En "grøn" betaling for en produktivitet på lang sigt og bevarede økosystemer

For at styrke den økologiske holdbarhed i landbrugssektoren og forstærke landbrugernes indsats foreslår Kommissionen, at 30 % af de direkte betalinger afsættes til metoder, der muliggør en optimal udnyttelse af naturressourcerne. Disse metoder, som er enkle at iværksætte og effektive ud fra et økologisk synspunkt, er: diversificering af afgrøderne, opretholdelse af permanente græsgange og bevarelse af økologiske nicher og landskaber.

4) Supplerende investeringer til forskning og innovation

Med henblik på at etablere et videnbaseret og konkurrencedygtigt landbrug foreslår Kommissionen at fordoble budgettet til landbrugsforskning og –innovation og sørge for, at forskningsresultaterne omsættes til praksis gennem et nyt innovationspartnerskab. Dette vil gøre det muligt at fremme videnoverførsel og rådgivning af landbrugerne samt støtte forskningsprojekter, som er relevante for landbrugerne, samtidig med at der sikres et mere snævert samarbejde mellem landbrugssektoren og videnskaben.

5) En mere konkurrencedygtig og mere afbalanceret fødevareforsyningskæde

Landbruget ligger til grund for fødevareforsyningskæden, men det er meget opsplittet og ustruktureret. For at styrke landbrugernes stilling foreslår Kommissionen at støtte producentorganisationerne og brancheorganisationerne og at udvikle korte afsætningskanaler mellem producenter og forbrugere (uden alt for mange mellemled). Endvidere vil sukkerkvoterne, som har mistet deres relevans, ikke blive forlænget ud over 2015.

6) Tilskyndelse til miljøvenlige landbrugsforanstaltninger

Der bør tages hensyn til hvert enkelt områdes karakteristika og tilskyndes til nationale, regionale og lokale miljøvenlige landbrugsinitiativer. Med henblik herpå foreslår Kommissionen, at bevarelse og genoprettelse af økosystemer og bekæmpelse af klimaforandringer samt effektiv ressourceudnyttelse bør være to af de seks prioriterede områder i politikken for udvikling af landdistrikter.

7) Støtte til unge landbrugeres etablering

To tredjedele af landbrugerne er over 55 år. For at støtte jobskabelsen og tilskynde de yngre generationer til at gå ind i landbrugssektoren foreslår Kommissionen, at der indføres en ny etableringsstøtte, som skal være tilgængelig for landbrugere på under 40 år i de første fem år af deres projekt.

8) Stimulering af beskæftigelsen i landdistrikterne og fremme af iværksætterkultur

For at fremme beskæftigelse og iværksætterkultur foreslår Kommissionen en række foranstaltninger, der tager sigte på at stimulere den økonomiske aktivitet i landdistrikterne og tilskynde til lokale udviklingsinitiativer. Der vil f.eks. blive indført et "startersæt" til støtte for mikrovirksomhedsprojekter med en finansiering på op til 70 000 EUR over en periode på fem år. De lokale LEADER-grupper vil blive styrket.

9) Der tages mere hensyn til sårbare områder

For at undgå affolkning og bevare vore områders rigdomme giver Kommissionen medlemsstaterne mulighed for at yde mere støtte til landbrugere i områder med naturbetingede handicap ved hjælp af en yderligere kompensation. Denne støtte kommer oven i de andre støttemuligheder, der er allerede er tilgængelige inden for rammerne af politikken for udvikling af landdistrikterne.

10) En enklere og mere effektiv fælles landbrugspolitik

For at undgå unødige ekstra administrative byrder foreslår Kommissionen en forenkling af flere mekanismer i den fælles landbrugspolitik, bl.a. krydsoverensstemmelsesreglerne og kontrolsystemerne, uden at dette dog går ud over effektiviteten. Endvidere vil støtten til små landbrug ligeledes blive forenklet. Der vil for sidstnævntes vedkommende blive indført en fast betaling på mellem 500 og 1 000 EUR pr. bedrift og pr. år. Der vil blive tilskyndet til, at mindre landbrugere, som ophører med deres landbrugsaktivitet, overdrager jorden til andre bedrifter, som ønsker at foretage omstruktureringer.

Yderligere oplysninger

MEMO/11/685

Supplerende oplysninger og dokumenter vedrørende reformen af den fælles landbrugspolitik kan ses på:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

Contacts :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar