Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия предлага ново партньорство между Европа и селскостопанските производители

Брюксел, 12 октомври 2011 г. — Днес Европейската комисия представи проект за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2013 г. Проектът има за цел селското стопанство в цяла Европа да стане по-конкурентоспособно, по-устойчиво и по-стабилно, за да се осигури здравословна и качествена храна на гражданите, да се опазва околната среда и да се развиват селските райони.

„Европейската комисия предлага ново партньорство между Европа и селскостопанските производители, за да се справим с предизвикателствата на продоволствената сигурност, устойчивото използване на природните ресурси и растежа. Следващите десетилетия ще бъдат решаващи за полагането на основите на стабилно селско стопанство, способно да устои на изменението на климата и международната конкуренция, като в същото време отговаря на очакванията на хората. Европа се нуждае от своите селскостопански производители, а те пък имат нужда от нейната подкрепа. Общата селскостопанска политика това е нашата прехрана, бъдещето на повече от половината от нашите територии“, отбеляза европейският комисар по селско стопанство и развитие на селските райони Дачиан Чолош.

Реформираната ОСП ще ни позволи да насърчаваме иновациите; да повишим конкурентоспособността на селското стопанство в икономически и екологичен аспект; да се борим с изменението на климата; да подпомагаме заетостта и растежа. По този начин тя ще има решаващ принос за стратегията „Европа 2020“.

Десетте основни момента в реформата

1) По-целенасочено подпомагане на доходите за засилване на растежа и заетостта

За да се използва по-оптимално потенциала на селското стопанство на ЕС, Комисията предлага подпомагането на доходите на фермерите да бъде по-справедливо, по-опростено и по-целенасочено. Базисно подпомагане на доходите ще има само за действащите селски стопани. То ще намалява от 150 000 EUR (с постепенно намаляване) и ще има таван от 300 000 EUR на стопанство и на година, като в същото време ще се взема предвид броя на създадените от стопанствата работни места. Освен това подпомагането ще се разпределя по-равностойно между селските стопани, регионите и държавите-членки.

2) По-ефективни и по-добре адаптирани инструменти за управление на кризи, за да се отговори на новите икономически предизвикателства

Нестабилността на цените е заплаха за конкурентоспособността на селскостопанския сектор в дългосрочен план. Комисията предлага по-ефикасни и по-бързодействащи предпазни мрежи за най-уязвимите от кризи звена в сектора на селското стопанство (публични интервенции и частно складиране), както и да се подпомогне създаването на застрахователни и взаимоспомагателни фондове.

3) „Зелени“ плащания за дългосрочна производителност и опазване на екосистемите

За да бъде повишена екологичната устойчивост на селското стопанство и да се поощрят усилията на фермерите, Комисията предлага 30 % от преките плащания да бъдат насочени към практики, позволяващи оптимално използване на природните ресурси. Тези лесно приложими и ефикасни от екологична гледна точка практики са: диверсификация на културите; поддържане на постоянни пасища; опазване на природните резервати и ландшафти.

4) Допълнителни инвестиции за научни изследвания и иновации.

С оглед на създаването на основано на знанието и конкурентоспособно селско стопанство, Комисията предлага удвояване на бюджета за научни изследвания и иновации в областта на селското стопанство и създаване на условия резултатите от изследванията да се приложат на практика чрез ново партньорство за иновации. Чрез тези средства ще се насърчи трансфера на знания, съветите към фермерите и подпомагането на изследователски проекти, които са от значение за тях, като се гарантира по-тясно сътрудничество между селскостопанския сектор и научната общност.

5) По-конкурентоспособна и балансирана верига за доставки на храни

Селското стопанство е в основата на веригата за доставки на храни, но е много разпокъсано и не е достатъчно добре структурирано. За да се засили позицията на фермерите, Комисията предлага подпомагане на организациите на производителите и на междупрофесионалните организации, както и създаване на преки връзки между производителите и потребителите (без твърде много посредници). Освен това, квотите за захар, които изгубиха значението си, няма да бъдат продължени след 2015 г.

6) Насърчаване на агроекологичните инициативи

Спецификите на всяка територия трябва да бъдат взети предвид, а националните, регионалните и местните агроекологични инициативи да бъдат насърчавани. За целта Комисията предлага опазването и възстановяването на екосистемите и борбата срещу изменението на климата, както и ефективното използване на ресурсите да бъдат два от шестте приоритета на политиката за развитие на селските райони.

7) Улесняване на създаването на стопанства от млади земеделски производители

Две трети от фермерите са на възраст над 55 години. За да подкрепи създаването на работни места и да насърчи навлизането на младите поколения в селското стопанство, Комисията предлага въвеждане на нова помощ за създаване на стопанства, достъпна за фермери на възраст под 40 години през първите пет години от техния проект.

8) Стимулиране на заетостта и предприемачеството в селските райони

За да насърчи заетостта и предприемачеството, Комисията предлага серия от мерки, целящи стимулиране на икономическата активност в селските райони и насърчаване на инициативи за развитие по места. Така например ще бъде създаден „стартов комплект“ в подкрепа на проекти за малки предприятия, като финансирането по тях ще достига 70 000 EUR за период от 5 години. Групите за действие на местно равнище в рамките на програмата LEADER ще бъдат подсилени.

9) Повече внимание към районите с неблагоприятни природни условия

За да се избегне опустяването и да се опази богатството на нашите територии, Комисията предлага възможност на страните членки да предоставят допълнителна помощ на фермерите, живеещи в райони с неблагоприятни природни условия. Тази помощ ще бъде добавена към останалите помощи, достъпни в рамките на политиката за развитие на селските райони.

10) По-опростена и по-ефективна ОСП

За да се избегне ненужната административна тежест, Комисията предлага опростяване на няколко механизма на ОСП, и по-специално на правилата за кръстосано спазване и на системите за контрол, като при това не се намалява тяхната ефикасност. Освен това, помощите за дребните селскостопански производители също ще бъдат опростени. За тях ще бъде въведено плащане с фиксиран размер от 500  до 1000 EUR на стопанство и на година. Продажбата на земя от дребни фермери, прекратяващи дейността си в сферата на селското стопанство, на други селски стопани, желаещи да преструктурират фермите си, ще бъде насърчавано.

За повече информация

MEMO/11/685

За допълнителна информация и документи относно реформата на Общата селскостопанска политика, вижте:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

За контакти:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar