Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska Kommissionen - Pressmeddelande

En färdplan för stabilitet och tillväxt

Bryssel den 12 oktober 2011 – I dag har kommissionen lagt fram en färdplan med de övergripande åtgärder som krävs för att återupprätta förtroendet för euroområdet och Europeiska unionen som helhet. Dessa åtgärder är utformade för att bryta den onda cirkeln av misstro mot vår förmåga att klara av statsskulderna, stabiliteten i banksystemet och Europeiska unionens tillväxt. För att följa upp åtagandena i ordförande Barrosos tal om läget i unionen anger kommissionen fem områden med åtgärder som hänger ihop och som måste genomföras tillsammans så snart som möjligt. Dessa fem områden är: en resolut lösning av problemen i Grekland; en förstärkning av euroområdets säkerhetsmekanismer mot krisen; en samordnad strategi för att stärka Europas banker; en tidigareläggning av politiska beslut för bättre stabilitet och tillväxt samt insatser för integrerad ekonomisk styrning för framtiden.

– I färdplanen läggs nu rutten upp för Europas väg ut ur den ekonomiska krisen, säger ordförande Barroso. Reaktiva och upphackade lösningar inriktade på delaspekter av krisen räcker inte längre till. Det är dags för oss att tas oss över krönet. Förtroendet kan återupprättas om vi direkt sätter in alla medel som behövs för att lösa krisen. Det är vårt enda sätt att övertyga våra medborgare, våra partner i världen och marknaderna om att vi har lösningar som håller måttet när vi ställs inför samma utmaningar som alla andra ekonomier. Vi måste nå en överenskommelse vid Europeiska rådets möte den 23 oktober.

Enligt planen krävs följande:

  • Resoluta åtgärder i Grekland – alla tvivel om Greklands ekonomiska hållbarhet måste undanröjas. Detta inbegriper utbetalningen av stödpaketets sjätte del, ett andra anpassningsprogram grundat på lämplig finansiering från såväl den offentliga som den privata sektorn samt fortsatt stöd från kommissionens arbetsgrupp.

  • Interventionen i euroområdet fullföljs – detta sker genom att de beslut som fattades den 21 juli 2011 omsätts i praktiken så att effektiviteten i den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten maximeras, europeiska stabilitetsmekanismen genomförs redan före halvårsskiftet 2012 och Europeiska centralbanken upprätthåller tillräcklig likviditet.

  • En helt samordnad strategi för att stärka Europas banker – strategin bör grunda sig på en förnyad bedömning från tillsynsmyndigheternas sida som bygger på en tillfällig och avsevärt högre kapitaltäckningskvot för kapitalet av högsta kvalitet sedan hänsyn tagits till riskexponering. Bankerna bör i första hand vända sig till den privata marknaden för att få tillgång till kapital, och de nationella regeringarna ska endast om det är absolut nödvändigt tillhandahålla stöd. Om sådant stöd inte kan erbjudas, bör rekapitaliseringen finansieras genom lån från europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten. I väntan på rekapitaliseringen skulle nationella kontrollorgan förhindra dessa banker från att betala ut utdelning eller bonusar.

  • En påskyndad stabilitets- och tillväxtfrämjande politik – detta inbegriper ett skyndsamt genomförande av redan gjorda åtaganden om tjänster, energi och frihandel; ett skyndsamt antagande av ännu icke antagna förslag för att öka tillväxten såsom skatteinitiativ samt påskyndad handläggning av förestående förslag, särskilt sådana som ökar nyttan med den inre marknaden och leder till riktade investeringar på EU-nivå, bland annat genom projektobligationer.

  • Insatser för en robust och integrerad ekonomisk styrning för framtiden grundade på befintliga fördrag (artikel 136) genom att stärka gemenskapsmetoden. Med utgångspunkt i den förstärkta versionen av kommissionens ”six pack” om ekonomisk styrning och den redan beslutade europeiska planeringsterminen syftar förslagen till att inlemma såväl den europeiska stabilitetsmekanismen som stabilitets- och tillväxtpakten i det integrerade styrsystemet för att därmed öka samstämmigheten och effektiviteten. Detta skulle ge kommissionen och rådet ökade befogenheter att ingripa i det nationella budgetarbetet och övervaka budgetgenomförandet. Ökad samordning bör möjliggöras i samtliga fall där resoluta insatser annars skulle förhindrats.

Bakgrund

Kommissionens färdplan kommer att överlämnas till Europeiska rådet i samband med toppmötet om euroområdet som äger rum den 23 oktober 2011.

Fullängdsversionen av det dokument som antagits av kommissionen återfinns här:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

En förteckning över kommissionens tidigare förslag om ekonomisk styrning, åtgärder för att återskapa hållbara offentliga finanser och rekapitalisering av banker sedan 2008 återfinns här:

Ekonomiska och finansiella frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Inre marknaden och tjänster: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Konkurrens: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar