Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Plan działania na rzecz stabilności i wzrostu

Bruksela, dnia 12 października 2011 r. – Komisja przedstawiła dziś plan działania, który ma być kompleksową odpowiedzią na obecną sytuację, potrzebną do przywrócenia zaufania do strefy euro i całej Unii Europejskiej. Odpowiedź ta ma na celu przerwanie błędnego koła wątpliwości dotyczących zdolności obsługi długu państwowego, stabilności systemu bankowego oraz perspektyw wzrostu Unii Europejskiej. W myśl zobowiązań zawartych w orędziu przewodniczącego Barroso Komisja przedstawiła pięć obszarów działań, które są wzajemnie powiązane i wymagają równoczesnej i bezzwłocznej realizacji. Mowa tu o: zdecydowanej reakcji na problemy Grecji, wzmocnieniu zabezpieczeń strefy euro w obliczu kryzysu, skoordynowanym podejściu do wzmocnienia europejskich banków, koncentracji wydatków na wstępie działań służących zwiększeniu stabilności i wzrostu oraz budowaniu solidnego i zintegrowanego zarządzania gospodarką w przyszłości.

Przewodniczący Barroso oświadczył: „Ten plan działania wyznacza drogę wyjścia Europy z kryzysu gospodarczego. Opracowywane na bieżąco i jednorazowe odpowiedzi na różne aspekty kryzysu nie są już wystarczające. Musimy wyprzedzać przyszłe tendencje. Zaufanie można przywrócić poprzez natychmiastowe wykorzystanie wszystkich elementów potrzebnych do wyjścia z kryzysu. Tylko w ten sposób zdołamy przekonać naszych obywateli, naszych światowych partnerów i rynki, że dysponujemy rozwiązaniami na miarę wyzwań stojących dziś przed każdą gospodarką. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 23 października musimy osiągnąć porozumienie”.

Cele określone w planie działania są następujące:

  • Zdecydowane działania w sprawie Grecji – tak aby wyeliminować wszelkie wątpliwości dotyczące jej stabilności gospodarczej. Częścią tych działań musi być wypłacenie szóstej transzy, drugi program dostosowawczy oparty na odpowiednim finansowaniu poprzez zaangażowanie sektora publicznego i prywatnego oraz stałe wsparcie ze strony grupy zadaniowej Komisji.

  • Ukończenie interwencji w strefie euro – w tym wprowadzenie w życie decyzji podjętych w dniu 21 lipca 2011 r., zwiększenie skuteczności Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF), przyspieszenie uruchomienia europejskiego mechanizmu stabilności do połowy 2012 r., a także zapewnienie dostatecznej płynności przez Europejski Bank Centralny.

  • Całkowicie skoordynowane podejście do wzmocnienia europejskich banków – powinno ono opierać się na ponownej ocenie dokonanej przez organy nadzoru z wykorzystaniem tymczasowego, znacznie wyższego i uwzględniającego ekspozycję współczynnika adekwatności kapitałowej w przypadku kapitału najwyższej jakości. Banki powinny w pierwszej kolejności wykorzystać prywatne źródła kapitału, a rządy krajowe powinny udzielać wsparcia tylko w razie konieczności. Jeżeli takie wsparcie nie jest możliwe, rekapitalizacja powinna zostać sfinansowana z pożyczki z EFSF. Do czasu rekapitalizacji krajowe organy nadzoru uniemożliwią bankom wypłatę dywidendy bądź premii.

  • Przyspieszenie działań służących zwiększeniu stabilności i wzrostu – w tym szybkie wypełnienie zaciągniętych zobowiązań dotyczących usług, energii i umów o wolnym handlu; sprawne przyjęcie oczekujących wniosków służących zwiększeniu tempa wzrostu, takich jak inicjatywy podatkowe, przyspieszenie prac nad planowanymi wnioskami, zwłaszcza tymi, które pozwalają wykorzystać zalety jednolitego rynku, oraz odpowiednio ukierunkowane inwestycje na poziomie Unii Europejskiej, w tym obligacje projektowe.

  • Budowanie solidnego i zintegrowanego zarządzania gospodarką w przyszłości na podstawie obowiązujących traktatów (art. 136) oraz utrwalenie podejścia wspólnotowego. Opierając się na wzmocnionym pakiecie dotyczącym zarządzania gospodarczego i przyjętym już europejskim okresie oceny, przedstawione wnioski służą włączeniu europejskiego mechanizmu stabilności oraz paktu stabilności i wzrostu do wspólnego, w pełni zintegrowanego systemu zarządzania w celu zwiększenia spójności i skuteczności. Zapewni to Komisji i Radzie nowe uprawnienia do interwencji podczas sporządzania krajowych budżetów i monitorowanie ich wykonania. We wszystkich przypadkach, w których zdecydowane działania mogłyby zostać spowolnione, należy uwzględnić zastosowanie wzmocnionej współpracy.

Kontekst

Plan działania opracowany przez Komisję zostanie przedstawiony podczas szczytu Rady Europejskiej i strefy euro, który odbędzie się w dniu 23 października 2011 r.

Pełny tekst dokumentu przyjętego przez Komisję znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Wykaz poprzednich wniosków Komisji dotyczących zarządzania gospodarką, naprawy systemu finansowego i rekapitalizacji banków od 2008 r. można znaleźć na stronach:

Sprawy gospodarcze i finansowe:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Rynek wewnętrzny i usługi: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Konkurencja: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_pl.htm

Kontakt :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar