Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Een routekaart voor stabiliteit en groei

Brussel, 12 oktober 2011 – De Commissie heeft vandaag een routekaart voorgesteld waarin zij het uitgebreide antwoord uiteenzet dat nodig is om het vertrouwen in de eurozone en in de Europese Unie als geheel te herstellen. Dit antwoord is erop gericht de vicieuze cirkel te doorbreken tussen twijfels over de houdbaarheid van de overheidsschuld, de stabiliteit van het bankwezen en de groeiperspectieven van de Europese Unie. De Commissie maakt de toezeggingen waar die door Voorzitter Barroso in zijn presentatie van het werkprogramma van de Unie zijn gedaan door het schetsen van vijf onderling afhankelijke actiegebieden die tezamen en zo spoedig mogelijk ten uitvoer moeten worden gelegd. De vijf gebieden zijn: een doortastend antwoord op de problemen in Griekenland; een betere bescherming van de eurozone tegen de crisis; een gecoördineerde benadering om de Europese banken te versterken; een versnelde uitvoering van stabiliteits- en groeibevorderend beleid en het bouwen aan een degelijke en geïntegreerde economische governance voor de toekomst.

Voorzitter Barroso verklaarde: "Deze routekaart geeft aan hoe Europa uit de economische crisis moet geraken. Reactieve en stapsgewijze antwoorden op verschillende aspecten van de crisis volstaan niet langer. We moeten nu de curve de baas worden. Het vertrouwen kan worden hersteld door het onmiddellijk inschakelen van alle elementen die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. Alleen zo zullen wij onze burgers, onze wereldpartners en de markten kunnen overtuigen dat we de oplossingen in huis hebben voor de uitdagingen waarmee alle economieën worden geconfronteerd. We moeten op 23 oktober tijdens de Europese Raad overeenstemming bereiken."

Deze routekaart vergt:

  • Doortastend optreden met betrekking tot Griekenland - zodat alle twijfel over de economische duurzaamheid van Griekenland wordt weggenomen. Dit optreden omvat een uitbetaling van de zesde tranche, een tweede aanpassingsprogramma, dat gebaseerd is op toereikende financiering met betrokkenheid van de publieke en de particuliere sector en voortgezette steun van de taakgroep van de Commissie.

  • Het voltooien van de tussenkomst in de eurozone – waaronder het operationeel maken van de op 21 juli 2011 overeengekomen besluiten, het maximaliseren van de doeltreffendheid van de EFSF, het vervroegen van de start van het Europees Stabiliteitsmechanisme naar midden 2012 en het verschaffen van voldoende liquiditeit door de Europese Centrale Bank.

  • Een volledig gecoördineerde benadering om de banken in Europa te versterken – dit dient gebaseerd te zijn op een herbeoordeling door de toezichthoudende autoriteiten met gebruik van een tijdelijk aanzienlijk hogere kapitaalratio van kapitaal van de hoogste kwaliteit na het in aanmerking nemen van de risicoblootstelling. De banken dienen eerst particuliere kapitaalbronnen te gebruiken, met steun van de nationale regeringen indien nodig. Indien deze steun niet voorhanden is, dient herkapitalisatie via een lening van de EFSF te worden gefinancierd. In afwachting van deze herkapitalisatie zouden nationale toezichthouders verhinderen dat deze banken dividenden of winstdelingen uitkeren.

  • Het versneld uitvoeren van stabiliteits- en groeibevorderend beleid – waaronder snelle uitvoering van bestaande toezeggingen inzake diensten, energie en vrijhandelsovereenkomsten; snelle aanneming van hangende voorstellen om de groei te bevorderen zoals belastinginitiatieven, "fast-tracking" van komende voorstellen, met name van voorstellen die de voordelen van de interne markt uitbreiden en gerichte investeringen op het niveau van de Europese Unie, onder meer door projectobligaties.

  • De totstandbrenging van een degelijke en geïntegreerde economische governance voor de toekomst, die op de bestaande verdragen (artikel 136) is gebaseerd, en versterking van de communautaire benadering. Voortbouwend op de versterkte "sixpack" inzake economische governance en het reeds aangenomen Europees Semester, zijn de voorstellen erop gericht het Europees Stabiliteitsmechanisme en het stabiliteits- en groeipact op te nemen in hetzelfde volledig geïntegreerde governancesysteem om de samenhang en doeltreffendheid te verhogen. Hierdoor zouden de Commissie/Raad nieuwe bevoegdheden verwerven om een rol te spelen bij de voorbereiding van de nationale begrotingen en toezicht te houden op de tenuitvoerlegging ervan. In alle gevallen waarin anders doortastend optreden zou worden belemmerd, dient nauwere samenwerking te worden voorgenomen.

Achtergrond

De door de Commissie voorgestelde routekaart zal worden voorgelegd aan de Europese Raad en de top van de eurozone die op 23 oktober 2011 zal plaatsvinden.

Het volledig door de Commissie aangenomen document is te vinden op:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Een lijst van de voorgaande voorstellen van de Commissie sinds 2008 inzake economische governance, financieel herstel en herkapitalisatie van banken is te vinden op:

Economische en financiële zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Interne markt en diensten:

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Concurrentie:

http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar