Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Rīcības plāns stabilitātei un izaugsmei

Briselē, 2011. gada 12. oktobrī. Šodien Komisija ir iesniegusi rīcības plānu, kurā izklāstīta visaptveroša reakcija, kas vajadzīga, lai atjaunotu uzticību eurozonai un Eiropas Savienībai kopumā. Šī reakcija ir izstrādāta, lai izkļūtu no apburtā loka, ko veido šaubas par valstu parāda ilgtspēju, banku sistēmas stabilitāti un Eiropas Savienības izaugsmes perspektīvām.

Pamatojoties uz saistībām, kas apliecinātas priekšsēdētāja Barrozu runā par stāvokli Eiropas Savienībā, Komisija izklāsta piecas darbības jomas, kuras ir savstarpēji saistītas un jāīsteno vienlaikus iespējami ātri. Piecas jomas ir šādas: izlēmīga reakcija uz Grieķijas problēmām; eurozonas ierobežojošo mehānismu nostiprināšana pret krīzi; saskaņota pieeja Eiropas banku stiprināšanai; stabilitātes un izaugsmes veicināšanas politikas ieviešana un spēcīgas un integrētas ekonomikas pārvaldības izveide nākotnei.

Priekšsēdētājs Barrozu teica: "Šis rīcības plāns iezīmē ceļu, lai Eiropa izkļūtu no ekonomiskās krīzes. Vairs nepietiek ar pretdarbīgu un sadrumstalotu reakciju uz krīzi. Mums tagad jānokļūst uz augšupejošas līknes. Uzticību var atjaunot, nekavējoties izmantojot visus elementus, kas vajadzīgi izkļūšanai no krīzes. Tikai tā mēs varēsim pārliecināt mūsu pilsoņus, globālos partnerus un tirgus, ka mums ir risinājumi, kas ir atbilstīgi tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras visas ekonomikas. Mums ir jāpanāk vienošanās Eiropadomes sanāksmē 23. oktobrī."

Rīcības plāns paredz:

  • Izlēmīgi rīkoties attiecībā uz Grieķiju – tā, lai tiktu novērstas visas šaubas par Grieķijas ekonomisko ilgtspēju. Šai rīcībai jāietver aizdevuma sestās daļas izmaksa, otra korekciju programma, kuras pamatā ir atbilstīgs finansējums, piesaistot publisko sektoru un privāto sektoru, un nepārtraukts atbalsts no Komisijas darba grupas.

  • Pabeigt eurozonas intervenci, tostarp pieņemt lēmumus, par kuriem panākta vienošanās 2011. gada 21. jūlijā, palielinot EFSI efektivitāti, paātrinot Eiropas Stabilitātes mehānisma uzsākšanu līdz 2012. gada vidum un Eiropas Centrālajai bankai nodrošinot pietiekamu likviditāti.

  • Pilnībā saskaņot pieeju Eiropas banku stiprināšanai – tās pamatā vajadzētu būt uzraudzības iestāžu atkārtotam vērtējumam, uz laiku izmantojot būtiski augstāku pamatkapitāla proporciju augstākās kvalitātes kapitālam pēc tam, kad ņemti vērā iespējamie zaudējumi. Bankām pirmām kārtām būtu jāizmanto privāti kapitāla avoti, valstu valdībām sniedzot atbalstu nepieciešamības gadījumā. Ja šis atbalsts nav pieejams, rekapitalizācija būtu jāfinansē ar aizdevumu no EFSI. Kamēr nav pabeigta rekapitalizācija, valstu uzraudzības iestādes nepieļautu, ka bankas izmaksā dividendes vai prēmijas.

  • Paātrināt stabilitātes un izaugsmes veicināšanas politikas īstenošanu, tostarp ātri īstenojot pakalpojumu, enerģijas un brīvās tirdzniecības nolīgumos noteiktās saistības; nevilcinoties pieņemot iesniegtos priekšlikumus izaugsmes veicināšanai, piemēram, nodokļu iniciatīvas, raiti virzot turpmākos priekšlikumus, jo īpaši tos, kas paplašina vienotā tirgus priekšrocības, un veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Eiropas Savienības līmenī, tostarp izmantojot projektu obligācijas.

  • Izveidot spēcīgu un integrētu ekonomikas pārvaldību nākotnei, kuras pamatā būtu esošie Līgumi (136. pants), pastiprinot Kopienas pieeju. Pamatojoties uz ekonomikas pārvaldības pastiprināto 6 dokumentu paketi un jau pieņemto "Eiropas pusgadu", priekšlikums cenšas integrēt Eiropas Stabilitātes mehānismu un Stabilitātes un izaugsmes paktu tajā pašā pilnībā integrētajā pārvaldības sistēmā, lai palielinātu saskaņotību un efektivitāti. Tas dotu jaunas pilnvaras Komisijai/Padomei iesaistīties valstu budžetu sagatavošanā un pārraudzīt to izpildi. Pastiprināta sadarbība būtu jāparedz visos gadījumos, kad izlēmīga rīcība varētu kavēties.

Pamatinformācija

Komisijas sagatavotais rīcības plāns tiks iesniegts Eiropadomei un eurozonas valstu augstākā līmeņa sanāksmei 2011. gada 23. oktobrī.

Komisijas pieņemtā dokumenta pilns teksts atrodams:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Saraksts ar Komisijas iepriekšējiem priekšlikumiem par ekonomikas pārvaldību, finanšu sistēmas sakārtošanu un banku rekapitalizāciju kopš 2008. gada atrodams:

Ekonomika un finanšu lietas:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Iekšējais tirgus un pakalpojumi:

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Konkurence: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar