Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Stabilumo ir ekonomikos augimo gairės

Briuselis, 2011 m. spalio 12 d. Šiandien Komisija pateikė gaires, kuriose bendrai nusakyta, kokių visapusiškų priemonių reikia, kad būtų atkurtas pasitikėjimas euro zona ir visa Europos Sąjunga. Šiomis priemonėmis siekiama rasti sprendimą, kaip pagaliau išsklaidyti dvejones dėl valstybių skolų tvarumo, bankų sistemos stabilumo ir Europos Sąjungos ekonomikos augimo perspektyvų.

Vykdydama Komisijos Pirmininko J. M. Barroso kalboje apie ES padėtį prisiimtus įsipareigojimus, Komisija apžvelgia penkias tarpusavyje susijusias veiklos sritis, kuriose sprendimai turi būti įgyvendinami vienu metu ir nedelsiant. Šios penkios veiklos sritys: ryžtingas Graikijos problemų sprendimas; euro zonos apsaugos nuo krizių stiprinimas; suderinta Europos bankų stiprinimo strategija; spartesnis stabilumą ir ekonomikos augimą skatinančios politikos įgyvendinimas ir tvirto ir integruoto ekonomikos valdymo kūrimas ateičiai.

Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Šios gairės Europai parodo kelią iš ekonomikos krizės. Atoveikio ir pavienių atsakomųjų priemonių, taikomų atsižvelgiant į skirtingus krizės aspektus, nebeužtenka. Dabar turime užbėgti pokyčiams už akių. Pasitikėjimą galima atgauti tik iš karto panaudojant visas priemones krizės padariniams šalinti. Tik taip galėsime įtikinti savo piliečius, pasaulinius partnerius ir rinkas, kad turime sprendimus, kuriais galima išspręsti visų šalių ekonomikai kylančias problemas. Spalio 23 d. Europos Vadovų Tarybos posėdyje turime pasiekti susitarimą.

Gairėse numatyta:

  • Ryžtingi veiksmai dėl Graikijos, kad būtų išsklaidytos visos dvejonės dėl Graikijos ekonominio stabilumo. Šie veiksmai turi apimti: šeštosios lėšų dalies išmokėjimą, antrąją koregavimo programą, grindžiamą atitinkamu viešojo ir privačiojo sektorių finansavimu, ir tolesnę Komisijos darbo grupės paramą.

  • Sprendimų dėl intervencinių veiksmų euro zonoje visuma, įskaitant 2011 m. liepos 21 d. priimtų sprendimų praktinį taikymą, EFSF veiksmingumo padidinimą, Europos stabilumo mechanizmo taikymo paankstinimą nuo 2012 m. vidurio ir Europos Centrinio Banko taikomas pakankamo likvidumo užtikrinimo priemones.

  • Visapusiškai suderinta Europos bankų stiprinimo strategija turėtų būti grindžiama priežiūros institucijų atliekamu pakartotiniu vertinimu, reikalaujant laikinai užtikrinti daug didesnį aukščiausios kokybės kapitalo santykį, po to kai su rizika susijusios pozicijos įtraukiamos į apskaitą. Bankai pirmiausia turėtų naudoti nuosavus kapitalo išteklius, prireikus, paramą teikia nacionalinės vyriausybės. Jeigu tokia parama neteikiama, kapitalo restruktūrizavimas turėtų būti finansuojamas naudojant iš EFSF pasiskolintas lėšas. Kol kapitalas nerestruktūrizuotas, šiems bankams nacionalinės priežiūros institucijos neleistų mokėti dividendų arba premijų.

  • Spartesnis stabilumą ir ekonomikos augimą skatinančios politikos įgyvendinimas, įskaitant greitą esamų įsipareigojimų pagal paslaugų, energetikos ir laisvosios prekybos susitarimus įgyvendinimą; greitą dar nepriimtų pasiūlymų, tokių kaip mokesčių iniciatyvos, priėmimą siekiant skatinti ekonomikos augimą, būsimų pasiūlymų, visų pirma tų, kuriais didinama bendrosios rinkos nauda, priėmimą skubos tvarka ir tikslines Europos Sąjungos investicijas, be kita ko, projektų obligacijų pavidalu.

  • Tvirto ir integruoto ekonomikos valdymo kūrimas ateičiai, remiantis esamomis sutartimis (136 straipsniu), kuriuo stiprinamas Bendrijos metodas. Remiantis sustiprintu šešių teisės aktų dėl ekonomikos valdymo rinkiniu ir jau priimtais Europos semestro dokumentais, šiais pasiūlymais siekiama sujungti Europos stabilumo mechanizmą ir Stabilumo ir augimo paktą į visiškai integruotą valdymo sistemą, kuria butų padidintas nuoseklumas ir veiksmingumas. Taip Komisijai ir Tarybai būtų suteikta naujų įgaliojimų dalyvauti rengiant nacionalinius biudžetus ir stebėti jų vykdymą. Turėtų būti numatyta tvirčiau bendradarbiauti visais atvejais, jeigu būtų trukdoma įgyvendinti ryžtingus veiksmus.

Bendra informacija

Komisijos parengtos gairės bus pateiktos 2011 m. spalio 23 d. posėdžiausiančiai Europos Vadovų Tarybai ir euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui.

Visus Komisijos priimtus dokumentus galima rasti

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Ankstesnių, nuo 2008 m. Komisijos pateiktų pasiūlymų dėl ekonomikos valdymo, finansų sektoriaus problemų sprendimo ir bankų kapitalo restruktūrizavimo sąrašą galima rasti:

Ekonomikos ir finansų reikalai

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Vidaus rinka ir paslaugos http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Konkurencija http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen. tel. +32 2 295 30 70

Mark Gray, tel. +32 2 298 86 44

Simon O'Connor, tel. +32 2 296 73 59


Side Bar