Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Etenemissuunnitelma kohti vakautta ja kasvua

Bryssel 12. lokakuuta 2011 – Komissio esitti tänään etenemissuunnitelman, jossa hahmotellaan kattavaa vastausta luottamuksen palauttamiseksi euroalueeseen ja Euroopan unioniin yleensä. Vastaus on suunniteltu katkaisemaan valtionvelan kestävyyteen, pankkijärjestelmän vakauteen ja Euroopan unionin kasvunäkymiin kohdistuvien epäilysten välinen noidankehä.

Komissio täyttää näin sitoumukset, jotka puheenjohtaja Barroso antoi unionin tilaa käsitelleessä puheessaan. Se esittää pääpiirteittäin viisi toiminta-aluetta, jotka ovat toisistaan riippuvaisia ja jotka on pantava täytäntöön yhdessä ja mahdollisimman pian. Nämä viisi aluetta ovat seuraavat: päättäväinen vastaus Kreikan ongelmiin, euroalueen turvaverkkojen parantaminen kriisiä vastaan, koordinoitu lähestymistapa Euroopan pankkien lujittamiseksi, vakautta ja kasvua lisäävien politiikkojen etupainottaminen, ja kestävän ja yhdennetyn talouden ohjausjärjestelmän rakentaminen tulevaisuutta varten.

Puheenjohtaja Barroson mukaan tällä etenemissuunnitelmalla hahmotellaan Euroopan keinoja selviytyä talouskriisistä. ”Pelkkä kriisin eri osa-alueisiin reagoiminen ja irralliset ratkaisut eivät enää riitä. Meidän on nyt otettava aloite käsiimme. Luottamus voidaan palauttaa ottamalla välittömästi käyttöön kaikki kriisin ratkaisuun tarvittavat keinot. Vain tällä tavoin voimme vakuuttaa kansalaiset, kumppanimme ympäri maailman sekä markkinat siitä, että meillä on ratkaisut kaikkien talouksien kohtaamiin haasteisiin vastaamiseksi. Meidän on päästävä yhteisymmärrykseen Eurooppa-neuvoston kokouksessa 23. lokakuuta”, Barroso totesi.

Etenemissuunnitelmassa edellytetään seuraavia toimia:

  • Päättäväinen toiminta Kreikan suhteen, jotta kaikki Kreikan talouden kestävyyttä koskevat epäilykset saadaan hälvennettyä. Tähän on kuuluttava kuudennen tukierän maksaminen, toinen sopeutusohjelma, joka perustuu julkisen ja yksityisen sektorin osallistumisen kautta saatavaan asianmukaiseen rahoitukseen, sekä jatkuva tuki komission Kreikka-työryhmältä.

  • Euroalueella toteutettavien toimien loppuun saattaminen. Tähän kuuluu 21. heinäkuuta 2011 tehtyjen päätösten käytännön soveltaminen, ERVV:n tehokkuuden maksimointi, Euroopan vakausmekanismin käyttöönoton aikaistaminen vuoden 2012 puoleenväliin sekä Euroopan keskuspankin tarjoama riittävä likviditeetti.

  • Täysin koordinoitu lähestymistapa Euroopan pankkien lujittamiseksi. Sen olisi perustuttava valvontaviranomaisten suorittamaan uudelleenarviointiin, jonka mukaan saamisten huomioon ottamisen jälkeen pankeilta edellytetään tilapäisesti korkealaatuisimman pääoman huomattavasti suurempaa osuutta. Pankkien olisi käytettävä ensin yksityisiä pääomanlähteitä, ja kansalliset hallitukset voivat antaa tukea tarvittaessa. Ellei tukea ole saatavilla, pääomapohjan vahvistaminen olisi rahoitettava lainalla ERVV:stä. Tätä pääomapohjan vahvistamista odotettaessa kansalliset valvojat estäisivät näitä pankkeja jakamasta osinkoja tai bonuksia.

  • Vakautta ja kasvua edistävien politiikkojen vauhdittaminen, esim. panemalla jo tehdyt palveluja, energiaa ja vapaakauppasopimuksia koskevat sitoumukset nopeasti täytäntöön sekä hyväksymällä nopeasti kasvun lisäämiseksi jo tehdyt ehdotukset, kuten veroaloitteet, tulevat nopeassa tahdissa hyväksyttävät ehdotukset, erityisesti sellaiset, joilla laajennetaan sisämarkkinoista saatavia etuja sekä tarkasti kohdennetut investoinnit Euroopan unionin tasolla, myös hankejoukkovelkakirjojen välityksellä.

  • Kestävän ja yhdennetyn talouden ohjausjärjestelmän rakentaminen tulevaisuutta varten nykyisten perussopimusten (136 artikla) perusteella ja vahvistamalla yhteisölähestymistapaa. Ehdotukset tukeutuvat jo hyväksyttyihin talouden ohjausjärjestelmää koskevaan kuuden säädöksen pakettiin ja talouden EU-ohjausjaksoon. Ehdotuksilla pyritään yhdentämään Euroopan vakausmekanismi sekä vakaus- ja kasvusopimus yhteen ja samaan ohjausjärjestelmään johdonmukaisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Komissiolle/neuvostolle annettaisiin uusia valtuuksia puuttua jäsenvaltioiden budjettien valmisteluun ja seurata niiden toteuttamista. Tapauksissa, joissa määrätietoiset toimet voisivat muutoin estyä, olisi harkittava tiiviimpää yhteistyötä.

Tausta

Komission esittämä etenemissuunnitelma toimitetaan 23. lokakuuta 2011 pidettävälle Eurooppa-neuvoston ja euroalueen huippukokoukselle.

Komission hyväksymä asiakirja kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Luettelo aiemmista ehdotuksista, joita komissio on antanut vuodesta 2008 lähtien talouden ohjausjärjestelmästä, finanssialan tervehdyttämistoimista ja pankkien pääomittamisesta:

Talous- ja rahoitusasiat: http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Sisämarkkinat ja palvelut: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Kilpailu: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_fi.htm

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Mark Gray +32 2 298 86 44

Simon O'Connor +32 2 296 73 59


Side Bar