Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Stabiilsus- ja majanduskasvu tegevuskava

Brüssel, 12. oktoober 2011 – Täna esitles komisjon tegevuskava, milles visandatakse terviklik plaan usalduse taastamiseks euroala ja Euroopa Liidu suhtes tervikuna. Plaani eesmärk on lõhkuda nõiaring, mis on tekkinud seoses kahtlustega riigivõla jätkusuutlikkuse, pangasüsteemi stabiilsuse ja Euroopa Liidu majanduskasvu väljavaadete suhtes.

Kooskõlas president Barroso liidu olukorda käsitlevas kõnes võetud kohustustega toob komisjon välja viis tegevusvaldkonda, mis on omavahel seotud ja mida tuleb ühiselt ellu viia nii kiiresti kui võimalik. Need viis valdkonda on: Kreeka probleemile lõpliku lahenduse leidmine; euroala kriisi vastu suunatud kaitsevahendite tõhustamine; koordineeritud lähenemisviisi vastuvõtmine Euroopa pankade tugevdamiseks; stabiilsust ja majanduskasvu soodustava poliitika võimalikult kiire rakendamine ning tugeva ja integreeritud majandusjuhtimise loomine tulevikuks.

President Barroso sõnul visandatakse selles tegevuskavas Euroopa tee majanduskriisist väljumiseks. „Enam ei piisa sellest, et reageerime kriisi eri aspektidele hakitult. Peame edasi liikuma. Usalduse saab taastada, kui võtame kohe kasutusele kõik kriisi lahendamiseks vajalikud meetmed. Vaid selliselt suudame veenda meie kodanikke, meie üleilmseid partnereid ja turge, et meil on lahendused kõikidele majanduse ees seisvatele probleemidele. Peame jõudma kokkuleppele 23. oktoobril 2011 toimuval Euroopa Ülemkogul,” tõdes Barroso.

Tegevuskavas kutsutakse võtma järgmisi meetmeid:

  • Otsustavalt tegutsema Kreeka küsimuses, et kõrvaldada kõik kahtlused Kreeka majanduse jätkusuutlikkuse suhtes. See peab hõlmama kuuenda osamakse väljamaksmist, teist kohandamisprogrammi, mis põhineb piisaval rahastamisel, millesse on kaasatud nii riigi- kui ka erasektor, ning jätkuvat komisjoni töörühma tuge.

  • Viima lõpule euroalal võetavad meetmed, sealhulgas viies ellu 21. juulil 2011 kokkulepitud otsused, maksimeerides Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi, kiirendades Euroopa Stabiilsusmehhanismi käivitamist 2012. aasta keskpaigaks ja tagades piisava likviidsuse Euroopa Keskpanga poolt.

  • Kasutama täielikult koordineeritud lähenemisviisi, et tugevdada Euroopa pankasid. See peaks põhinema järelevalveasutuste tehtaval ümberhindamisel, tagades, et riskipositsioonide ilmnemisel nõutakse kõrgeima kvaliteediga kapitali määra ajutist, kuid märkimisväärset suurendamist. Pangad peaksid esmalt kasutama erasektori kapitali ning riikide valitsuse tuge, kui see on vajalik. Kui seda tuge ei ole võimalik anda, tuleks rekapitalisatsiooni rahastada Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi laenuga. Sellise rekapitaliseerimise lõpuleviimiseni takistaksid riiklikud järelevalveasutused asjaomastel pankadel dividendide ja preemiate maksmist.

  • Rakendama võimalikult kiiresti stabiilsust ja majanduskasvu soodustavat poliitikat, sealhulgas teenuste, energeetika ja vabakaubanduslepingute osas olemasolevate kohustuste täitmine, menetluses olevate ettepanekute kiire vastuvõtmine, et tõhustada majanduskasvu, nagu näiteks maksualgatused, esitatavate ettepanekute menetlemise kiirendamine, eelkõige nende, mis laiendavad ühtse turu eeliseid, ning sihtotstarbeliste investeeringute tegemine Euroopa Liidu tasandil, sealhulgas projektivõlakirjad.

  • Looma tugev ja integreeritud majandusjuhtimine tulevikuks, mis põhineb olemasolevatel aluslepingutel (artikkel 136), tugevdades ühenduse lähenemisviisi. Arendades edasi juba vastuvõetud algatusi – majandusjuhtimist käsitlev kuuest ettepanekust koosnev pakett ja Euroopa poolaasta –, püütakse ettepanekutega integreerida Euroopa stabiilsusmehhanism ning Stabiilsuse ja kasvu pakt ühte ja samasse terviklikku haldamise süsteemi, et suurendada ühtsust ja tõhusust. See annab komisjonile/nõukogule uued volitused sekkuda riigieelarvete ettevalmistamisse ja jälgida nende täitmist. Tõhustatud koostöö tuleks ette näha kõigil neil juhtudel, mil otsustav tegutsemine muidu toppama jääks.

Taust

Komisjoni tegevuskava esitatakse Euroopa Ülemkogu ja euroala tippkohtumisel, mis toimub 23. oktoobril 2011.

Komisjoni vastuvõetud dokumendi tervikteksti leiate sellelt aadressilt

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Loetelu varasematest ettepanekutest, mis komisjon on teinud majandusliku juhtimise, finantssüsteemi korrastamise ja pankade rekapitaliseerimise kohta alates 2008. aastast, leiate sellelt aadressilt

Majandus- ja finantsküsimused:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Siseturg ja teenused:

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Konkurents: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar