Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Χάρτης πορείας προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2011 – Η Επιτροπή υπέβαλε, σήμερα, χάρτη πορείας, ο οποίος εκθέτει τη συνολική απόκριση που είναι αναγκαία για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η απόκριση αυτή έχει ως στόχο να σπάσει τον φαύλο κύκλο των αμφιβολιών ως προς τη βιωσιμότητα του κρατικού χρέους, τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος Barroso στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή επισημαίνει πέντε αλληλεξαρτώμενους τομείς δράσης που πρέπει να εφαρμοστούν συγχρόνως και το συντομότερο δυνατό. Οι πέντε αυτοί τομείς είναι: αποφασιστική απόκριση στα προβλήματα της Ελλάδας· ενίσχυση των δικτύων ασφαλείας της ζώνης του ευρώ έναντι της κρίσης· συντονισμένη προσέγγιση για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών τραπεζών· επίσπευση πολιτικών για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ανάπτυξης και οικοδόμηση εύρωστης και ολοκληρωμένης οικονομικής διακυβέρνησης για το μέλλον.

Ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε: «Ο χάρτης αυτός μας δείχνει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη για να βγει από την οικονομική κρίση. Δεν αρκεί πλέον να αποκρινόμαστε με αποσπασματικές απαντήσεις στις διάφορες πτυχές της κρίσης. Είναι αναγκαίο τώρα να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να προχωρήσουμε. Η εμπιστοσύνη μπορεί να αποκατασταθεί με την άμεση εφαρμογή όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την επίλυση της κρίσης. Μόνο με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες μας, τους παγκόσμιους εταίρους μας και τις αγορές ότι έχουμε λύσεις στο ύψος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όλες οι οικονομίες. Είναι αναγκαίο να καταλήξουμε σε συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης Οκτωβρίου».

Ο χάρτης πορείας απαιτεί:

  • Αποφασιστική δράση για την Ελλάδα – ώστε να εξαλειφθεί κάθε αμφιβολία για την οικονομική διατηρησιμότητα της Ελλάδας. Η δράση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την εκταμίευση της έκτης δόσης, ένα δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής, βασιζόμενο σε κατάλληλη χρηματοδότηση με συμμετοχή τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, καθώς και συνεχή στήριξη από την Ειδική Ομάδα της Επιτροπής.

  • Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στη ζώνη του ευρώ – συν τοις άλλοις με τη θέση σε εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν στις 21 Ιουλίου 2011, τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του ΕΤΧΣ, την επίσπευση της δρομολόγησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στα μέσα του 2012 και την παροχή επαρκούς ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

  • Μια πλήρως συντονισμένη προσέγγιση για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών τραπεζών – η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε επανεξέταση από μέρους των εποπτικών αρχών με την εφαρμογή ενός σημαντικά υψηλότερου προσωρινού δείκτη κεφαλαίων αποτελούμενων από κεφάλαια υψίστης ποιότητας αφού ληφθούν υπόψη τα εκάστοτε ανοίγματα. Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατ’ αρχάς ιδιωτικές πηγές κεφαλαίου, με στήριξη από μέρους των εθνικών κυβερνήσεων σε περίπτωση ανάγκης. Αν η στήριξη αυτή δεν είναι διαθέσιμη, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα πρέπει να χρηματοδοτείται με δάνειο από το ΕΤΧΣ. Μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανακεφαλαιοποίηση αυτή, τα εθνικά εποπτικά όργανα δεν θα επιτρέπουν στις τράπεζες αυτές να διανέμουν μερίσματα ή πρόσθετες αμοιβές.

  • Επίσπευση των πολιτικών σταθερότητας και ενίσχυσης της ανάπτυξης – συν τοις άλλοις ταχεία υλοποίηση των ανειλημμένων δεσμεύσεων στους τομείς των υπηρεσιών, της ενέργειας και των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών· ταχεία έγκριση των προτάσεων που εκκρεμούν για την ενίσχυση της ανάπτυξης, όπως των φορολογικών πρωτοβουλιών, και επίσπευση της διεκπεραίωσης των προσεχών προτάσεων, ιδίως εκείνων που επεκτείνουν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς, καθώς και των στοχοθετημένων επενδύσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων με ομόλογα έργου.

  • Οικοδόμηση εύρωστης και ολοκληρωμένης οικονομικής διακυβέρνησης για το μέλλον, με βάση τις υφιστάμενες Συνθήκες (άρθρο 136), για την ενίσχυση της κοινοτικής προσέγγισης. Με βάση τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υιοθετηθεί, όπως την ενισχυμένη εξάδα μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, οι προτάσεις επιδιώκουν να ενσωματώσουν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε ένα ενιαίο, πλήρως ολοκληρωμένο, σύστημα διακυβέρνησης ώστε να αυξηθούν η συνοχή και η αποτελεσματικότητα. Με τον τρόπο αυτόν η Επιτροπή/το Συμβούλιο θα αποκτήσουν νέες εξουσίες παρέμβασης στην κατάρτιση των εθνικών προϋπολογισμών και την εποπτεία της εκτέλεσής τους. Ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να προβλέπεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες θα καθυστερούσε, διαφορετικά, η ανάληψη αποφασιστικής δράσης.

Ιστορικό

Ο χάρτης πορείας που παρουσίασε η Επιτροπή θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη σύνοδο κορυφής για τη ζώνη του ευρώ που θα πραγματοποιηθούν στις 23 Οκτωβρίου 2011.

Το πλήρες κείμενο που υιοθέτησε η Επιτροπή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Κατάλογος των προηγούμενων προτάσεων της Επιτροπής, από το 2008 και μετά, σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση, τη χρηματοπιστωτική αποκατάσταση και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες:

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Ανταγωνισμός:

http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar