Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

En køreplan for stabilitet og vækst

Bruxelles, den 12. oktober 2011 – Kommissionen har i dag fremlagt en køreplan for, hvad der overordnet er behov for at gøre for at genskabe tilliden i euroområdet og Den Europæiske Union som helhed. Foranstaltningerne har til formål at bryde den onde cirkel mellem tvivl om holdbarheden af statsgæld, banksystemets stabilitet og Den Europæiske Unions vækstperspektiver.

I tråd med løfterne i kommissionsformand José Manuel Barrosos årlige tale til Europa-Parlamentet om situationen i Den Europæiske Union har Kommissionen afstukket fem indsatsområder, der er indbyrdes afhængige, og hvorpå foranstalt­ningerne skal gennemføres samtidigt og hurtigst muligt. De fem områder er: en afgørende løsning på Grækenlands problemer; styrkelse af euroområdets værn mod krisen; en koordineret strategi for at styrke Europas banker; fremskyndet vedtagelse af stabilitets- og vækstfremmende politikker; og en solid og integreret økonomisk styring i fremtiden.

Kommissionsformand Barroso sagde, at denne køreplan afstikker kursen for Europas vej ud af den økonomiske krise, og at reaktive og punktuelle løsninger på de forskellige aspekter af krisen ikke længere er tilstrækkelige. Han fortsatte med at sige, at vi er nødt til at være på forkant med udviklingen, idet tilliden kun kan genskabes ved øjeblikkeligt at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at løse krisen, og at vi kun på den måde kan overbevise vores borgere, vores globale partnere og markederne om, at vi har løsninger, der står mål med de udfordringer, alle økonomier står over for. Han tilføjede, at vi er nødt til at nå en aftale på Det Europæiske Råds møde den 23. oktober 2011.

I køreplanen opfordres der til følgende:

  • En afgørende løsning på Grækenlands problemer – således at al tvivl om Grækenlands økonomiske holdbarhed fjernes. Det skal omfatte udbetaling af den sjette tranche og endnu et tilpasningsprogram baseret på en tilstrækkelig finansiering via inddragelse af den private og den offentlige sektor og fortsat støtte fra Kommissionens taskforce.

  • Fuldførelse af interventionen i euroområdet – herunder hurtigt at omsætte de beslutninger, der blev opnået enighed om den 21. juli 2011, i praksis, maksimere effektiviteten af den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF), fremskynde lanceringen af den europæiske stabilitetsmekanisme til midten af 2012 og Den Europæiske Centralbanks sikring af tilstrækkelig likviditet.

  • En fuldt koordineret strategi for at styrke Europas banker – den bør baseres på en revurdering foretaget af tilsynsmyndighederne ved brug af en midlertidig betydelig højere solvensprocent for kapital af højeste kvalitet efter indregning af eksponeringen. Bankerne skal først anvende private kapitalkilder og, hvis det er nødvendigt, have støtte fra de nationale regeringer. Hvis denne støtte ikke er til rådighed, skal rekapitaliseringen finansieres via et lån fra EFSF. Indtil rekapitaliseringen vil disse banker af de nationale tilsynsmyndigheder blive forhindret i at udbetale dividender eller bonusser.

  • Fremskyndet vedtagelse af stabilitets- og vækstfremmende politikker – herunder en hurtig gennemførelse af de eksisterende forpligtelser vedrørende tjeneste­ydelser, energi og frihandelsaftaler; hurtig vedtagelse af forslag, der er under behandling, for at øge væksten, f.eks. skatteinitiativer, hastebehandling af kommende forslag, navnlig dem, der øger fordelene ved det indre marked, og målrettede investeringer på EU-plan, bl.a. ved hjælp af projektobligationer.

  • En solid og integreret økonomisk styring i fremtiden baseret på de eksisterende traktater (artikel 136) ved at styrke fællesskabsmetoden. På grundlag af den styrkede "sixpack" om økonomisk styring og det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker, der allerede er vedtaget, skal forslagene integrere den europæiske stabilitetsmekanisme og stabilitets‑ og vækstpakken i et enkelt, fuldt integreret styringssystem for at øge kohærensen og effektiviteten. Det vil give Kommissionen/Rådet nye beføjelser til at gribe ind i forbindelse med udformningen af de nationale budgetter og overvåge deres gennemførelse. Der skal skabes mulighed for øget samarbejde i alle de tilfælde, hvor det ellers ville betyde, at det ville trække ud med at træffe afgørende foranstaltninger.

Baggrund

Kommissionens køreplan vil blive fremlagt på Det Europæiske Råds møde og topmødet i euroområdet, der finder sted den 23. oktober 2011.

Det fuldstændige dokument, Kommissionen har vedtaget, kan ses på:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

En liste over Kommissionens tidligere forslag vedrørende økonomisk styring, finansielle redningsplaner og rekapitalisering af banker siden 2008 kan ses på:

Økonomiske og finansielle anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Det indre marked og tjenesteydelser:

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Konkurrence:

http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar