Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Plán stability a růstu

Brusel 12. října 2011 – Komise dnes představila plán, který nastiňuje komplexní reakci nezbytnou k obnovení důvěry v eurozónu a Evropskou unii jako takovou. Tato reakce je koncipována tak, aby přetnula začarovaný kruh pochybností o udržitelnosti veřejného dluhu, stabilitě bankovního systému a perspektivě růstu Evropské unie.

Na základě závazků, jež pronesl předseda Komise Barroso ve svém projevu o stavu Unie, určila Komise pět vzájemně souvisejících oblastí, v nichž musí být společně a co nejrychleji učiněny určité kroky. Jsou to tyto oblasti: rozhodná reakce na problémy Řecka; posílení protikrizové ochrany eurozóny; koordinovaný postup při posilování evropských bank; urychlení realizace politik k podpoře stability a růstu a budování silné a integrované správy ekonomických záležitostí pro budoucnost.

Jak uvedl předseda Komise Barroso: „Tento plán vytyčuje cestu Evropy z ekonomické krize. Pouhé reaktivní a nesystematické kroky již jako odpověď na různé aspekty krize nestačí. Je třeba vidět za zatáčku. K obnovení důvěry je třeba okamžitě uskutečnit všechna opatření nezbytná k řešení krize. Jen tak dokážeme přesvědčit občany, globální partnery a trhy, že jsme přišli s řešením, které si dokáže poradit s problémy, s nimiž se potýkají všechny ekonomiky. Dne 23. října na zasedání Evropské rady musíme dosáhnout dohody.“

Plán vyzývá:

  • K rozhodnému postupu v otázce Řecka – tak aby byly odstraněny veškeré pochybnosti o jeho ekonomické udržitelnosti. Patří sem vyplacení šesté tranše, druhý ozdravný program založený na odpovídajícím financování veřejným sektorem a zapojení soukromého sektoru, jakož trvalá podpora ze strany pracovní skupiny Komise.

  • K dokončení zásahů v eurozóně – včetně realizace rozhodnutí schválených dne 21. července 2011, maximalizace efektivity evropského nástroje finanční stability (EFSF), zkrácení lhůty pro zavedení evropského mechanismu stability na polovinu roku 2012 a zajištění dostatečné likvidity Evropskou centrální bankou.

  • K plně koordinovanému postupu při posilování evropských bank – tento postup by měl vycházet z přehodnocení provedeného orgány dohledu a z dočasného používání výrazně vyššího podílu nejkvalitnějšího kapitálu po zohlednění expozice. Banky by měly nejprve využít soukromých zdrojů kapitálu, vlády jednotlivých zemí by pak v případě nutnosti poskytovaly podporu. Pokud by tato podpora nebyla dostupná, měla by být rekapitalizace financována prostřednictvím půjčky z EFSF. Dokud by rekapitalizace nebyla provedena, měly by vnitrostátní orgány dohledu zabránit tomu, aby tyto banky vyplácely dividendy nebo prémie.

  • Urychlení politik pro zvýšení stability a růstu – včetně rychlého splnění stávajících závazků v oblasti služeb a energetiky a volného obchodu; rychlé přijetí návrhů v legislativním procesu týkajících se zvyšování růstu, jako jsou iniciativy v daňové oblasti, chystané návrhy urychlených opatření – zejména těch, které rozšiřují výhody jednotného trhu – a správně zacílené investice na úrovni Evropské unie, mj. v podobě projektových dluhopisů.

  • K budování silné a integrované správy ekonomických záležitostí pro budoucnost na základě stávajících smluv (článek 136), aby byl upevněn „přístup Společenství“. Tyto návrhy, jež vycházejí z již přijatého souboru šesti návrhů („six-pack“) týkajících se správy ekonomických záležitostí a evropského semestru, si v zájmu zvýšení soudržnosti a účinnosti kladou za cíl integrovat evropský mechanismus stability a Pakt o stabilitě a růstu do jediného plně integrovaného systému správy. Komise/Rada by tak získala nové pravomoci k zásahům do přípravy rozpočtů jednotlivých států a k monitorování jejich plnění. Ve všech případech, kdy by jinak rozhodné kroky vázly, by se měla využívat posílená spolupráce.

Souvislosti

Plán představený Komisí bude předložen na vrcholné schůzce Evropské rady a zemí eurozóny, která se uskuteční dne 23. října 2011.

Celé znění textu přijatého Komisí se nachází na adrese:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Seznam předchozích návrhů Komise týkajících se správy ekonomických záležitostí, ozdravění finančního sektoru a rekapitalizace bank po roce 2008 se nachází na adrese:

Hospodářské a finanční záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Vnitřní trh a služby: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Hospodářská soutěž: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar