Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija predlaga izbirno skupno evropsko prodajno pravo za povečanje trgovine in izbire za potrošnike

Bruselj, 11. oktobra 2011 – Kljub uspehu enotnega trga EU ovire še naprej otežujejo čezmejno trgovanje. Veliko jih izhaja iz razlik v prodajnem pravu 27 držav članic. Prodaja čez mejo je zato zlasti za mala podjetja zapletena in draga. Vrednost trgovanja med državami članicami, opuščenega zaradi ovir v zvezi s pogodbenim pravom, znaša vsako leto najmanj 26 milijard evrov. Obenem je 500 milijonov potrošnikov v Evropi prikrajšanih za večjo izbiro in nižje cene, saj je obseg čezmejne trgovine manjši, kar prizadene zlasti manjše nacionalne trge.

Evropska komisija je danes predlagala izbirno skupno evropsko prodajno pravo, ki bo prispevalo k odstranitvi teh ovir ter potrošnikom zagotovilo večjo izbiro in višjo raven varstva. Trgovanje bo olajšano z enotnim nizom določb za čezmejne pogodbe v vseh 27 državah članicah EU. Ko bodo trgovci ponujali svoje proizvode na podlagi skupnega evropskega prodajnega prava, bodo potrošniki s samo enim klikom z miško lahko izbrali uporabniku prijazno evropsko pogodbo z visoko ravnjo varstva. Predlog Komisije morajo zdaj potrditi države članice EU in Evropski parlament, ki je svojo večinsko podporo že signaliziral na letošnjem glasovanju (IP/11/683).

„Izbirno skupno evropsko prodajno pravo bo enotnemu trgu, motorju gospodarske rasti v Evropi, dalo nov zagon. Podjetjem bo omogočilo preprosto in poceni razširitev poslovanja na nove trge v Evropi, potrošnikom pa zagotovilo boljše ponudbe in višjo raven varstva,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding ter dodala: „Evropska komisija namesto odprave nacionalnih predpisov danes podpira inovativni pristop, ki temelji na svobodni izbiri, subsidiarnosti in konkurenci.“

Skupno evropsko prodajno pravo odpravlja ovire ter pomeni več prednosti za potrošnike in podjetja.

1. Prednosti za podjetja:

 • zagotovitev skupnega (a izbirnega) režima pogodbenega prava, ki je enak za vseh 27 držav članic, tako da trgovci ne bodo več izpostavljeni negotovostim, ki so posledica različnih nacionalnih sistemov pogodbenega prava: v danes objavljeni raziskavi Eurobarometer je 71 % evropskih podjetij navedlo, da bi se, če bi imela možnost izbire, pri vseh čezmejnih pogodbah o prodaji potrošnikom iz drugih držav članic EU odločila za enotno evropsko pogodbeno pravo;

 • manjši stroški poslovanja za podjetja, ki želijo trgovati čez mejo: trenutno se morajo podjetja, ki želijo sklepati čezmejne pravne posle, prilagoditi do 26 različnim nacionalnim sistemom pogodbenega prava, prevesti morajo njihove določbe in najeti pravnike, stroški česar v povprečju znašajo 10 000 evrov za vsak dodatni izvozni trg;

 • podpora malim in srednjim podjetjem (MSP) pri širitvi na nove trge: trenutno le 9,3 % vseh podjetij prodaja čez meje v druge države članice EU; druga podjetja se tako na leto odrečejo najmanj 26 milijardam evrov.

2. Prednosti za potrošnike:

 • enako visoka raven varstva potrošnikov v vseh državah članicah: potrošniki se bodo lahko zanesli na skupno evropsko prodajno pravo kot znak kakovosti. Na primer, potrošnikom ponuja svobodno izbiro zahtevkov v primeru nakupa izdelka z napako – tudi več mesecev po nakupu. To pomeni, da bi lahko potrošniki razdrli pogodbo, zahtevali nov izdelek, popravilo izdelka ali znižanje cene. Takšna svobodna izbira zahtevkov trenutno obstaja le v petih državah članicah EU (v Franciji, Grčiji, Litvi, Luksemburgu in na Portugalskem);

 • večja izbira proizvodov po nižjih cenah: potrošniki se pri iskanju boljših ponudb v EU zlasti v spletnem okolju pogosto soočajo z zavrnitvijo prodaje ali dostave s strani trgovca. Na leto to izkusijo najmanj trije milijoni potrošnikov;

 • poznavanje pravic potrošnikov v čezmejnih pravnih poslih: 44 % potrošnikov pravi, da jih negotovost o njihovih pravicah odvrača od nakupov iz drugih držav članic EU;

 • povečanje preglednosti in zaupanja potrošnikov: potrošniki bodo vedno obveščeni v razumljivem jeziku in bodo morali soglašati z uporabo pogodbe na podlagi skupnega evropskega prodajnega prava. Poleg tega bodo v standardnem obvestilu natančno opisane pravice potrošnikov v njihovem jeziku.

Skupno evropsko prodajno pravo se bo uporabljalo:

 • samo, če se bosta pogodbeni stranki o tem prostovoljno in izrecno dogovorili;

 • za čezmejne pogodbe, saj je na tem področju največ težav z dodatnimi stroški poslovanja in pravno zapletenostjo; državam članicam bo prepuščena možnost odločitve o omogočanju uporabe skupnega evropskega prodajnega prava tudi za pogodbe na nacionalni ravni;

 • za pogodbe o prodaji blaga (ki pomenijo večji del trgovine znotraj EU) in dobavi digitalne vsebine, kot so glasba, filmi, programska oprema ali uporabni programi za pametne telefone;

 • tako za pravne posle med podjetji in potrošniki kot za pravne posle med podjetji;

 • če bo ena pogodbena stranka imela običajno prebivališče oziroma sedež v državi članici EU. Trgovci bodo lahko pri sklepanju pravnih poslov z drugimi trgovci iz EU in zunaj EU uporabili isti niz pogodbenih pogojev, kar skupnemu evropskemu prodajnemu pravu daje mednarodno razsežnost.

Ozadje

Pogodbe so bistvenega pomena za delovanje podjetij in prodajo potrošnikom. Z njimi se formalizira dogovor med strankama o različnih zadevah, na primer prodaji blaga in z njo povezanimi storitvami, kot so popravila in vzdrževanje.

Podjetja uporabljajo pri poslovanju na evropskem enotnem trgu raznovrstne pogodbe, za katere se uporablja različno nacionalno pogodbeno pravo. Soobstoj 27 različnih nacionalnih ureditev lahko vodi k dodatnim stroškom poslovanja, večji pravni negotovosti za podjetja in nezaupanju potrošnikov. To lahko potrošnike in podjetja odvrača od nakupovanja in trgovanja prek meja EU. Višji stroški poslovanja prizadenejo zlasti mala in srednja podjetja.

Ta situacija se razlikuje od tiste na notranjem trgu Združenih držav, kjer lahko trgovec iz zvezne države Maryland brez težav prodaja svoje izdelke potrošniku v zvezni državi Aljaska.

Komisija se v okviru strategije Evropa 2020 (IP/10/225) spopada z ozkimi grli na enotnem trgu, da bi spodbudila okrevanje gospodarstva. To vključuje tudi napredek na področju evropskega pogodbenega prava.

Julija 2010 je Komisija v zeleni knjigi predlagala različne možnosti za skladnejši pristop na področju pogodbenega prava. Nato je pripravila javno posvetovanje, ki je potekalo do 31. januarja 2011, na njegovi podlagi pa je prejela 320 prispevkov (MEMO/11/55).

Strokovna skupina, ki jo je ustanovila Komisija, je 3. maja 2011 predložila študijo izvedljivosti za prihodnjo pobudo o evropskem pogodbenem pravu (IP/11/523). V okviru študije izvedljivosti se je Komisija posvetovala z zainteresiranimi stranmi in državljani ter prejela 120 prispevkov.

Evropski parlament je 8. junija 2011 na plenarnem glasovanju o poročilu na pobudo poslanke Evropskega parlamenta Diane Wallis podprl izbirno evropsko pogodbeno pravo (MEMO/11/236).

Več informacij

MEMO/11/680

Informativni paket

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm

Evropska komisija – spletišče skupnega evropskega prodajnega prava:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar