Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

V záujme podpory obchodu a väčšieho výberu pre spotrebiteľov Európska komisia predložila návrh predpisu o spoločnom európskom kúpnom práve, ktorého uplatnenie si budú môcť zmluvné strany zvoliť

V Bruseli 11. októbra 2011 – Aj napriek tomu, že jednotný trh je jedným z úspechov EÚ, cezhraničnému obchodu aj naďalej bránia určité prekážky. Mnohé z týchto prekážok sú dôsledkom rozdielov, ktoré existujú medzi rôznymi právnymi úpravami členských štátov v oblasti kúpneho práva. Tieto rozdiely vedú k tomu, že cezhraničný predaj je komplikovanou a nákladnou záležitosťou, a to najmä pre malé podniky. Obchodníci, ktorých od uskutočňovania cezhraničných transakcií odrádzajú uvedené prekážky súvisiace so zmluvným právom, tak prichádzajú každoročne o minimálne 26 miliárd eur, ktoré by mohli získať cezhraničným obchodovaním vo vnútri EÚ. Súčasný stav však poškodzuje aj 500 miliónov európskych spotrebiteľov, ktorí majú menší výber a nemôžu nakupovať za výhodnejšie ceny, pretože len málo firiem ponúka svoj tovar a služby aj do zahraničia; to platí predovšetkým pre zákazníkov odkázaných na menšie vnútroštátne trhy.

Európska komisia dnes predložila návrh predpisu o spoločnom európskom kúpnom práve, ktorého uplatnenie si budú môcť zmluvné strany zvoliť, pričom cieľom tohto návrhu je odstránenie uvedených bariér, ako aj väčší výber a lepšia ochrana pre spotrebiteľov. Tento navrhovaný predpis uľahčí obchodovanie prostredníctvom jednotného súboru pravidiel, ktorý bude dostupný na účely uzatvárania cezhraničných zmlúv vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Ak budú obchodníci svoje produkty ponúkať na základe spoločného kúpneho práva EÚ, spotrebitelia si budú môcť jediným kliknutím počítačovou myšou zvoliť uzatvorenie jednoduchej a zrozumiteľnej európskej zmluvy s príslušným obchodníkom, pričom táto zmluva im poskytne vysokú úroveň ochrany. S týmto návrhom Komisie budú teraz musieť vyjadriť súhlas členské štáty EÚ, ako aj Európsky parlament, ktorý pred nedávnom už vyjadril myšlienke zvoliteľného európskeho zmluvného práva výraznú podporu (IP/11/683).

Podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť, Viviane Redingová, uviedla: „Spoločné európske kúpne právo, ktorého uplatnenie si budú môcť zmluvné strany zvoliť, pomôže naštartovať jednotný trh, ktorý je európskou hnacou silou pre zabezpečenie hospodárskeho rastu. Pre firmy bude jednoduchým a lacným prostriedkom, ktorý im pomôže pri prenikaní na ďalšie trhy v Európe, pre spotrebiteľov bude znamenať výhodnejšie nakupovanie a vyššiu úroveň právnej ochrany. Namiesto nahrádzania vnútroštátnych právnych predpisov teraz Európska komisia uplatňuje inovatívny prístup, ktorý sa zakladá na slobodnom výbere a vychádza zo zásady subsidiarity a hospodárskej súťaže.“

Spoločné európske kúpne právo odstraňuje prekážky a prináša väčšie výhody pre spotrebiteľov aj podnikateľov.

1. Výhody pre podnikateľov

 • Ustanoví sa jeden spoločný (avšak na dobrovoľnom základe voliteľný) systém zmluvného práva, ktorý bude rovnaký vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, takže obchodníci už nebudú znášať neistotu vyplývajúcu z potreby pracovať s viacerými vnútroštátnymi systémami zmluvného práva. Z dnes uverejneného prieskumu Eurobarometer vyplýva, že 71 % európskych podnikov uviedlo, že ak by mali takú možnosť, zvolili by si na účely všetkých cezhraničných predajov spotrebiteľom z iných členských štátov EÚ jednotné európske zmluvné právo.

 • Zníženie transakčných nákladov pre podniky, ktoré chcú uskutočňovať cezhraničné obchodné transakcie. V súčasnosti sa podnikateľské subjekty, ktoré chcú uskutočňovať cezhraničné transakcie, musia prispôsobiť 26 rozdielnym vnútroštátnym systémom zmluvného práva, preložiť si príslušné právne predpisy a najať si právnikov, čo v priemere stojí 10 000 EUR za každý ďalší vývozný trh, na ktorý chce podnik preniknúť.

 • Pomoc malým a stredným podnikom (MSP) pri ich prenikaní na nové trhy. V súčasnosti je do cezhraničného obchodovania v rámci EÚ zapojených len 9,3 % zo všetkých európskych podnikov, v dôsledku čoho prichádzajú o minimálne 26 miliárd eur ročne.

2. Výhody pre spotrebiteľov

 • Rovnaká úroveň ochrany spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch. Spotrebitelia sa budú môcť spoliehať na spoločné európske kúpne právo ako na značku kvality. Toto právo napríklad umožní spotrebiteľom slobodný výber prostriedkov nápravy v prípade, že kúpili chybný výrobok, a to aj niekoľko mesiacov po tejto kúpe. To znamená, že spotrebitelia budú môcť ukončiť zmluvu, žiadať výmenu tovaru alebo jeho opravu, resp. zľavu z ceny. V súčasnosti takáto možnosť slobodného výberu prostriedku nápravy existuje len v piatich členských štátoch EÚ (Francúzsko, Grécko, Litva, Luxembursko a Portugalsko).

 • Väčší výber produktov za výhodnejšie ceny. V súčasnosti sa spotrebiteľom, ktorí aktívne hľadajú výhodnejšie možnosti nákupu v rámci celej EÚ, a to najmä pri nakupovaní on-line, často stáva, že im obchodníci odmietnuť produkt predať, resp. dodať. V priebehu jedného roka sa s týmto problémom stretli najmenej 3 milióny spotrebiteľov.

 • Právna istota pri uskutočňovaní cezhraničných transakcií. Neistotu, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov, uviedlo ako prvok, ktorý odrádza od nákupu z iného členského štátu EÚ, 44 % spotrebiteľov.

 • Väčšia transparentnosť a spotrebiteľská dôvera. Spotrebiteľom sa budú musieť vždy poskytnúť jasné informácie, že si zvolili pre svoj vzťah s obchodníkom zmluvu založenú na spoločnom európskom kúpnom práve, pričom budú musieť udeliť osobitný súhlas s použitím tohto práva. Spotrebitelia okrem toho budú mať k dispozícii informačné oznámenie, v ktorom sa im jasne a v ich jazyku ozrejmia ich práva.

Spoločné európske kúpne právo sa bude používať:

 • len ak s tým budú dobrovoľne súhlasiť obe zmluvné strany;

 • v prípade cezhraničných zmlúv, pri ktorých vzniká väčšina problémov súvisiacich s transakčnými nákladmi a komplexnosťou právnej úpravy; členské štáty budú mať možnosť ustanoviť, že spoločné európske kúpne právo sa môže používať aj v prípade čisto vnútroštátnych zmlúv;

 • v prípade zmlúv o kúpe tovaru, ktoré predstavujú väčšinu obchodov uskutočňovaných vo vnútri EÚ, ako aj v prípade zmlúv o dodaní digitálneho obsahu, napríklad hudby, filmov, softvéru alebo aplikácií pre smartphony;

 • v prípade transakcií medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi, ako aj v prípade transakcií medzi podnikateľmi;

 • v prípade, že jedna zo zmluvných strán je usadená v niektorom z členských štátov EÚ. Obchodníci však budú môcť toto zmluvné právo použiť aj v prípade transakcií s ostatnými obchodníkmi z členských aj nečlenských štátov EÚ, čo spoločnému európskemu kúpnemu právu dodáva medzinárodný rozmer.

Kontext

Zmluvy majú zásadný význam pre podnikateľskú činnosť, ako aj pri predaji spotrebiteľom. Sú formálnym vyjadrením dohody medzi zmluvnými stranami a môžu sa týkať širokého spektra záležitostí vrátane predaja tovarov a súvisiacich služieb, ako sú napríklad opravy a údržba.

Pri uzatváraní zmlúv v rámci jednotného európskeho trhu využívajú podniky celú škálu zmlúv, ktoré sa riadia rozličným vnútroštátnym zmluvným právom. Uplatňovanie 27 rôznych systémov vnútroštátneho práva môže viesť k dodatočným transakčným nákladom, nedostatočnej právnej istote pre podnikateľov a nedostatku dôvery na strane spotrebiteľov. Toto môže odradiť spotrebiteľov aj podniky od nakupovania a obchodovania v rámci EÚ. Vysoké transakčné poplatky negatívne pôsobia hlavne na malé a stredné podniky.

Kontrastuje to s vnútorným trhom Spojených štátov, kde obchodník v Marylande môže bez problémov predávať svoje produkty spotrebiteľovi na Aljaške.

V rámci stratégie Európa 2020 (IP/10/225) sa Komisia usiluje odstrániť prekážky na jednotnom trhu s cieľom podporiť oživenie hospodárstva. Súčasťou tohto úsilia je aj dosiahnutie pokroku v oblasti európskeho zmluvného práva.

V júli 2010 predstavila Komisia v zelenej knihe viacero možností, ako dosiahnuť jednotnejší prístup k zmluvnému právu. Následne Komisia zorganizovala verejnú konzultáciu, ktorá prebiehala až do 31. januára 2011 a v rámci ktorej jej bolo doručených 320 odpovedí (MEMO/11/55).

Skupina expertov zriadená Komisiou predložila 3. mája 2011 štúdiu uskutočniteľnosti týkajúcu sa budúcej iniciatívy v oblasti európskeho zmluvného práva (IP/11/523). Komisia v rámci tejto štúdie uskutočniteľnosti realizovala konzultáciu so zainteresovanými stranami a občanmi, pričom dostala 120 odpovedí.

Európsky parlament vyjadril 8. júna 2011 podporu myšlienke zvoliteľného európskeho zmluvného práva, a to v rámci plenárneho hlasovania o iniciatívnej správe poslankyne Európskeho parlamentu pani Diany Wallis (MEMO/11/236).

Ďalšie informácie:

MEMO/11/680

Informácie pre tlač:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm

Európska komisia – webová stránka venovaná spoločnému európskemu kúpnemu právu:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_sk.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktné údaje:

Matthew Newman (+32 2296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2299 13 82)


Side Bar