Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija ierosina fakultatīvus Eiropas Vienotos tirdzniecības noteikumus, lai veicinātu tirdzniecību un paplašinātu patērētājiem pieejamo piedāvājumu

Briselē, 2011. gada 11. oktobrī. Par spīti vienotā tirgus panākumiem, šķēršļi pārrobežu tirdzniecībai saglabājas. Daudzi no tiem rodas atšķirīgu tirdzniecības tiesību dēļ, kas pastāv 27 dalībvalstīs. Tās padara pārdošanu ārvalstīs sarežģītu un dārgu, jo īpaši maziem uzņēmumiem. Tirgotāju dēļ, kuri atturas veikt pārrobežu darījumus, jo pastāv līgumtiesiski šķēršļi, ES iekšējās tirdzniecības apjoms katru gadu ir par vismaz 26 miljardiem eiro mazāks nekā tas potenciāli varētu būt. Vienlaikus 500 miljoni patērētāju Eiropā nevar baudīt plašāku piedāvājumu un zemākas cenas, jo mazāk uzņēmumu piedāvā savas preces ārvalstīs, jo īpaši mazāko valstu tirgos.

Šodien Eiropas Komisija ierosināja fakultatīvus Eiropas Vienotos tirdzniecības noteikumus, kas palīdzēs nojaukt šos šķēršļus un nodrošināt patērētājiem plašāku piedāvājumu un augstāku aizsardzības līmeni. Tie atvieglos tirdzniecību, piedāvājot vienotu noteikumu kopumu pārrobežu līgumiem visās 27 ES valstīs. Ja tirgotāji piedāvās savas preces, balstoties uz Eiropas Vienotajiem tirdzniecības noteikumiem, patērētājiem, tikai vienreiz noklikšķinot datora peli, būs iespēja izvelēties lietotājam draudzīgu Eiropas līgumu ar augstu aizsardzības līmeni. Komisijas priekšlikumam pašlaik ir vajadzīga ES dalībvalstu un Eiropas Parlamenta piekrišana, kurš jau agrāk šā gada laikā veiktā balsojumā ir norādījis uz savu pārliecinošo atbalstu (IP/11/683).

"Fakultatīvi Eiropas Vienotie tirdzniecības noteikumi sniegs impulsu vienotajam tirgum, kas ir Eiropas ekonomikas izaugsmes dzinējspēks. Tie nodrošinās uzņēmumiem vienkāršu un ērtu veidu, kā uzsākt uzņēmējdarbību jaunos tirgos Eiropā, vienlaikus radot patērētājiem labākus piedāvājumus un sniedzot augstāku aizsardzības līmeni," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga, ES tieslietu komisāre. "Tā vietā, lai aizstātu valstu tiesību aktus, šodien Eiropas Komisija ir izmantojusi novatorisku pieeju, kas balstās uz brīvu izvēli, subsidiaritāti un konkurenci."

Eiropas Vienotie tirdzniecības noteikumi nojauc šķēršļus un maksimāli palielina priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem.

1. Priekšrocības uzņēmumiem:

 • Viena kopēja (taču fakultatīva) līgumtiesību regulējuma nodrošināšana, kas ir identisks visās 27 dalībvalstīs, tā lai tirgotājiem vairs nav jānomokās ar neskaidrībām, kas rodas, saskaroties ar dažādām valstu līgumtiesību sistēmām: saskaņā ar Eirobarometra pētījumu, kas publicēts šodien, 71 % Eiropas uzņēmumu apgalvo, ka gadījumā, ja tiem būtu šāda iespēja, tie izvēlētos piemērot vienas vienotas Eiropas līgumtiesības visiem pārrobežu pirkuma līgumiem, ko tie slēdz ar patērētājiem citās ES valstīs;

 • Darījuma izmaksu samazināšana uzņēmumiem, kas vēlas nodarboties ar pārrobežu tirdzniecību: pašlaik uzņēmumiem, kas vēlas veikt pārrobežu darījumus, ir jāpielāgojas līdz pat 26 dažādām valstu līgumtiesībām, jāpārtulko tās un jāalgo juristi, kas izmaksā vidēji EUR 10 000 par katru papildu eksporta tirgu;

 • Palīdzība maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) uzsākt darbību jaunos tirgos: pašlaik tikai 9,3 % no visiem ES uzņēmumiem veic pārdošanu citās ES dalībvalstīs, un tādējādi katru gadu netiek veikta potenciāla tirdzniecība vismaz 26 miljardu eiro apmērā.

2. Priekšrocības patērētājiem:

 • Vienāda un augsta patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa nodrošināšana visās dalībvalstīs: patērētāji varēs paļauties uz Eiropas Vienotajiem tirdzniecības noteikumiem kā uz kvalitātes zīmi. Piemēram, tie pat vairākus mēnešus pēc pirkuma veikšanas piedāvā patērētājiem brīvu izvēli attiecībā uz tiesību aizsardzības līdzekļiem gadījumā, ja viņi ir iegādājušies produktu ar defektu. Tas nozīmē, ka patērētāji varētu izbeigt līgumu, pieprasīt preces apmaiņu vai remontu, vai cenas samazinājumu. Pašlaik šāda brīva tiesību aizsardzības līdzekļu izvēle pastāv tikai piecās ES dalībvalstīs (Francijā, Grieķijā, Lietuvā, Luksemburgā, Portugālē);

 • Plašāka preču klāsta sniegšana par zemākām cenām: pašlaik patērētāji, kas aktīvi meklē izdevīgākus piedāvājumus visā ES, jo īpaši tiešsaistē, bieži saņem tirgotāja atteikumu pārdot vai piegādāt preces. Vismaz 3 miljoni patērētāju piedzīvoja šādu situāciju gada laikā;

 • Skaidrības nodrošināšana par savām tiesībām pārrobežu darījumos: 44 % patērētāju apgalvo, ka neskaidrība par savām tiesībām attur tos no iepirkšanās citās ES dalībvalstīs;

 • Pārredzamības un patērētāju drošības palielināšana: patērētāji vienmēr būs skaidri informēti un tiem būs jāpiekrīt, lai tiktu izmantots līgums, kas balstās uz Eiropas Vienotajiem tirdzniecības noteikumiem. Turklāt informatīvs paziņojums skaidri noteiks patērētāju tiesības viņu valodā.

Eiropas Vienotie tirdzniecības noteikumi būs piemērojami:

 • tikai, ja abas puses brīvprātīgi un nepārprotami tam piekritīs;

 • pārrobežu līgumiem, kuros rodas visvairāk problēmu saistībā ar papildu darījumu izmaksām un juridisko sarežģītību; dalībvalstīm būs izvēle, vai padarīt Eiropas Vienotos tirdzniecības noteikumus piemērojamus iekšzemes līgumiem, kā arī;

 • preču pirkuma līgumiem, kas veido ES iekšējās tirdzniecības lielāko daļu, kā arī līgumiem par digitālo saturu, piemēram, mūziku, filmām, programmatūru vai viedtālruņu lietojumprogrammām;

 • gan darījumiem starp uzņēmumiem un patērētājiem, gan darījumiem starp uzņēmumiem;

 • ja vienas līguma puses mītnesvieta ir ES dalībvalsts. Tirgotāji varētu izmantot šo pašu līguma noteikumu kopumu, veicot darījumus ar citiem tirgotājiem gan no ES, gan no valstīm ārpus ES; tas piešķirs Eiropas Vienotajiem tirdzniecības noteikumiem starptautisku dimensiju.

Pamatinformācija

Līgumi ir nepieciešami, lai nodarbotos ar uzņēmējdarbību un tirgotos ar patērētājiem. Ar līgumu tiek formalizēta vienošanās starp pusēm, un tas var attiekties uz plašu jautājumu loku, tai skaitā preču pārdošanu un tādu saistīto pakalpojumu sniegšanu kā remonts un apkope.

Darbojoties Eiropas vienotajā tirgū, uzņēmumi izmanto dažādus līgumus, kuriem piemēro atšķirīgās valstu līgumtiesības. Dažādie 27 valstu normatīvo aktu kopumi var radīt papildu darījumu izmaksas, kā arī tiesiskās noteiktības trūkumu uzņēmējiem un patērētāju uzticības trūkumu. Tiem var būt kavējoša ietekme gan uz patērētājiem, gan uz uzņēmējiem attiecībā uz iepirkšanos un tirdzniecību ārpus ES robežām. Mazos un vidējos uzņēmumus īpaši ietekmē augstākas darījumu izmaksas.

Tas kontrastē ar Amerikas Savienoto Valstu iekšējo tirgu, kur tirgotājs no Merilendas var viegli pārdot savas preces patērētājam Aļaskā.

Saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020" (IP/10/225) Komisija strādā pie trūkumu novēršanas vienotajā tirgū, lai sekmētu ekonomikas atveseļošanu. Tas ietver arī progresa panākšanu Eiropas līgumtiesību izveidē.

Komisija 2010. gada jūlijā Zaļajā grāmatā izvirzīja vairākus risinājumus saskaņotākai pieejai līgumtiesībām. Pēc tam Komisija rīkoja sabiedrisku apspriešanu, kura noritēja līdz 2011. gada 31. janvārim un kuras rezultātā tika saņemtas 320 atsauksmes (MEMO/11/55).

Komisijas izveidotā ekspertu grupa 2011. gada 3. maijā iesniedza priekšizpētes dokumentu par turpmāku iniciatīvu attiecībā uz Eiropas līgumtiesībām (IP/11/523). Komisija priekšizpētes ietvaros apspriedās ar ieinteresētajām personām un saņēma 120 atbildes.

Eiropas Parlaments 2011. gada 8. jūnijā plenārsēdē, balsojot par Eiropas Parlamenta deputātes Diana Wallis patstāvīgo ziņojumu, atbalstīja fakultatīvas Eiropas līgumtiesības (MEMO/11/236).

Plašāka informācija

MEMO/11/680

Informācija presei

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm

Eiropas Komisija – Eiropas Vienoto tirdzniecības noteikumu vietne:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_lv.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar