Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa EU:n laajuisesti sovellettavaa kauppalakia kaupankäynnin piristämiseksi ja kuluttajien valinnanvaran lisäämiseksi

Bryssel 11. lokakuuta 2011 – Vaikka EU:n sisämarkkinat ovat menestystarina, unionin jäsenmaiden rajat ylittävän kaupankäynnin esteet eivät ole vielä kokonaan poistuneet. Nämä esteet johtuvat suurelta osin EU:n 27 jäsenmaan kauppalainsäädännön eroista. Niiden vuoksi kaupankäynti kotimaan rajojen ulkopuolella on etenkin pk-yritysten näkökulmasta monimutkaista ja kallista. Yrityksiltä jää rajatylittävän kaupan lainsäädännöllisten esteiden vuoksi saamatta ainakin 26 miljardin euron tulot vuodessa. Toisaalta EU:n 500 miljoonaa kuluttajaa eivät pääse nauttimaan monipuolisemmasta tarjonnasta ja halvemmista hinnoista, koska vain harvat yritykset tekevät rajatylittäviä tarjouksia. Varsinkaan pienet kansalliset markkinat eivät jaksa kiinnostaa yrityksiä.

EU:n komissio on tänään esittänyt ehdotuksen yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista, jonka tavoitteena on osaltaan poistaa kaupankäynnin esteitä, lisätä tarjontaa ja parantaa kuluttajansuojaa. Lakiehdotus sisältää yhtenäisen säännöstön, jota voitaisiin soveltaa rajatylittäviin sopimuksiin kaikissa EU-maissa. Jos yritykset tarjoavat tuotteitaan yhteisen eurooppalaisen kauppalain perusteella, kuluttajat voivat valita yhdellä klikkauksella käyttäjäystävällisen eurooppalaisen sopimuksen, joka takaa vahvan kuluttajansuojan.

Komission ehdotukselle on vielä saatava EU:n jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin hyväksyntä. Jälkimmäinen on jo ilmaissut vahvan tukensa ehdotukselle aiemmin tänä vuonna käydyssä äänestyksessä (IP/11/683).

Sisämarkkinat ovat Euroopan talouskasvun moottori. Valinnaisen yhteisen eurooppalaisen kauppalain avulla saamme moottorin käynnistettyä uudelleen. Se tarjoaa yrityksille vaivattoman ja edullisen mahdollisuuden laajentaa toimintaansa uusille markkinoille. Samalla se parantaa kuluttajien asemaa ja suojaa”, sanoi EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding. ”Komissio on valinnut kauppalain laatimisessa uudenlaisen lähestymistavan: uusi EU- lainsäädäntö ei syrjäytä kansallisia lakeja, vaan on kaupan osapuolten vapaasti valittavissa.”

Yhteinen eurooppalainen kauppalaki tuo kuluttajille ja yrityksille seuraavat edut:

1. Edut yritysten kannalta:

 • Yhteinen kauppalaki muodostaa yhden yhteisen (valinnaisen) sopimusoikeusjärjestelmän, joka on samanlainen kaikissa 27 EU-maassa. Näin yrittäjät eivät enää joudu kärsimään epävarmuudesta, jota kansallisten sopimusoikeusjärjestelmien erilaiset vaatimukset aiheuttavat. Tänään julkistetussa Eurobarometrikyselyssä 71 % eurooppalaisista yrityksistä ilmoitti, että jos ne saisivat valita, ne soveltaisivat yhtenäistä eurooppalaista kauppalakia kaikessa muiden EU-maiden kuluttajille suunnatussa kaupankäynnissään.

 • Rajan yli kauppaa käyvien yritysten liiketoimintakustannukset supistuvat. Kaupankäynti muissa EU-maissa edellyttää yrityksiltä nykyään sopeutumista jopa 26 erilaiseen kansalliseen sopimusoikeuslainsäädäntöön, mikä tarkoittaa kutakin vientimarkkina-aluetta kohden keskimäärin 10 000 euron kuluerää lainsäädännön käännättämiseen ja lakiasiantuntijoiden palkkioihin.

 • Pienten ja keskisuurten yritysten on helpompi laajentaa toimintaansa uusille markkinoille. Nykyään vain 9,3 % EU:n yrityksistä myy tavaroita tai palveluja maansa rajojen yli, mikä tarkoittaa, että vain yhdessä maassa toimivilta yrityksiltä jää saamatta yhteensä ainakin 26 miljardin euron tulot vuodessa.

2. Edut kuluttajien kannalta:

 • Kaikissa EU-maissa saadaan nauttia yhtäläisestä korkeatasoisesta kuluttajansuojasta. Yhteisen eurooppalaisen kauppalain soveltaminen takaa kuluttajansuojan laadun. Jos kuluttajan ostama tuote on viallinen, hän saa uuden lain mukaan vapaasti valita (jopa useita kuukausia hankinnan tekemisen jälkeen), haluaako hän purkaa kaupan vai vaatia uutta tuotetta, viallisen tuotteen korjaamista tai hinnanalennusta. Nykyään kuluttajilla on tällainen vapaus valita oikeussuojakeinonsa vain viidessä EU-maassa (Ranska, Kreikka, Liettua, Luxemburg ja Portugali).

 • Tuotevalikoima laajenee ja tuotteet halpenevat. Kuluttajat, jotka hakevat halvinta hintaa eri EU-maista lähinnä internetissä, kokevat usein pettymyksen, koska myyjä kieltäytyy myymästä tai toimittamasta tuotetta heille. Näin kävi viime vuoden aikana ainakin kolmelle miljoonalle kuluttajalle.

 • Kuluttajan oikeusvarmuus rajatylittävässä kaupankäynnissä paranee. Kyselyssä 44 prosenttia kuluttajista sanoi, että epävarmuus oikeuksista pidättää heitä tekemästä ostoksia muista EU-maista.

 • Avoimuus lisääntyy ja kuluttajien luottamus vahvistuu. Kuluttajat saavat mahdollisuuden sopia yhteisen eurooppalaisen kauppalain käyttämisestä. Sen yhteydessä he saavat selkeää tietoa kuluttajanoikeuksista omalla kielellään.

Yhteistä eurooppalaista kauppalakia on määrä soveltaa

 • sillä edellytyksellä, että kauppasopimuksen molemmat osapuolet antavat siihen vapaaehtoisesti nimenomaisen suostumuksensa:

 • EU-maiden rajat ylittäviin sopimuksiin, jollaisiin liittyy kaikkein useimmin ylimääräisiä liiketoimintakustannuksia ja oikeudellisia epäselvyyksiä; jäsenvaltiot saavat valita, säätävätkö ne mahdollisuudesta soveltaa tätä lakia myös kansallisiin sopimuksiin,

 • sopimuksiin, jotka koskevat tavaran kauppaa – joka kattaa leijonanosan EU:n sisäisestä kaupasta – tai digitaalista sisältöä (musiikki, elokuvat, ohjelmistot ja matkapuhelinsovellukset),

 • sekä yrityksen ja kuluttajan välisiin että yritysten keskinäisiin liiketoimiin

 • silloin, kun yksikin liiketoimen osapuolista on sijoittautunut EU-maahan. Yritykset voivat soveltaa yhteisen eurooppalaisen kauppalain sopimusehtoja käydessään kauppaa muiden EU:ssa tai sen ulkopuolella toimivien yritysten kanssa. Tämä antaa lakihankkeelle maailmanlaajuisen ulottuvuuden.

Taustaa

Sopimukset ovat yritysten liiketoiminnan keskeinen edellytys. Niillä sinetöidään osapuolten välillä sovitut järjestelyt. Sopimusten kohteet vaihtelevat normaalista tavarakaupasta esimerkiksi huolto- ja korjaustöihin.

Yritykset tekevät monenlaisia sopimuksia, joihin sovelletaan EU:n sisämarkkinoilla eri jäsenmaiden kansallista sopimuslainsäädäntöä. 27 eri kansallisen säännöstön soveltaminen voi aiheuttaa ylimääräisiä liiketoimintakustannuksia ja horjuttaa niin yritysten oikeusvarmuutta kuin kuluttajien luottamusta. Tämä voi puolestaan heikentää sekä kuluttajien että yritysten kiinnostusta maiden rajat ylittävään kaupankäyntiin EU:ssa. Ylimääräiset kulut aiheuttavat ongelmia erityisesti pk-yrityksille.

Tilanne on aivan päinvastainen kuin Yhdysvaltojen sisämarkkinoilla, joilla vaikkapa Marylandiin sijoittautunut yritys voi vaivatta myydä tuotteitaan Alaskassa asuvalle kuluttajalle.

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti komissio pyrkii vauhdittamaan talouden elpymistä avaamalla sisämarkkinoiden pullonkauloja (IP/10/225). Eurooppalaisen sopimuslainsäädännön laatiminen on osa tätä urakkaa.

Komissio julkaisi heinäkuussa 2010 vihreän kirjan, jossa esitettiin useita vaihtoehtoja sopimuslainsäädännön johdonmukaisuuden lisäämiseksi. Vihreän kirjan perusteella järjestettiin 31. tammikuuta 2011 päättynyt julkinen kuuleminen (MEMO/11/55), johon saatiin peräti 320 vastausta.

Komission asettama asiantuntijaryhmä laati EU:n oman sopimusoikeuden laatimista koskevan toteutettavuustutkimuksen, jonka se toimitti komissiolle 3. toukokuuta 2011 (IP/11/523). Komissio pyysi sidosryhmiltä ja kansalaisilta palautetta tutkimuksesta ja sai 120 vastausta.

Euroopan parlamentin täysistunto antoi tukensa valinnaiselle eurooppalaiselle sopimuslainsäädännölle parlamentinjäsen Diana Wallisin valiokunta-aloitteista mietintöä (MEMO/11/236) koskevassa äänestyksessä 8. kesäkuuta 2011.

Lisätietoa

MEMO/11/680

Lehdistömateriaalia

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm

Yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskevat komission sivut:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Komission varapuheenjohtajan, oikeuskomissaari Viviane Redingin sivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar