Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise v zájmu posílení obchodu a většího výběru pro spotřebitele navrhuje fakultativní společnou evropskou právní úpravu prodeje

Brusel dne 11. října 2011 – Překážky bránící obchodování přes hranice navzdory úspěchu jednotného trhu přetrvávají. Mnohé z těchto překážek vyplývají ze vzájemně se lišících právních úprav 27 členských států. Přeshraniční transakce jsou kvůli tomu složité a nákladné, a to zejména pro malé firmy. Obchodníci, které překážky plynoucí ze smluvního práva odrazují, každoročně přichází až o 26 miliard EUR z možného obchodu na úrovni EU. Na druhou stranu 500 milionů spotřebitelů v Evropě přichází o možnost většího výběru za nižší ceny, jelikož s výhodnými přeshraničními nabídkami, zejména na malé vnitrostátní trhy, přichází méně podniků.

Evropská komise dnes navrhla fakultativní společnou evropskou právní úpravu prodeje, která pomůže tyto překážky odstranit a zajistit větší výběr a vyšší ochranu pro spotřebitele. Obchodování má napomoci jednotný soubor pravidel pro smlouvy uzavírané přes hranice, který by platil ve všech 27 zemích EU. Pokud budou obchodníci své zboží nabízet na základě společné evropské právní úpravy, budou si spotřebitelé moci jediným kliknutím myši zvolit uživatelsky přívětivý evropský formát smlouvy zajišťující vysokou ochranu. Nyní je potřeba, aby návrh Komise schválily členské státy EU a Evropský parlament, který mu však vyjádřil velkou podporu již dříve, při jednom z letošních hlasování (IP/11/683).

Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje bude stimulovat jednotný trh, který je motorem hospodářského růstu. Nabídne podnikům snadný a levný způsob, jak rozšířit své podnikání na nové trhy v Evropě, a spotřebitelům přinese výhodnější koupě a vysokou úroveň ochrany, uvedla místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. Dnešní návrh Evropské komise nemá za cíl nahradit vnitrostátní právní úpravy. Jde o inovativní přístup založený na svobodném volbě, subsidiaritě a hospodářské soutěži.

Společná evropská právní úprava prodeje zboží boří překážky a maximalizuje přínos pro spotřebitele i podniky.

1. Výhody pro podniky:

 • jediný společný (třebaže fakultativní) režim smluvního práva je ve všech 27 členských státech stejný, takže obchodníci se již nemusí potýkat s nejistotou plynoucí z různých systémů smluvního práva jednotlivých členských států. Podle průzkumu Eurobarometru, který byl dnes zveřejněn, 71 % evropských podniků uvedlo, že pokud by si mohly vybrat, používaly by jednotnou právní úpravu prodeje pro veškerý přeshraniční prodej spotřebitelům z ostatních zemí EU,

 • sníží se náklady na transakce pro podniky, které chtějí obchodovat přes hranice. Ty se v současné době musí přizpůsobovat až 26 různým vnitrostátním systémům smluvního práva, musí zajistit překlady zákonů a najmout právníky, což v průměru představuje 10 000 EUR na každý další vývozní trh,

 • malým a středním podnikům společná právní úprava pomůže proniknout na nové trhy: v současné době totiž přes hranice obchoduje pouze 9,3 % ze všech podniků v EU, a podniky tak přicházejí o nejméně 26 miliard EUR ročně.

2. Výhody pro spotřebitele:

 • stejná úroveň ochrany spotřebitele ve všech členských státech: spotřebitelé se budou moci spolehnout na společnou evropskou právní úpravu prodeje jako na známku kvality. Spotřebitelé budou mít například svobodnou volbu, pokud jde o prostředky nápravy v případě, že zakoupí vadný výrobek, a to i několik měsíců po koupi. To znamená, že by spotřebitelé mohli vypovědět smlouvu, žádat náhradu nebo opravu výrobku nebo snížení ceny. V současnosti je tato možnost volby nápravy k dispozici pouze v pěti zemích EU (Francii, Řecku, Litvě, Lucembursku a Portugalsku),

 • větší výběr výrobků za nižší ceny: spotřebitelům, kteří aktivně, zejména prostřednictvím internetu, hledají výhodnější nabídky v celé Evropské unii, obchodníci často prodej či dodání odmítají. Za rok se s tím setkaly nejméně 3 miliony spotřebitelů,

 • větší jistota, pokud jde o práva spotřebitelů v přeshraničních transakcích: 44 % spotřebitelů uvádí, že je nejistota, pokud jde o jejich práva, odrazuje od nákupů z jiných zemí EU,

 • vyšší transparentnost a důvěra spotřebitelů: spotřebitelé budou vždy jasně informováni a s použitím smlouvy založené na společné evropské právní úpravě prodeje budou muset vyjádřit souhlas. Prostřednictvím informačního oznámení budou spotřebitelé navíc jasně a ve svém jazyce informováni o svých právech.

Společná evropská právní úprava prodeje se použije:

 • pokud s tím obě strany dobrovolně a výslovně souhlasí,

 • u přeshraničních smluv, u nichž vzniká většina problémů souvisejících s dalšími náklady na transakce a s právní složitostí; členské státy budou moci rozhodnout, zda se má společná evropská právní úprava vztahovat také na domácí transakce,

 • smlouvy o prodeji zboží – veškerý obchod uvnitř EU – a také smlouvy o digitálním obsahu, jako je hudba, film, software nebo aplikace pro chytré telefony,

 • jak pro transakce mezi podnikem a spotřebitelem, tak pro transakce mezi podniky,

 • pokud má jedna ze smluvní stran sídlo v členském státu EU. Obchodníci by mohli používat stejný soubor smluvních podmínek, pokud budou obchodovat s jinými obchodníky uvnitř EU i mimo ni, což by společné evropské právní úpravě prodeje dalo mezinárodní rozměr.

Souvislosti

Smlouvy jsou pro podnikání a prodej spotřebitelům nezbytné. Dávají formální podobu dohodě mezi stranami a mohou se zabývat širokým spektrem otázek, včetně prodeje zboží a přidružených služeb, jako je oprava a údržba.

Podniky působící na jednotném trhu Evropy používají širokou paletu smluv, které se řídí různým smluvním právem jednotlivých členských států. Těchto 27 souborů vnitrostátních pravidel může zapříčiňovat vznik vyšších nákladů na transakce, absenci právní jistoty pro podniky a nedůvěru spotřebitelů. To může spotřebitele i podniky od nákupů a obchodování na úrovni EU odrazovat. Vyšší náklady na transakce mají nepříznivý dopad zejména na malé a střední podniky.

Tato situace kontrastuje s vnitřním trhem Spojených států amerických, kde může obchodník ze státu Maryland snadno prodat své výrobky spotřebiteli na Aljašce.

Komise se v rámci strategie Evropa 2020 (IP/10/225) snaží vyřešit překážky na jednotném trhu, aby podnítila hospodářskou obnovu. Součástí tohoto úsilí je i pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu.

V červenci 2010 Komise v příslušné zelené knize navrhla několik možností soudržnějšího přístupu ke smluvnímu právu. Poté uspořádala veřejnou konzultaci, která probíhala do 31. ledna 2011 a která přinesla 320 odpovědí (MEMO/11/55).

Dne 3. května 2011 dokončila skupina odborníků zřízená Komisí studii proveditelnosti věnovanou budoucí iniciativě týkající se evropského smluvního práva (IP/11/523). Komise v průběhu studie konzultovala zúčastněné subjekty a obdržela 120 odpovědí.

Dne 8. června 2011 podpořil fakultativní evropské smluvní právo na plenárním zasedání Evropský parlament při hlasování o zprávě z vlastní iniciativy, kterou vypracovala poslankyně Diana Wallissová (MEMO/11/236).

Další informace

MEMO/11/680

Informace pro tisk

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm

Evropská komise – internetová stránka věnovaná společné evropské právní úpravě prodeje:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_cs.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Evropské komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar