Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Den digitala agendan: högnivågrupp ska diskutera frihet och pluralism inom media i EU

Bryssel den 11 oktober 2011 – En högnivågrupp som ska lämna rekommendationer om respekt, skydd, stöd och främjande av mediefrihet och mediepluralism i Europa har sammankallats av Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes. Gruppen ska vara helt oberoende och kommer att ledas av professor Vaira Vīķe-Freiberga, Lettlands f.d. president.

Gruppens medlemmar har valts ut för sin sakkunskap inom sina respektive områden och för sitt fullständiga oberoende. De är professor Herta Däubler-Gmelin, f.d. justitieminister i Tyskland, professor Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro vid European University Institute och f.d. generaladvokat vid EU-domstolen, samt Ben Hammersley, digital pionjär och fri krönikör på en tekniktidskrift. Europeiska kommissionen kommer att svara för sekretariatsuppgifter åt gruppen.

Gruppen som har sitt första möte den 11 oktober ska utarbeta en rapport till kommissionen med rekommendationer om respekt, skydd, stöd och främjande av mediefrihet och mediepluralism i Europa. Gruppens slutsatser kommer att offentliggöras.

Yttrandefriheten är en av de grundläggande rättigheterna i våra demokratiska samhällen och är fastlagd i de europeiska fördragen och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Men mediefrihet och mediepluralism måste också få blomstra i praktiken i en gynnsam miljö. Därför ber jag den nybildade högnivågruppen att göra en ingående analys och lämna rekommendationer", säger Neelie Kroes.

Kommissionen ber gruppen att analysera och lämna rekommendationer om

  • begränsningar av mediefriheten till följd av politisk inblandning (statligt ingripande eller nationell lagstiftning),

  • begränsningar av mediers oberoende till följd av privat eller kommersiell inblandning,

  • frågan om ägarkoncentration inom medierna och dess konsekvenser för mediefrihet/pluralism och journalisters oberoende,

  • befintliga eller potentiella juridiska hot mot journalisters rättigheter och deras yrkesutövning i medlemsstaterna,

  • tillsynsmyndigheternas roll och oberoende,

  • befintliga eller potentiella åtgärder för att främja kvalitetsjournalistik, etik och mediers ansvarsskyldighet, inom ramen för de befogenheter som innehas av myndigheter på nationell nivå, EU-nivå och internationell nivå.

Bakgrund

Gruppen kommer att ta hänsyn till nationell medielagstiftning i medlemsstaterna och ansökande länder för att identifiera gemensamma problem eller farhågor och belysa möjliga lösningar för skydd av mediefriheten.

Gruppen kommer själv att besluta om sina arbetsmetoder. Den uppmanas att efter behov genomföra samråd eller utfrågningar med experter, intressenter, ledamöter i Europaparlamentet och medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Mer information

Den digitala agendan: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Mediearbetsgruppen:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Audiovisuell politik och mediepolitik: http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar