Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Digitálna agenda: skupina na vysokej úrovni pre diskusiu o slobode a pluralite médií v celej EÚ

Brusel 11. októbra 2011 – Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroes zvolala skupinu na vysokej úrovni, aby poskytla odporúčania týkajúce sa rešpektovania, ochrany, podpory a presadzovania slobody a plurality médií v Európe. Tejto skupine, ktorá bude plne nezávislá, bude predsedať bývalá prezidentka Lotyšska profesorka Vaira Vīķe-Freiberga.

Členovia skupiny boli vybraní pre svoju odbornosť v príslušných oblastiach a pre svoju úplnú nezávislosť. Sú nimi bývalá ministerka spravodlivosti Nemecka profesorka Herta Däubler-Gmelin, člen Európskeho univerzitného inštitútu a bývalý generálny advokát Súdneho dvora profesor Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro a priekopník v digitálnej oblasti a komentátor technologického časopisu Ben Hammersley. Sekretariát skupiny poskytne Európska komisia.

Skupina, ktorá sa po prvýkrát stretne 11. októbra, vypracuje pre Komisiu správu s odporúčaniami týkajúcimi sa rešpektovania, ochrany, podpory a presadzovania plurality a slobody médií v Európe. Závery skupiny budú sprístupnené verejnosti.

Neelie Kroes uviedla: „Sloboda prejavu predstavuje jeden z dôležitých základov našej demokratickej spoločnosti a je zakotvená v európskych zmluvách a v Charte základných práv Európskej únie. Sloboda a pluralita médií sa však musí rozvíjať aj v praxi, a to v priaznivom prostredí. Túto novovytvorenú skupinu na vysokej úrovni preto vyzývam, aby vypracovala podrobnú analýzu a predložila odporúčania.“

Komisia vyzýva skupinu, aby vykonala analýzu a poskytla odporúčania týkajúce sa otázok, ako sú:

  • obmedzenie slobody médií v dôsledku politického vplyvu (zásah štátu alebo vnútroštátne právne predpisy),

  • obmedzenie nezávislosti médií vyplývajúce zo súkromného alebo obchodného zasahovania,

  • otázka koncentrácie vlastníctva médií a jej dôsledok na slobodu/pluralitu médií a na nezávislosť novinárov,

  • existujúce alebo potenciálne právne hrozby pre ochranu práv novinárov a ich povolania v členských štátoch,

  • úloha a nezávislosť regulačných orgánov,

  • existujúce alebo potenciálne opatrenia v prospech kvalitnej žurnalistiky, etiky a zodpovednosti médií, ktoré sú v príslušných právomociach vnútroštátnych a medzinárodných orgánov a orgánov EÚ.

Súvislosti

Skupina bude zohľadňovať vnútroštátne právne predpisy členských štátov a kandidátskych krajín v oblasti médií, aby určila spoločné problémy alebo obavy a poukázala na možné riešenia na ochranu slobody médií.

Skupina rozhodne o svojich pracovných metódach sama. Požaduje sa od nej, aby v prípade potreby uskutočnila konzultácie alebo vypočutia za účasti odborníkov, zúčastnených strán, poslancov Európskeho parlamentu a kompetentných orgánov členských štátov.

Ďalšie informácie

Webová stránka digitálnej agendy: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka pracovnej skupiny pre médiá:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Webová stránka o audiovizuálnej a mediálnej politike:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar