Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Daugiau teisių pacientams. Europos Komisija nustato aiškesnes informacijos apie receptinius vaistus teikimo taisykles

Briuselis, 2011 m. spalio 11 d. Šiandien Europos Komisija patvirtino peržiūrėtus pasiūlymus dėl informacijos, kurią gamintojai gali teikti visuomenei apie receptinius vaistus.

Pacientai nori vis daugiau žinoti apie savo vartojamus vaistus ir nori dalyvauti priimant sprendimus dėl jų gydymo. Informacijos apie vaistus įvairiuose šaltiniuose vis daugiau ir atsirinkti, kuri patikima, vis sunkiau. Dėl pastaraisiais metais vis augančio naudojimosi internetu poreikis gauti aiškią informaciją tik dar labiau padidėjo. Informacija apie vaistus internete turi būti teisinga ir patikima.

Ankstesni pasiūlymai buvo peržiūrėti: Komisija keičia savo pradinius 2008 m. pasiūlymus ir atsižvelgia į Europos Parlamento pageidavimus. Pasiūlymuose lieka dabartinis draudimas reklamuoti receptinius vaistus ir numatoma, kad

  • apie receptinius vaistus būtų leidžiama teikti tik tam tikrą informaciją, pavyzdžiui: etiketėje ir pakuotės lapelyje nurodytą informaciją, informaciją apie kainas ir apie klinikinius tyrimus arba vartojimo instrukcijas;

  • informaciją apie receptinius vaistus būtų galima gauti tik ribotais komunikacijos kanalais, pavyzdžiui, tik registruotose interneto svetainėse. O spausdintą medžiagą – tik gavus konkretų gyventojų prašymą. Viešojoje spaudoje tokia informacija nebūtų teikiama;

  • informacija turi atitikti pripažintus kokybės kriterijus, kaip antai: ji turi būti nešališka, aiški, atitinkanti pacientų poreikius ir lūkesčius, pagrįsta, o nurodyti faktai turi būti tikslūs ir neklaidinantys;

  • paprastai prieš skelbiant pirmiau nepatvirtintą informaciją turi patikrinti kompetentingos valdžios institucijos.

Šių pasiūlymų peržiūrėjimas taip pat buvo palanki proga dar labiau sugriežtinti dabartinę Europos Sąjungos vaistų saugumo stebėjimo sistemą (žinomą kaip farmakologinio budrumo sistema).

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Peržiūrėtuose pasiūlymuose pirmenybė teikiama pacientų teisėms, interesams ir saugumui. Pagal juos gamintojai įpareigojami teikti pacientams pagrindinę informaciją ir nustatomos aiškios taisyklės, kuriomis vadovaujantis savanoriškai teikiama papildoma informacija apie receptinius vaistus. Be to, pasiūlymuose sugriežtinta vaistų rinkodaros leidimų kontrolė.“

Tolesni veiksmai

Peržiūrėtus pasiūlymus nagrinės Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/health/human-use/information-to-patient/legislative-developments_en.htm

http://ec.europa.eu/health/human-use/pharmacovigilance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/human-use/index_en.htm

Asmenys ryšiams :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar