Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Energimarknader: Kommissionen välkomnar nya regler om handel med el och gas i grossistledet

Bryssel den 10 oktober 2011 – EU har idag antagit nya stränga regler om handel med el i grossistledet. Det viktigaste målet är att hindra användningen av insiderinformation och andra former av marknadsmissbruk som snedvrider energipriserna i grossistledet och som vanligtvis innebär att företag och konsumenter får betala mer för sin energi än de behöver. Den nya lagen träder i kraft i slutet av detta år. Energihandeln kommer nu för första gången att systematiskt övervakas på EU-nivå så att man kan upptäcka missbruk. De nationella myndigheterna i medlemsstaterna kommer att införa påföljder som ska stoppa och förhindra manipulering av marknaden.

- Den här dagen är en viktig milstolpe i utvecklingen av den inre marknaden. De nya handelsreglerna kommer att bidra till rättvisa energipriser. Genom att förbättra marknadens öppenhet och integritet ökar vi dessutom alla marknadsaktörers förtroende för en väl fungerande inre marknad. Detta främjar konkurrensen och säkerställer att konsumenterna alltid får det bästa erbjudandet, säger energikommissionär Günther Oettinger.

Bakgrund

Flera hundra företag är inblandade i handeln med el och gas i grossistledet i Europa och upp till 10 000 transaktioner äger rum dagligen.

energimarknaden gäller i högre grad än för andra marknader att marknadspriset är starkt beroende av tillgången till produktions- och överföringskapacitet. Anledningen är att el inte kan lagras i industriell skala. Priserna påverkas därför lätt om det skapas en falsk bild av tillgången på kapacitet eller om den faktiska produktionen minskar. Europas energimarknader i grossistledet är också i allt högre grad gränsöverskridande till sin natur. Priserna fastställs utifrån tillgång och efterfrågan över nationella gränser. Transaktionerna genomförs dessutom ofta utanför det land som handeln berör. Allt detta skapar möjligheter för missbruk av marknaden som går över de nationella gränserna. Tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna har hittills inte haft tillgång till alla uppgifter om gränsöverskridande transaktioner och det har varit svårt att förstå vad som händer på dessa marknader och att upptäcka missbruk på ett effektivt sätt.

Genom den förordning som antogs idag hoppas man få ett slut på denna situation. Förordningen kommer att gälla all handel med el och gas i grossistledet i EU, inklusive kontrakt för transport av dessa varor till kunderna. I förordningen fastställs också ett system för att upptäcka marknadsmissbruk med böter om reglerna inte respekteras.

Genom förordningen

  • förbjuds användningen av insiderinformation vid försäljning och köp på energimarknader i grossistledet. Exklusiv och priskänslig information bör uppges innan handel kan äga rum,

  • förbjuds vilseledande transaktioner eller spridningen av inkorrekt information som ger falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller priser,

  • blir det obligatoriskt för energihandlare att rapportera sina transaktioner till Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, antingen direkt eller genom en tredje part (t.ex. en mäklare eller ett handelsrapporteringssystem). Dessa uppgifter inkluderar priset, volymerna, datum och tidpunkt för transaktionen, namnet på säljare, köpare och förmånstagare. Denna särskilda skyldighet kommer att bli tillämplig genom en genomförandeförordning som ska utvecklas under kommande månader och i vilken de exakta detaljerna för de uppgifter som ska vidarebefordras ska förtydligas,

  • blir Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ansvarig för en oberoende övervakning av all handel och för att kontrollera att reglerna följs. Byrån ska genomföra sina egna analyser på grundval av de uppgifter som den får in. Om byråns första bedömning bekräftar en misstanke om marknadsmissbruk kommer den att begära att de nationella tillsynsmyndigheterna undersöker fallet på plats. Vid gränsöverskridande manipuleringar kommer den också att samordna undersökningarna. Om tillsynsmyndigheterna har fastställer att det rör sig om ett brott mot reglerna kommer de att tillämpa lämpliga påföljder som måste motsvara den skada som konsumenterna åsamkats.

Alla dessa åtgärder ingick redan i kommissionens förslag, förutom EU-registret som syftar till att öka öppenheten genom att identifiera de marknadsaktörer som är aktiva på marknaden samt hänvisningen om att påföljderna måste motsvara den skada som konsumenterna åsamkats. Båda kommer att bidra till att förordningens mål stärks.

Kommissionen föreslog den 8 december 2010 en förordning om integritet och öppenhet på energimarknaderna. Texten antogs vid Europaparlamentets första behandling den 14 september 2011. Förordningen har idag antagits av rådet och kommer snart att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ytterligare information

Förordningen om integritet och öppenhet på energimarknaderna finns här.

Kommissionens webbsida:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

För ytterligare information se även MEMO/10/655.

Kontaktpersoner:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar