Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Trhy s energiou: Komisia uvítala prijatie nových pravidiel veľkoobchodného nákupu a predaja elektrickej energie a plynu

Brusel 10. októbra 2011 – EÚ dnes prijala nové prísne pravidlá veľkoobchodného nákupu a predaja energie. Hlavným cieľom je zabrániť využívaniu dôverných informácií a iným formám zneužívania trhu, ktoré deformujú veľkoobchodné ceny energie a ktoré zvyčajne znamenajú, že podniky a spotrebitelia platia za svoju spotrebu energie viac, ako by bolo potrebné. Nový právny predpis nadobudne účinnosť do konca tohto roka. Obchodovanie s energiou sa s cieľom odhaliť zneužívania bude po prvýkrát kontrolovať na úrovni EÚ. Vnútroštátne orgány členských štátov stanovia sankcie, aby tak pomohli zastaviť manipuláciu trhu a aby jej zabránili.

Komisár EÚ pre energetiku Günther Oettinger uviedol: „Dnešný deň je významným míľnikom vo vývoji vnútorného trhu. Novými pravidlami obchodovania sa prispeje k vytvoreniu spravodlivých cien energie. Zlepšením transparentnosti a integrity trhu okrem iného posilňujeme aj dôveru všetkých účastníkov trhu v dobré fungovanie vnútorného trhu. Posilní sa tým hospodárska súťaž a zaistí sa, že spotrebiteľom budú vždy k dispozícii najlepšie ponuky.“

Kontext

Na veľkoobchodnom nákupe a predaji elektrickej energie a plynu sa v Európe zúčastňuje niekoľko stoviek spoločností, pričom každodenne sa vykonáva až 10 000 transakcií.

V oblasti energetiky sú viac ako v iných odvetviach trhové ceny veľmi citlivé na dostupnosť výrobných a prenosových kapacít. Je to spôsobené tým, že elektrickú energiu nie je možné skladovať v priemyselne využiteľnom meradle. Ceny sa preto dajú ľahko ovplyvňovať vytvorením nesprávnych dojmov o dostupnosti kapacít alebo dokonca znížením skutočnej výroby. Európske veľkoobchodné trhy s energiou okrem toho stále viac získavajú cezhraničný charakter. Ceny sa stanovujú na základe vzájomného pôsobenia ponuky a dopytu prekračujúcich hranice jednotlivých štátov. Okrem toho sa transakcie často uzatvárajú mimo krajiny, ktorej sa obchody týkajú. Všetky tieto faktory vytvárajú možnosti zneužívania trhu, ktoré prekračujú hranice jednotlivých štátov. Keďže regulačné orgány členských štátov doteraz nemali prístup ku všetkým údajom o cezhraničných transakciách, bolo veľmi ťažké pochopiť dianie na týchto trhoch a účinne identifikovať zneužívanie.

Nariadenie, ktoré sa dnes prijalo, sa zameriava na ukončenie tohto stavu. Bude sa uplatňovať na každý veľkoobchodný nákup a predaj elektrickej energie a plynu v EÚ vrátane zmlúv vzťahujúcich sa na prepravu týchto tovarov k zákazníkom. V nariadení sa takisto stanovuje systém identifikovania zneužívania trhu a počíta sa v ňom so sankciami v prípade nedodržania pravidiel.

V nariadení sa najmä:

  • zakazuje využívať pri predaji alebo nákupe na veľkoobchodných trhoch s energiou dôverné informácie. Výhradné informácie a informácie, ktoré sú citlivé z hľadiska ceny, by sa mali zverejniť predtým, ako sa môžu uskutočniť obchodné transakcie.

  • stavajú mimo zákon manipulačné transakcie alebo šírenie nesprávnych informácií, z ktorých vyplývajú nesprávne alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte alebo cenách.

  • stanovuje subjektom obchodujúcim s energiou povinnosť podávať správy o svojich transakciách Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), a to buď priamo alebo prostredníctvom tretej strany (napr. sprostredkovateľa alebo systému oznamovania obchodov). Správy obsahujú údaje o hodnote, objeme, dátume a čase transakcie, meno predajcu, kupujúceho a príjemcu. Táto konkrétna povinnosť vznikne po prijatí vykonávacieho nariadenia, ktoré sa vypracuje v nasledujúcich mesiacoch a v ktorom sa vyjasnia presné podrobnosti o údajoch, ktoré je potrebné poskytnúť.

  • stanovuje zodpovednosť (agentúry ACER) za nezávislé monitorovanie všetkých obchodov a kontrolu plnenia pravidiel. ACER bude na základe zaslaných údajov môcť vykonať svoju vlastnú analýzu. Keď sa v jej úvodnom posúdení potvrdí podozrenie zo zneužívania trhu, agentúra požiada vnútroštátne regulačné orgány, aby prípad prešetrili priamo na mieste. V prípade cezhraničných manipulácií bude okrem iného koordinovať prešetrovanie. Keď regulačné orgány potvrdia, že došlo k porušeniu pravidiel, uplatnia primerané sankcie, v ktorých sa bude musieť odzrkadliť ujma spôsobená spotrebiteľom.

Všetky tieto opatrenia už boli súčasťou návrhu Komisie s výnimkou registra EÚ, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť prostredníctvom identifikovania trhových subjektov, ktoré sú na trhu činné, a potreby, aby sa v sankciách odzrkadľovala ujma spôsobená spotrebiteľom. Oba tieto nové prvky pomôžu pri presadzovaní cieľa nášho nariadenia.

Komisia predložila návrh nariadenia o integrite a transparentnosti trhu s energiou 8. decembra 2010. Európsky parlament prijal znenie nariadenia v prvom čítaní 14. septembra 2011. Dnes toto nariadenie prijala Rada a čoskoro bude uverejnené v Úradnom vestníku EÚ.

Ďalšie informácie

Nariadenie o integrite a transparentnosti trhu s energiou nájdete tu.

Príslušná webová stránka Komisie:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

Ďalšie informácie nájdete aj v MEMO/10/655.

Kontaktné osoby:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar