Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Energiemarkten: Commissie verheugd over nieuwe regels voor groothandel in gas en elektriciteit

Brussel, 10 oktober 2011 - De EU heeft vandaag strengere regels vastgesteld voor de groothandel in energie. De belangrijkste doelstelling van de nieuwe verordening is het gebruik van voorkennis en andere vormen van marktmisbruik tegen te gaan. Dergelijke praktijken verstoren de groothandelsprijzen en maken dat bedrijven en consumenten te veel betalen voor hun energie. De nieuwe regelgeving treedt eind dit jaar in werking. Voor het eerst zal de energiehandel op EU-niveau worden gescreend om misbruiken op te sporen. Om marktmanipulatie te bestrijden zullen de nationale autoriteiten van de lidstaten boetes vaststellen.

EU-Commissaris voor Energie Günther Oettinger: "Dit is een belangrijke dag voor de ontwikkeling van de interne markt. De nieuwe handelsregels zullen bijdragen tot eerlijke energieprijzen, een transparantere markt en integriteit. Hierdoor zal het vertrouwen van alle marktdeelnemers in de goede werking van de interne markt toenemen. Dit zal de concurrentie aanwakkeren en ervoor zorgen dat consumenten steeds waar voor hun geld krijgen."

Achtergrond

Honderden bedrijven zijn actief op de Europese groothandelsmarkt voor gas en elektriciteit, waar tot 10 000 transacties per dag plaatsvinden.

De energieprijzen worden, meer dan in andere sectoren, sterk beïnvloed door de beschikbare productie- en transmissiecapaciteit. Elektriciteit kan immers niet op industriële schaal worden opgeslagen. Daardoor kunnen de prijzen gemakkelijk worden beïnvloed door verkeerdelijk de indruk te wekken dat er te weinig capaciteit beschikbaar is of door de productie te beperken. De Europese groothandelsmarkten voor energie krijgen steeds meer een grensoverschrijdende dimensie. De prijszetting gebeurt door de grensoverschrijdende interactie tussen vraag en aanbod. Voorts worden transacties vaak afgewikkeld buiten het land waarop ze betrekking hebben. Hierdoor ontstaan nieuwe grensoverschrijdende manieren om de markt te manipuleren. Tot dusver hadden de regulatoren in de lidstaten geen toegang tot alle gegevens over grensoverschrijdende transacties en was het moeilijk om inzicht te krijgen in de werking van die markten en om misbruiken aan het licht te brengen.

Dankzij de verordening die vandaag is vastgesteld, behoort dat probleem tot het verleden. De verordening is van toepassing op de groothandel van gas en elektriciteit in de EU, met inbegrip van contracten voor het transport van energie tot bij de gebruiker. De verordening voorziet tevens in een systeem om marktmisbruiken op te sporen en in boetes wanneer de regels niet worden nageleefd.

De verordening:

  • verbiedt het gebruik van voorkennis bij aan- of verkopen op de groothandelsmarkt voor energie. Exclusieve en prijsgevoelige informatie moet worden bekendgemaakt voor de handel van start gaat;

  • verbiedt manipulatieve transacties of de verspreiding van foutieve informatie die valse of misleidende signalen geeft over het aanbod, de vraag of de prijzen;

  • verplicht energiehandelaren gegevens over hun transacties te melden aan het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER), hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij (bv. een makelaar of een systeem voor de melding van transacties). Zij moeten informatie verstrekken over de prijs, het volume, datum en tijd van de transactie, de naam van de verkoper en de koper en de uiteindelijke begunstigde. Deze specifieke verplichting wordt ingevoerd via een uitvoeringsverordening die de volgende maanden wordt vastgesteld en waarin gedetailleerd zal worden omschreven welke gegevens moeten worden meegedeeld;

  • maakt het ACER verantwoordelijk voor het onafhankelijk toezicht op alle transacties en op de naleving van de regelgeving. Op basis van de meegedeelde gegevens, voert het ACER een eigen analyse uit. Wanneer het ACER op basis van een eerste controle vermoedt dat er sprake is van marktmisbruik, vraagt het de nationale regulatoren ter plaatse een inspectie uit te voeren. In geval van grensoverschrijdende manipulaties wordt het onderzoek door het ACER gecoördineerd. Wanneer een regulator een inbreuk op de regels vaststelt, legt hij boetes op in verhouding tot de door de consumenten geleden schade.

Al deze maatregelen, behalve het EU-register, waren reeds opgenomen in het voorstel van de Commissie dat voor meer transparantie moet zorgen dankzij een overzicht van de actieve marktdeelnemers, en de bepaling dat de boetes moeten overeenkomen met de schade die de consumenten hebben geleden. Die twee nieuwe elementen zullen bijdragen tot de doelstellingen van de nieuwe verordening.

De Commissie heeft op 8 december 2010 een voorstel voor een verordening betreffende de integriteit en doorzichtigheid van de energiemarkt ingediend. Het Europees Parlement heeft die verordening op 14 september 2011 in eerste lezing aangenomen. Vandaag is de verordening vastgesteld door de Raad. Binnenkort verschijnt de tekst in het publicatieblad.

Nadere informatie

De verordening betreffende de integriteit en doorzichtigheid van de energiemarkt vindt u hier.

Website van de Commissie:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

Voor meer informatie, zie ook MEMO/10/655.

Contact :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar