Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Energotirgi — Komisija atzinīgi novērtē jaunu noteikumu pieņemšanu elektroenerģijas un gāzes vairumtirdzniecības jomā

Brisele, 2011. gada 10. oktobris. ES šodien pieņēma jaunus stingrus noteikumus par enerģijas vairumtirdzniecību. Galvenais mērķis ir nepieļaut iekšējās informācijas izmantošanu un citus tirgus ļaunprātīgas izmantošanas veidus, kas kropļo enerģijas vairumtirdzniecības cenas un parasti nozīmē, ka uzņēmēji un patērētāji par patērēto enerģiju maksā vairāk nekā vajadzētu. Jaunie tiesību akti stāsies spēkā līdz šā gada beigām. Pirmo reizi energotirdzniecība tiks uzraudzīta ES līmenī, lai konstatētu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Valsts iestādes dalībvalstīs ieviesīs sankcijas, lai palīdzētu izbeigt un novērst tirgus manipulācijas.

ES Enerģētikas komisārs Ginters Etingers sacīja: "Šodiena ir svarīgs pagrieziena punkts iekšējā tirgus attīstībā. Jaunie tirdzniecības noteikumi palīdzēs noteikt godīgas cenas par enerģiju. Turklāt, uzlabojot tirgus pārredzamību un integritāti, mēs arī vairojam visu tirgus dalībnieku uzticību iekšējā tirgus pareizai darbībai. Tas veicinās konkurenci un nodrošinās, ka patērētāji vienmēr būs apmierināti."

Pamatinformācija

Elektroenerģijas un gāzes vairumtirdzniecībā Eiropā ir iesaistīti vairāki simti uzņēmumu, un katru dienu tie veic līdz pat 10 000 darījumu.

Salīdzinājumā ar citām nozarēm enerģētikas nozarē tirgus cenas ļoti ietekmē ražošanas pieejamība un pārvades iespējas. Tas skaidrojams ar to, ka elektroenerģiju nevar uzglabāt rūpnieciskā mērogā. Šā iemesla dēļ cenas var viegli ietekmēt, radot maldīgu priekšstatu par jaudu pieejamību vai samazinot faktisko ražošanu. Turklāt Eiropas enerģijas vairumtirgi arvien vairāk kļūst par pārrobežu tirgiem. Cenas tiek noteiktas, ņemot vērā apgādes un pieprasījuma mijiedarbību pāri valstu robežām. Turklāt darījumus bieži veic ārpus tās valsts, uz kuru attiecas tirdzniecības darījumi. Rezultātā rodas iespējas tirgus ļaunprātīgu izmantošanu veikt pāri valstu robežām. Tā kā līdz šim regulatoriem dalībvalstīs nebija pieeja visiem datiem par pārrobežu darījumiem, bija grūti apzināties to, kas norisinājās šajos tirgos, un efektīvi konstatēt ļaunprātīgu uzmantošanu.

Šodien pieņemtā regula ir paredzēta, lai izbeigtu šo situāciju. To piemēros visai elektroenerģijas un gāzes vairumtirdzniecībai ES, tostarp līgumiem par šo preču piegādi patērētājiem. Regulā noteikta arī sistēma tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu konstatēšanai, un tā paredz sankcijas noteikumu neievērošanas gadījumā.

Konkrētāk, regula:

  • aizliedz izmantot iekšējo informāciju, pārdodot vai pērkot enerģijas vairumtirgos. Ekskluzīvu un ar cenu saistītu informāciju jāsniedz pirms var veikt tirdzniecību,

  • nosaka par nelikumīgiem manipulatīvus darījumus vai neprecīzas informācijas izplatīšanu, kas sniedz nepareizus vai maldinošus datus par piegādi, pieprasījumu vai cenām,

  • uzliek par pienākumu energotirgotājiem tieši vai ar trešās personas (piemēram, brokera vai tirdzniecības paziņošanas sistēmas) starpniecību ziņot par saviem darījumiem Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER). Šie dati ietver darījuma cenu, apjomu, datumu un laiku, pārdevēja, pircēja un saņēmēja nosaukumu Šis konkrētais pienākums kļūs piemērojams ar īstenošanas regulu, kas tiks izstrādāta turpmākajos mēnešos un sniegs precīzu informāciju par nosūtāmajiem datiem,

  • padara ACER atbildīgu par tirdzniecības neatkarīgu uzraudzību un noteikumu ievērošanas pārbaudīšanu. Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, ACER varēs veikt savu analīzi. Kad ACER sākotnējais novērtējums apstiprinās aizdomas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, tā pieprasīs regulatoriem izmeklēt lietu uz vietas. Aģentūra koordinēs izmeklēšanu arī pārrobežu manipulāciju gadījumā. Kad regulatori konstatēs noteikumu pārkāpumu, tie piemēros atbilstošas sankcijas, kurām jāatspoguļo patērētājiem radītais kaitējums.

Visi šie pasākumi jau bija iekļauti Komisijas priekšlikumā, izņemot ES reģistru, kura mērķis ir uzlabot pārredzamību, identificējot aktīvos tirgus dalībniekus, un atsauci, ka sankcijām jāatspoguļo patērētājiem radītais kaitējums. Abi pasākumi palīdzēs sasniegt regulas mērķi.

Komisija 2010. gada 8. decembrī ierosināja regulu par energotirgus integritāti un pārredzamību. Eiropas Parlaments tekstu pirmajā lasījumā pieņēma 2011. gada 14. septembrī. Šodien Padome pieņēma regulu, un drīzumā tā tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Papildu informācija

Regula par energotirgus integritāti un pārredzamību ir pieejama šeit.

Komisijas tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

Sīkāku informāciju skatīt arī MEMO/10/655.

Kontakpersonas:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar