Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Energiamarkkinat: Komissio tyytyväinen sähkön ja kaasun tukkukauppaa koskeviin uusiin sääntöihin

Bryssel 10. lokakuuta 2011 – EU hyväksyi tänään energian tukkukauppaa koskevat uudet tiukat säännöt. Uusilla säännöillä pyritään estämään sisäpiiritietojen käyttö ja muunlainen markkinoiden väärinkäyttö, jotka vääristävät energian tukkuhintoja ja tarkoittavat yleensä sitä, että yritykset ja kuluttajat joutuvat maksamaan liikaa energiastaan. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan tämän vuoden lopussa. Energiakauppaa seurataan nyt ensimmäistä kertaa EU:n tasolla väärinkäytösten paljastamiseksi. Jäsenvaltioiden viranomaiset ottavat käyttöön seuraamuksia, joiden avulla pyritään lopettamaan markkinoiden manipulointi ja ehkäisemään sitä.

”Tänään saavutettiin tärkeä merkkipaalu sisämarkkinoiden kehityksessä,” totesi EU:n energiakomissaari Günther Oettinger. ”Uudet kauppasäännöt edistävät energian oikeudenmukaista hinnoittelua. Markkinoiden avoimuuden ja eheyden parantaminen lisää myös kaikkien markkinaosapuolten luottamusta sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan. Tämä lisää kilpailua ja varmistaa, että kuluttajat saavat energiaa parhaaseen hintaan."

Tausta

Sähkön ja kaasun tukkukauppaa harjoittavat Euroopassa useat sadat yritykset. Joka päivä tehdään jopa 10 000 kauppaa.

Energiasektorilla markkinahinnat ovat muita sektoreita riippuvaisempia tuotanto- ja siirtokapasiteetin saatavuudesta, koska sähköä ei voida varastoida teollisessa mittakaavassa. Tästä syystä hintoihin voidaan vaikuttaa helposti luomalla väärä kuva kapasiteetin saatavuudesta tai jopa vähentämällä tuotantoa. Euroopan energian tukkumarkkinat ovat myös luonteeltaan entistä enemmän kansainväliset. Hinnat määräytyvät kansalliset rajat ylittävän kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksen perusteella. Lisäksi liiketoimet tapahtuvat usein sen maan ulkopuolella, johon kaupankäynti liittyy. Kaikki tämä luo mahdollisuuksia kansalliset rajat ylittävään markkinoiden väärinkäyttöön. Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisille ei ole tähän saakka ollut mahdollisuutta saada käyttöönsä kaikkia rajat ylittävää kauppaa koskevia tietoja, joten on ollut vaikea saada kokonaiskuva siitä, mitä näillä markkinoilla tapahtuu, ja sitä kautta havaita väärinkäytökset.

Tämä tilanne pyritään korjaamaan tänään hyväksytyllä asetuksella. Sitä sovelletaan kaikkeen sähkön ja kaasun tukkukauppaan EU:ssa, myös sopimuksiin, jotka koskevat näiden hyödykkeiden siirtoa kuluttajille. Asetuksella luodaan myös järjestelmä markkinoiden väärinkäytön havaitsemiseksi, ja siinä säädetään seuraamuksista, jos sääntöjä ei noudateta.

Erityisesti asetuksessa

  • kielletään sisäpiiritiedon käyttö, kun tuotteita myydään tai ostetaan energian tukkumarkkinoilla. Yksinomaiset ja hintoihin vaikuttavat tiedot olisi julkistettava ennen kun kaupat voidaan tehdä;

  • kielletään markkinoiden manipulointi ja sellaisten perättömien tietojen levittäminen, jotka antavat vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja tarjonnasta, kysynnästä tai hinnoista;

  • velvoitetaan energiakauppiaat ilmoittamaan liiketoimistaan Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) joko suoraan tai kolmannen osapuolen kautta (esim. välittäjä tai kauppojen ilmoitusjärjestelmä). Ilmoitettaviin tietoihin sisältyvät hinta, määrä, kaupan päivämäärä ja kellonaika sekä myyjän, ostajan ja edunsaajan nimi. Tämän velvoitteen soveltamista varten annetaan täytäntöönpanoasetus, joka laaditaan tulevina kuukausina. Siinä selvennetään yksityiskohtaisesti annettavat tiedot;

  • annetaan ACERin vastuulle kaikkien kauppatapahtumien riippumaton valvonta ja sen tarkastaminen, että sääntöjä on noudatettu. ACER voi saamiensa tietojen perusteella tehdä oman analyysinsa. Jos sen alustava arviointi vahvistaa epäilyn markkinoiden väärinkäytöstä, se pyytää kansallisia sääntelyviranomaisia tutkimaan tapauksen paikan päällä. Jos kyse on rajat ylittävästä manipuloinnista, se myös koordinoi tutkimuksia. Kun sääntelyviranomaiset ovat vahvistaneet sääntörikkomuksen, ne soveltavat asianmukaisia seuraamuksia, joiden on vastattava kuluttajille aiheutunutta vahinkoa.

Kaikki nämä toimenpiteet sisältyivät jo komission ehdotukseen, lukuun ottamatta EU-rekisteriä, jonka avulla pyritään lisäämään avoimuutta yksilöimällä markkinaosapuolet, sekä viittausta siihen, että seuraamusten on vastattava kuluttajille aiheutunutta vahinkoa. Molemmat lisäykset edesauttavat asetuksen tavoitteen saavuttamista.

Komissio antoi energiamarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä koskevan asetusehdotuksen 8. joulukuuta 2010. Euroopan parlamentti hyväksyi tekstin ensimmäisessä käsittelyssä 14. syyskuuta 2011. Neuvosto hyväksyi asetuksen tänään, ja se julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lisätietoja

Energiamarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä koskevaan asetukseen voi tutustua täällä.

Komission verkkosivut:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

Lisätietoja myös asiakirjassa MEMO/10/655.

Yhteyshenkilöt:

Marlene Holzner (+32-2) 296 01 96

Nicole Bockstaller (+32-2) 295 25 89


Side Bar