Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Energiaturud: komisjon tervitab elektri ja gaasi hulgimüügi uute eeskirjade vastuvõtmist

Brüssel, 10. oktoober 2011 – EL võttis täna vastu uued ranged energia hulgimüügi eeskirjad. Nende peamine eesmärk on ära hoida siseteabe kasutamist ja turu muul viisil kuritarvitamist, mis moonutab energia hulgihindu ning tähendab tavaliselt seda, et ettevõtjad ja tarbijad maksavad energia eest rohkem kui vaja. Uus seadus jõustub käesoleva aasta lõpus. Esmakordselt võetakse energiakaubandus ELi tasandi kontrolli alla, et välja selgitada kuritarvitamised. Liikmesriikide ametiasutused kehtestavad karistused, et aidata peatada ja ära hoida turuga manipuleerimist.

ELi energiavolinik Günther Oettinger sõnas: „Tänane päev on oluline teetähis siseturu arengus. Uued kauplemiseeskirjad aitavad kehtestada õiglasi energiahindu. Parandades turu läbipaistvust ja terviklikkust, suurendame ka kõigi turuosaliste usaldust siseturu hea toimimise vastu. See soodustab konkurentsi ja tagab tarbijaile alati parimad hinnad.”

Taust

Elektrienergia ja gaasi hulgimüügiga tegeleb Euroopas mitusada ettevõtjat ning iga päev tehakse kuni 10 000 tehingut.

Energiatootmises sõltuvad turuhinnad rohkem kui muudes valdkondades tootmis- ja ülekandevõimsuste kättesaadavusest. Selle põhjuseks on asjaolu, et elektrienergiat ei saa tööstuslikul tasandil ladustada. Seepärast võib hindu kergesti mõjutada, luues vale mulje võimsuste kättesaadavusest või vähendades tegelikku toodangut. Euroopa energia hulgiturud on üha enam piiriülesed. Hinnakujundust mõjutab üle riigipiiride ulatuva pakkumise ja nõudmise vahekord. Tehingud sõlmitakse sageli väljaspool seda riiki, millega on seotud kauplemine. Kõik see loob üle riigipiiride ulatuvaid viise turu kuritarvitamiseks. Kuna liikmesriikide reguleerivatel asutustel ei ole siiani olnud juurdepääsu kõigile piiriüleseid tehinguid kajastavatele andmetele, on olnud raske aru saada, mis neil turgudel toimub, ning tõhusalt välja selgitada kuritarvitamise juhtumeid.

Täna vastuvõetud määrusega tahetakse teha lõpp sellisele olukorrale. Määrust kohaldatakse kõigi ELi elektrienergia ja gaasi hulgimüüjate suhtes, sealhulgas tarbijatele kauba kättetoimetamise kokkulepete suhtes. Määrusega luuakse ka süsteem turu kuritarvitamise väljaselgitamiseks ning nähakse ette karistused juhuks, kui eeskirju ei täideta.

Määrusega:

  • keelatakse kasutada siseteavet müügi- või ostutehingute puhul energia hulgimüügiturul. Eksklusiivne ja hinnatundlik teave tuleks avalikustada enne, kui leiab aset kauplemine;

  • kuulutatakse ebaseaduslikuks manipuleerivad tehingud ja valeteabe levitamine, mis annab valesid või eksitavaid signaale nõudmise, pakkumise või hindade kohta;

  • kohustatakse energiamüüjaid teatama oma tehingutest Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile (ACER) kas otse või kolmandate isikute kaudu (nt vahendaja või tehingutest teatamise süsteem). Need andmed hõlmavad tehingu hinda, kogust, kuupäeva ja kellaaega, müüja, ostja ja makse saaja nime. Seda konkreetset kohustust hakatakse kohaldama rakendusmäärusega, mis töötatakse välja lähikuudel ning milles selgitatakse täpselt edastamisele kuuluvate andmete üksikasjad;

  • määratakse ACER vastutavaks kõigi müügitehingute sõltumatu jälgimise ja eeskirjade täitmise kontrollimise eest. Saadud andmete põhjal on ACER võimeline ise tegema analüüse. Kui tema algne hinnang kinnitab turu kuritarvitamist, palub ta vastava riigi reguleerivatel asutustel juhtumit kohapeal kontrollida. Kui on tegemist piiriüleste manipulatsioonidega, koordineerib ta ka uurimist. Kui reguleerivad asutused teevad kindlaks eeskirjade rikkumise, kohaldavad nad vastavaid karistusi, milles peab kajastuma tarbijatele tekitatud kahju.

Kõik nimetatud meetmed kuulusid juba komisjoni ettepanekusse, välja arvatud ELi register, mille eesmärk on suurendada turul tegutsevate ettevõtjate kindlakstegemise kaudu läbipaistvust. Uus on ka viide sellele, et karistused peavad kajastama tarbijatele tekitatud kahju. Mõlemad täiendused aitavad määruse eesmärki paremini saavutada.

Komisjon tegi ettepaneku energiaturu terviklikkust ja läbipaistvust käsitleva määruse kohta 8. detsembril 2010. Euroopa Parlament võttis teksti vastu esimesel lugemisel 14. septembril 2011. Nõukogu võttis määruse vastu täna ning see avaldatakse varsti Euroopa Liidu Teatajas.

Lisateave:

Määrusega energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta saab tutvuda siin.

Komisjoni veebisait:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

Lisateabe saamiseks vt ka MEMO/10/655.

Kontaktisikud:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar