Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Energimarkederne: Kommissionen hilser nye regler for engroshandel med el og gas velkommen

Bruxelles, den 10. oktober 2011 - EU har i dag vedtaget nye strenge regler for engroshandel med energi. Hovedformålet er at forhindre brug af intern viden og andre former for markedsmisbrug, som forvrider engrospriserne på energi og normalt betyder, at virksomheder og forbrugere betaler mere for deres energi, end de behøver. Den nye lovgivning træder i kraft ved årets udgang. Det er første gang, handelen med energi bliver screenet på EU-plan for at afsløre misbrug. Medlemsstaternes nationale myndigheder skal være med til at standse og forhindre prismanipulation ved at indføre sanktioner.

EU's energikommissær Günther Oettinger udtalte i den forbindelse: "I dag har vi nået en vigtig milepæl i det indre markeds udvikling. De nye regler for handelen vil bidrage til rimelige energipriser. Desuden vil vi ved at forbedre markedets gennemsigtighed og integritet også opbygge markedsdeltagernes tillid til, at det indre marked fungerer godt. Det vil øge konkurrencen og sikre, at forbrugerne altid får den bedst mulige pris."

Baggrund

Engroshandelen med el og gas involverer flere hundrede virksomheder i Europa, og der foretages op til 10 000 transaktioner hver eneste dag.

På energiområdet er det endnu mere udtalt end i andre sektorer, at markedspriserne er meget følsomme over for den aktuelle produktions- og transmissionskapacitet. Grunden til det er, at elektricitet ikke kan lagres i industriel skala. Derfor kan priserne let påvirkes ved, at man skaber et forkert billede af den tilgængelige kapacitet, eller at man reducerer den faktiske produktion. De europæiske engrosmarkeder for energi går også i stigende grad på tværs af grænserne. Prissætningen sker ved gensidig påvirkning mellem udbud og efterspørgsel på tværs af nationale grænser. Dertil kommer, at mange transaktioner bliver indgået uden for det land, handelen vedrører. Alle disse forhold giver mulighed for markedsmisbrug hen over de nationale grænser. Hidtil har de regulerende myndigheder i medlemsstaterne ikke haft adgang til alle data om grænseoverskridende transaktioner, og derfor har det været vanskeligt for dem at følge med i, hvad der foregik på markederne, og effektivt afsløre misbrug.

Den forordning, der er vedtaget i dag, skal ændre på den situation. Forordningen skal gælde for al engroshandel med el og gas i EU, også kontrakter om transport af disse produkter til kunderne. Forordningen har også et system for afsløring af markedsmisbrug, og der kan pålægges sanktioner, hvis reglerne ikke bliver overholdt.

Forordningen indeholder bl.a. følgende:

  • Forbud mod brug af intern viden ved salg og køb på engrosenergimarkederne. Eksklusive og prisfølsomme oplysninger skal gives, inden en handel kan indgås.

  • Forbud mod manipulerende transaktioner og udbredelse af ukorrekte oplysninger, der giver urigtige eller vildledende signaler om udbud, efterspørgsel eller pris.

  • Pligt for alle handlende i energi til at indberette deres transaktioner til Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER), enten direkte eller via tredjemand (fx en mægler eller et handelsrapporteringssystem). Oplysningerne omfatter pris, mængde, dato og klokkeslæt for transaktionen, og sælgers, købers og modtagers navn. Denne pligt bliver indført ved en gennemførelsesretsakt, der skal udarbejdes i løbet af de kommende måneder, og det vil af den fremgå, nøjagtig hvilke data der skal oplyses.

  • ACER får ansvaret for uafhængig overvågning af al handel og kontrol af, at reglerne overholdes. ACER kan foretage sine egne analyser på grundlag af de data, agenturet har modtaget. Hvis en umiddelbar vurdering bekræfter mistanken om markedsmisbrug, vil agenturet bede de nationale regulerende myndigheder om at undersøge sagen på stedet. I tilfælde af manipulation på tværs af grænserne skal agenturet også koordinere undersøgelserne. Hvis de regulerende myndigheder konstaterer, at reglerne er overtrådt, pålægger de sanktioner svarende til den skade, forbrugerne har lidt.

Alle disse foranstaltninger indgik i Kommissionens forslag, undtagen EU-registeret, som skal skabe større gennemsigtighed ved at konstatere, hvilke spillere der er aktive på markedet, og bestemmelsen om, at sanktionerne skal afspejle den skade, forbrugerne har lidt. De vil begge to hjælpe med til, at målet med forordningen bliver nået.

Kommissionen fremsatte den 8. december 2010 sit forslag om en forordning om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne. Teksten blev vedtaget ved førstebehandlingen i Europa-Parlamentet den 14. september 2011. Forordningen er i dag vedtaget af Rådet og bliver snart offentliggjort i EU-Tidende.

Yderligere oplysninger

Forordningen om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne kan læses her.

Kommissionens webside:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

Der findes yderligere oplysninger i MEMO/10/655

Kontaktpersoner:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar