Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Trhy s energií: Komise vítá přijetí nových pravidel pro velkoobchod s elektřinou a plynem

Brusel, 10. října 2011 – EU dnes přijala nová, přísnější pravidla pro velkoobchod s energií. Hlavním cílem je předcházet využívání informací zasvěcených osob a jiným formám zneužívání trhu, jež narušují velkoobchodní ceny energií a obvykle znamenají, že podniky i spotřebitelé platí za energii více, než musí. Nový právní předpis vstoupí v platnost do konce tohoto roku. Obchod s energií bude poprvé prověřován na úrovni EU, aby mohla být odhalena. Vnitrostátní orgány v členských státech zavedou sankce s cílem zastavit manipulaci s trhem a předcházet jí.

Komisař EU pro energetiku Günther Oettinger k tomu uvedl: „Dnešní den je významným milníkem ve vývoji vnitřního trhu. Nová pravidla obchodování přispějí k poctivým cenám energie. Zlepšením transparentnosti a integrity trhu navíc také vytváříme důvěru všech účastníků trhu v dobré fungování vnitřního trhu. Tím se podpoří hospodářská soutěž a zajistí se, že spotřebitelé pokaždé získají ten nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou.“

Souvislosti

V Evropě je do velkoobchodu s elektřinou a plynem zapojeno několik set společností a každodenně se uskuteční až 10 000 transakcí.

V energetice více než v jiných odvětvích jsou tržní ceny vysoce citlivé na dostupnost produkčních a přenosových/přepravních kapacit. Je tomu tak z toho důvodu, že elektřinu nelze skladovat v průmyslovém měřítku. Z tohoto důvodu lze ceny snadno ovlivnit vytvořením falešného dojmu o dostupnosti kapacit nebo i snížením skutečné produkce. Evropské velkoobchodní trhy s energií jsou také svou povahou stále více přeshraniční. Ceny se vytvářejí pomocí interakce mezi nabídkou a poptávkou napříč státními hranicemi. Transakce se kromě toho často uzavírají v jiné zemi, než ke které se obchody vztahují. To vše vytváří možnosti zneužití trhu, jež přesahuje státní hranice. Protože regulační orgány v členských státech neměly až doposud přístup ke všem údajům o přeshraničních transakcích, bylo obtížné vědět, co se na těchto trzích děje, a účinně odhalit zneužití.

Nařízení, jež bylo dnes přijato, má tuto situaci ukončit. Použije se na všechny velkoobchodní transakce s elektřinou a plynem v EU, včetně smluv o dopravě tohoto zboží k zákazníkům. Toto nařízení také stanoví systém odhalování zneužití trhu a stanoví sankce v případě nedodržení pravidel.

Nařízení zejména:

  • zakazuje používání informací zasvěcených osob při prodeji nebo nákupu na velkoobchodních energetických trzích. Výhradní a cenově citlivé informace by měly být zveřejněny dříve, než dojde k obchodům.

  • staví mimo zákon manipulativní transakce nebo šíření nepřesných informací, jež dávají falešné nebo zavádějící signály o nabídce, poptávce nebo cenách.

  • ukládá obchodníkům s energiemi, aby hlásili své transakce Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), a to buďto přímo nebo prostřednictvím třetí strany (např. brokera nebo systému pro ohlašování obchodů) . Tyto údaje zahrnují cenu, objemy, datum a čas transakce, jméno prodávajícího, jméno kupujícího a jméno příjemce. Tato konkrétní povinnost se stane použitelnou prováděcím nařízení, jež bude vypracováno v příštích měsících a objasní přesné podrobnosti ohledně údajů, jež se budou předávat.

  • činí agenturu ACER příslušnou pro nezávislý monitoring všech obchodů a kontrolu dodržování pravidel. Na základě obdržených údajů bude ACER s to provést svou vlastní analýzu. Když její prvotní posouzení potvrdí podezření na zneužití trhu, požádá vnitrostátní regulační orgány, aby případ na místě vyšetřily. V případě přeshraničních manipulací bude také šetření koordinovat. Když regulační orgány zjistí porušení pravidel, použijí přiměřené sankce, jež musí odrážet škodu způsobenou spotřebitelům.

Všechna tato opatření již byla součástí návrhu Komise, kromě registru EU, jehož cílem je zvýšit transparentnost označením subjektů působících na trhu, a podmínky, že sankce musí odrážet škodu způsobenou spotřebitelům. Obojí pomůže posílit cíl našeho nařízení.

Komise navrhla nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií dne 8. prosince 2010. Evropský parlament text přijal v prvním čtení dne 14. září 2011. Dnes nařízení přijala Rada a brzy bude vyhlášeno v Úředním věstníku.

Další informace

Nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií lze najít zde.

Relevantní internetová stránka Komise:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

Ohledně dalších informací viz rovněž MEMO/10/655.

Kontaktní osoby:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)


Side Bar