Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за медиите

Енергийни пазари: Комисията приветства приемането на нови правила относно търговията на едро с газ и електроенергия

Брюксел, 10 октомври 2011 г. — Днес ЕС прие нови строги правила за търговията с енергия на едро. Основната цел е да се предотврати използването на вътрешна информация и други форми на злоупотреба с пазара, които изкривяват цените на продажбата на едро на енергия, в резултат на което фирмите и потребителите обикновено заплащат повече, отколкото е необходимо, за използваната от тях енергия. Новият закон ще влезе в сила до края на тази година. За първи път досега търговията с енергия ще се следи на ниво ЕС, за да могат да се разкриват случаи на злоупотреба. За да спрат и предотвратят манипулацията на пазара, органите в държавите-членки ще налагат наказания.

Комисарят по енергетика Гюнтер Йотингер заяви: „Днес е важен ден за развитието на вътрешния пазар. Новите правила за търговия ще доведат до справедливи цени на енергията. Освен това, когато пазарът стане по- прозрачен и се спазват правилата, това ще засили доверието на всички в доброто функциониране на вътрешния пазар. Така ще засили конкуренцията и потребителите винаги ще получават най-добрата цена.“

История на досието

Стотици компании в Европа търгуват на едро с електроенергия и газ, като на ден се извършват над 10 000 сделки.

В сектора на енергията, повече от всеки друг сектор, пазарните цени са тясно обвързани със наличните възможности за производство и пренос на продукцията. Това се обяснява с факта, че електроенергията не може да се съхранява в промишлен мащаб. Затова цените се влияят много лесно, като се създаде фалшива представа за наличните производствени възможности или като всъщност се намали действителното производство. Освен това европейските пазари за енергия на едро стават все по- трансгранични. Цените се определят от предлагането и търсенето в различни страни, а сделките често се сключват извън държавата, в която се продава крайната продукция. Всичко това създава условия за пазарни злоупотреби, които излизат извън границите на конкретната държава. Тъй като досега регулаторите в държавите-членки нямаха достъп до всички данни за трансгранични сделки, беше трудно да се добие реална представа за това, което се случва на пазарите, и да се установят случаи на злоупотреба.

Приетият днес регламент цели да се сложи край на досегашната практика. Той ще се прилага за цялата търговия на едро с електроенергия и газ, включително по отношение на договорите за пренос на тези стоки до потребителите. С регламента се създава и система за регистриране на пазарни злоупотреби и се предвиждат наказания за тези, които нарушават правилата.

По-конкретно, с регламента:

  • се забранява използването на вътрешна информация, когато се купува или продава на пазари за търговия на едро на енергия. Преди да се извърши сделката трябва да се обяви поверителна информация, която може да повлияе на цените;

  • поставят се извън закона сделките, които имат за цел да манипулират пазар, или разпространяването на невярна информация, която поражда фалшиви или подвеждащи очаквания за предлагането, търсенето или цените;

  • търговците на енергия се задължават да докладват пред Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) пряко или чрез трета страна (напр. брокер или система за отчитане на търговия) за сключените от тях сделки. Те трябва да докладват цената, обемите, деня и времето, когато е извършена сделката, имената на продавача, купувача и получателя. Специално това задължение ще влезе в сила след приемането на регламент за прилагане, който ще бъде предложен в следващите месеци, като в него ще се уточнят подробностите относно информацията, която трябва да бъде предавана.

  • АСРЕ се задължава да извършва независимо наблюдение на извършваната търговия и да проверява дали се спазват правилата. На базата на получената информация АСРЕ ще може да прави собствени анализи. Ако първоначалната оценка потвърди съмненията за пазарна злоупотреба, агенцията ще изиска от националните регулатори да разследват случая на място. В случаите на манипулации в различни страни тя ще координира съвместните разследвания. Щом установят нарушаване на правилата, регулаторите ще налагат съответните наказания, които ще отговарят на щетите, нанесени на потребителите.

Всички тези мерки бяха вече включени в предложението на Комисията, освен регистърът на ЕС, който цели да се повиши прозрачността, като се установят активните играчи на пазара, и обвързването на наказанията с размера на щетите, нанесени на потребителите. И двете ще помогнат да се постигне набелязаната цел.

На 8 декември 2010 г. Комисията внесе предложение за Регламент относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар. На 14 септември 2011 г. документът беше одобрен на първо четене от Европейския парламент. Днес Съветът одобри регламента, който скоро ще бъде публикуван в Официален вестник.

Допълнителна информация

Текстът на Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар е достъпен тук:

Уебстраница на Комисията:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm

За повече информация вж. също MEMO/10/655.

За контакти:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar