Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Podnebne spremembe: raziskava kaže na večjo zaskrbljenost javnosti ter hkrati večje zavedanje o gospodarskih koristih ukrepov

Bruselj, 7. oktobra 2011 – Kot kaže posebna, danes objavljena raziskava Eurobarometra, več kot dva od treh Evropejcev menita, da so podnebne spremembe zelo resen problem, skoraj 80 % pa jih verjame, da je mogoče z bojem proti njim spodbuditi gospodarstvo in ustvarjanje novih delovnih mest.

Raziskava1, ki je potekala v juniju 2011, je pokazala, da je evropska javnost bolj zaskrbljena zaradi podnebnih sprememb, kot je bila leta 2009, in da so te še vedno pogostejši vzrok za zaskrbljenost kot gospodarske razmere.

Iz raziskave je razvidno tudi splošno prepričanje v vseh 27 državah članicah, da bo Evropska unija do sredine tega stoletja postala podnebju prijazna nizkoogljična družba.

Evropska komisarka, pristojna za podnebne ukrepe, Connie Hedegaard je povedala: „To je spodbudna novica. Kot kaže raziskava, se državljani Evrope zavedajo, da se ne soočamo samo z gospodarskimi izzivi. Iz raziskave je razvidno tudi, da prepričljiva večina Evropejcev od svojih politikov in vodstev podjetij pričakuje takojšnje ukrepe za reševanje podnebnih izzivov. Presenetljivo je, da je javnost celo bolj zaskrbljena zaradi podnebnih sprememb, kot je bila v času pred konferenco o podnebnih spremembah v Københavnu. Zlasti dejstvo, da več kot tri četrtine Evropejcev menijo, da je mogoče z izboljšanjem energetske učinkovitosti ustvarjati nova delovna mesta, je pomenljivo za tiste, ki v Evropi odločajo. To raziskavo razumem kot spodbudo tudi za nas člane Komisije, da bomo nadaljevali z bojem za ambiciozne in konkretne ukrepe na področju podnebnih sprememb v Evropi.“

Glavni izsledki raziskave:

  • 68 % vprašanih meni, da so podnebne spremembe zelo resen problem (leta 2009 jih je imelo tako mnenje 64 %). Skupaj 89 % vprašanih verjame, da so resen problem (in sicer „zelo resen“ ali „precej resen“). Resnost podnebnih sprememb je na lestvici od 1 (najmanj) do 10 (najbolj) ocenjena s 7,4 (leta 2009 je bila ocenjena s 7,1).

  • Na splošno veljajo podnebne spremembe za drugi najresnejši problem, s katerim se sooča svet, takoj za revščino, lakoto in pomanjkanjem pitne vode (ki se štejejo skupaj kot en problem). Eden od petih vprašanih meni, da so podnebne spremembe najresnejši problem. 51 % vprašanih (leta 2009: 47 %) podnebne spremembe označuje kot najresnejši ali enega od najresnejših problemov; 45 % jih ima tako mnenje o gospodarskih razmerah.

  • 78 % vprašanih se strinja, da je mogoče z bojem proti podnebnim spremembam in izboljšanjem energetske učinkovitosti spodbuditi gospodarstvo EU in ustvarjanje delovnih mest; leta 2009 jih je tako menilo 63 % vprašanih. V vseh državah članicah se s tem stališčem strinjata vsaj dva od treh vprašanih.

  • 68 % vprašanih je naklonjenih davčni politiki, ki bi v večji meri temeljila na rabi energije, pri čemer v vseh državah članicah večina vprašanih podpira tako spremembo.

  • Javnost pričakuje, da bo Evropa do leta 2050 postala podnebju prijazna družba, kar je v skladu z vizijo, ki jo je Komisija predstavila v začetku tega leta v svojem načrtu za konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika2. Skoraj devet od desetih vprašanih (88 %) pričakuje, da bo Evropa leta 2050 uporabljala več energije iz obnovljivih virov, 87 % jih verjame, da bo energetsko bolj učinkovita, 73 % pa, da bo avtomobilski pogon bolj učinkovit, kot je zdaj.

  • Boj proti podnebnim spremembam velja predvsem za odgovornost nacionalnih vlad, EU in podjetij. Samo 21 % vprašanih meni, da so osebno odgovorni, nadaljnjih 23 % pa jih je navedlo, da so kolektivno odgovorni vsi akterji, vključno z njimi samimi.

  • Malo več kot polovica vprašanih (53 %) navaja, da so v zadnjih šestih mesecih tudi sami ravnali tako, da ne bi škodili podnebju, ta delež pa se je izkazal za še večjega pri vprašanjih o tem, kako konkretno ravnajo: 66 % vprašanih trdi, da so zmanjšali količino odpadov ter da odpadke reciklirajo, to pa je tudi največkrat omenjeno ravnanje.

Celotno poročilo raziskave Eurobarometer je na voljo na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

Kontakt:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

1 :

Posebna raziskava Eurobarometer št. 372: podnebne spremembe.

2 :

Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 (COM(2011) 112).


Side Bar