Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Prieskum o zmene klímy: Obavy verejnosti rastú, ale informovanosť sa zlepšuje

Brusel 7. októbra 2011 – Zo špeciálneho prieskumu Eurobarometra, ktorého výsledky boli dnes uverejnené, vyplýva, že viac ako dvaja z troch Európanov považujú zmenu klímy za veľmi vážny problém a takmer 80 % zastáva názor, že prijatie opatrení na boj proti nej môže posilniť hospodárstvo a zamestnanosť.

V prieskume1, ktorý sa uskutočnil v júni 2011, sa zistilo, že zmena klímy spôsobuje európskej verejnosti viac obáv ako v roku 2009 – a že naďalej zostáva faktorom, ktorý spôsobuje väčšie obavy ako hospodárska situácia.

Z prieskumu takisto vyplýva, že v 27 členských štátoch je rozšírené očakávanie, že Európska únia sa do roku 2050 stane spoločnosťou, ktorá je priaznivá pre klímu a ktoré využíva nízkouhlíkové technológie.

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaard uviedla: „Je to povzbudzujúca správa! Z tohto prieskumu vyplýva, že občania Európy chápu, že hospodárske problémy nie sú jedinými problémami, ktorým musíme čeliť. Prieskum ukazuje, že jasná väčšina Európanov očakáva od svojich politikov a podnikateľských špičiek, že sa budú závažnou problematikou zmeny klímy zaoberať hneď. Je prekvapujúce, že verejnosti spôsobuje zmena klímy dokonca väčšie obavy ako po Konferencii o zmene klímy v Kodani. Silný signál pre európske politické špičky predstavuje najmä skutočnosť, že viac ako 3 zo 4 Európanov chápu zlepšenie energetickej účinnosti ako spôsob vytvorenia nových pracovných príležitostí. Tento prieskum vnímam ako povzbudenie pre nás, pracovníkov Komisie, aby sme v Európe naďalej presadzovali ambiciózne a konkrétne opatrenia na boj proti zmene klímy.“

Najdôležitejšie výsledky prieskumu:

  • 68 % respondentov považuje zmenu klímy za veľmi vážny problém (v roku 2009 to bolo len 64 %). Celkovo 89 % respondentov ju považuje za vážny problém (buď „veľmi vážny“ alebo „pomerne vážny“). Na stupnici od 1 (najmenej) do 10 (najviac) bola vážnosť zmeny klímy zaradená na úroveň 7,4 v porovnaní so 7,1 z roku 2009.

  • Celkovo bola zmena klímy vnímaná ako druhý najvážnejší svetový problém po chudobe, hlade a nedostatku pitnej vody (ktoré sa považovali za jeden problém). Jeden z piatich respondentov považoval zmenu klímy za vôbec najvážnejší problém. 51 % (v roku 2009 to bolo len 47 %) uviedlo, že ide buď o najvážnejší alebo jeden z najvážnejších problémov v porovnaní so 45 %, pre ktoré to bola hospodárska situácia.

  • 78 % sa zhodlo na tom, že boj proti zmene klímy a zlepšenie energetickej účinnosti môžu posilniť hospodárstvo a zamestnanosť v EÚ. V roku 2009 tento názor zastávalo len 63 % respondentov. V žiadnom členskom štáte sa nestalo, aby tento názor vyjadrili menej ako dvaja z troch respondentov.

  • 68% podporuje, aby zdaňovanie vo väčšej miere vychádzalo z využívania energie, pričom väčšina respondentov v každom členskom štáte sa vyslovila za takúto zmenu.

  • Verejnosť očakáva, že Európa sa do roku 2050 stane spoločnosťou, ktorá je priaznivá pre klímu, pričom Komisia načrtla túto víziu začiatkom tohto roka v Pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo2. Takmer deväť z 10 (t. j. 88 %) respondentov očakáva, že Európa bude v roku 2050 používať viac obnoviteľnej energie, 87 % očakáva, že Európa bude energeticky účinnejšou, a 73 % očakáva, že vozidlá budú poháňané efektívnejšie ako dnes.

  • Riešenie problematiky zmeny klímy sa považuje hlavne za zodpovednosť vlád jednotlivých štátov, EÚ a podnikov. Len 21 % respondentov vnímalo túto otázku ako svoju osobnú zodpovednosť, no ďalších 23 % spontánne uviedlo, že spoločnú zodpovednosť nesieme všetci.

  • O čosi viac ako polovica respondentov (53 %) uviedla, že počas uplynulých šiestich mesiacov prijali istý druh opatrenia na boj proti zmene klímy. V skutočnosti ich bolo dokonca viac, čo vysvitlo pri odpovedi na otázku, aké konkrétne opatrenia prijali. 66 % respondentov uviedlo, že obmedzuje a recykluje domový odpad, čo predstavovalo najbežnejšie prijaté opatrenie.

Úplné znenie správy k danému Eurobarometru je k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

Kontaktná osoba:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Špeciálny prieskum Eurobarometra 372: Zmena klímy.

2 :

Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050. KOM(2011) 112.


Side Bar