Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Klimato kaita. Apklausos duomenimis, visuomenė reiškia didesnį susirūpinimą dėl klimato kaitos ir geriau suvokia kovos su klimato kaita veiksmų ekonominę naudą

Briuselis, 2011 m. spalio 7 d. Specialios šiandien skelbiamos Eurobarometro apklausos duomenimis, daugiau kaip du trečdaliai europiečių mano, kad klimato kaita yra labai rimta problema, o 80 % – kad kovos su klimato kaita veiksmai gali padėti skatinti ekonomikos augimą ir didinti užimtumą.

2011 m. birželio mėn. atlikus apklausą1 nustatyta, kad Europos visuomenei klimato kaita kelia didesnį rūpestį nei 2009 m. ir kad klimato kaita toliau laikoma didesne problema nei ekonomikos sunkumai.

Be to, apklausa rodo, jog 27 valstybėse narėse plačiai tikimasi, kad Europos Sąjunga iki šio amžiaus vidurio taps klimatui palankesne mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomene.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Tai vilties teikianti naujiena! Ši apklausa leidžia teigti, jog Europos piliečiai suvokia, kad ekonominės problemos – ne vienintelės mums kylančios problemos. Apklausos duomenimis, dauguma europiečių tikisi, kad politikai ir verslo lyderiai nedelsdami imsis spręsti rimtas klimato kaitos problemas. Stebėtina, kad klimato kaita visuomenei dabar kelia didesnį rūpestį nei prieš Kopenhagos klimato kaitos konferenciją. Daugiau kaip trys ketvirtadaliai europiečių mano, kad efektyvesnis energijos vartojimas yra vienas iš būdų kurti naujas darbo vietas – tai svarbus ženklas Europos politikams. Manau, kad ši apklausa – paskata Komisijai toliau įgyvendinti konkrečias plataus užmojo Europos kovos su klimato kaita priemones.“ ''

Pagrindiniai apklausos rezultatai yra šie:

  • 68 % apklaustųjų mano, kad klimato kaita – labai rimta problema (2009 m. taip manė 64 %). Iš viso 89 % apklausos dalyvių mano, kad tai rimta problema („labai rimta“ arba „gana rimta“). Skalėje nuo 1 (mažiausia) iki 10 (didžiausia) klimato kaitos problema įvertinta 7,4 balo (palyginti su 7,1 balo 2009 m.).

  • Apskritai klimato kaita įvertinta kaip antra pagal dydį pasaulio problema po skurdo, bado ir geriamojo vandens trūkumo (vertinamų kaip vienas klausimas). Vienas iš penkių apklaustųjų mano, kad klimato kaita – pati rimčiausia problema. 51 % (palyginti su 47 % 2009 m.) sakė, kad tai yra pati didžiausia arba viena iš didžiausių problemų; 45 % apklaustųjų tokios nuomonės apie ekonomikos būklę.

  • 78 % sutiko, kad kova su klimato kaita ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas gali paskatinti ES ekonomikos augimą ir padidinti užimtumą; 2009 m. taip manė 63 % apklaustųjų. Visose valstybėse narėse šiai nuomonei pritarė ne mažiau kaip du iš trijų apklaustųjų.

  • 68 % remia iniciatyvas apmokestinimą labiau susieti su energijos vartojimu – tam pritaria dauguma kiekvienoje valstybėje narėje.

  • Piliečiai tikisi, kad iki 2050 m. Europa taps klimatui palankia visuomene – būtent tokią viziją Komisija išdėstė šiemet pateiktame Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo plane2. Beveik devyni iš dešimties (88 %) apklaustųjų tikisi, kad 2050 m. Europoje bus vartojama daugiau atsinaujinančiosios energijos, 87 % – kad Europoje bus užtikrintas didesnis energijos vartojimo efektyvumas, o 73 % – kad automobilių energijos vartojimo efektyvumas bus didesnis nei dabar.

  • Reiškiama nuomonė, kad už kovą su klimato kaita visų pirma atsakingos nacionalinės vyriausybės, ES ir verslas. Tik 21 % mano, kad ir jie atsakingi asmeniškai, tačiau dar 23 % apklaustųjų išreiškė nuomonę, kad atsakingi visi, įskaitant juos pačius.

  • Šiek tiek per pusę apklaustųjų (53 %) mano, kad per pastaruosius šešis mėnesius jie ėmėsi kokių nors kovos su klimato kaita veiksmų, tačiau ta dalis pasirodė dar didesnė paklausus, kokių konkrečių veiksmų jie ėmėsi – 66 % respondentų teigė sumažinę buitinių atliekų ir jas perdirbę; tai priemonė, kurios imtasi dažniausiai.

Visa Eurobarometro ataskaita pateikiama

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

Asmuo ryšiams

Isaac Valero Ladron, tel. 32 2 296 49 71

1 :

Eurobarometro apklausa Nr. 372. Klimato kaita.

2 :

Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas, COM(2011) 112.


Side Bar