Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjoni pressiteade

Kliimamuutused: küsitlus näitab, et inimesed on kliimamuutuste pärast üha rohkem mures ning nende teadlikkus meetmete majanduslikust kasust on suurenenud

Brüssel, 7. oktoober 2011 – Täna avaldatud Eurobaromeetri eriuuring näitab, et rohkem kui kaks eurooplast kolmest peavad kliimamuutusi väga tõsiseks probleemiks ja peaaegu 80% leiab, et kliimamuutuste vastu võitlemisel võetavad meetmed aitavad edendada majandust ja tööhõivet.

Juunis 2011 teostatud küsitlusest1 ilmneb, et võrreldes 2009. aastaga on Euroopa elanikkonna mure kliimamuutuste pärast suurenenud ning endiselt on see nende jaoks olulisem mureallikas kui majanduslik olukord.

Küsitlusest selgub ühtlasi, et 27 liikmesriigis on leidnud laia kõlapinda ootus, et käesoleva sajandi keskpaigaks on Euroopa Liidust saanud kliimasõbralikum, vähese CO2-heitega ühiskond.

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard sõnas: „See on julgustandev uudis! Küsitlus näitab, et Euroopa kodanikud suudavad mõista, et majandusega seotud probleemid ei ole meie ainuke lahendamist vajav ülesanne. Selgub, et enamik eurooplasi loodab, et nende poliitikud ja juhtivad äritegelased hakkavad otsima keerulistele kliimamuutustega seotud küsimustele lahendusi juba praegu. Väärib märkimist, et inimesed suhtuvad kliimamuutustesse veelgi suurema tõsidusega, kui enne Kopenhaageni kliimakonverentsi. Asjaolu, et neljast eurooplasest rohkem kui kolm arvab, et energiatõhususe parandamine aitab luua uusi töökohti, on Euroopa poliitikakujundajate jaoks oluline märk. Leian, et kõnealune küsitlus peaks julgustama ka komisjoni jätkama oma ulatuslikku ja konkreetset tegevust kliimamuutustega võitlemisel.”

Küsitluse tulemused on järgnevad:

  • 68% küsitletutest peab kliimamuutusi väga tõsiseks probleemiks (2009. aastal oli vastav näitaja 64%). 89% leiab, et see on tõsine probleem (valikuvariandid olid „väga tõsine” või „üsna tõsine”). Skaalal ühest kümneni hinnati kliimamuutuste tõsidust näitajaga 7,4 (2009. aastal oli vastav näitaja 7,1).

  • Üldiselt leiti, et kliimamuutused on maailma jaoks tähtsuselt teine oluline probleem pärast vaesust, nälga ja joogivee nappust (arvestatuna kokku ühe teemana). Üks viiest küsitletust pidas kliimamuutusi kõige tõsiseltvõetavamaks probleemiks. 51% (2009. aastal 47%) vastas, et kliimamuutused on kõige tõsisem või üks kõige tõsisematest probleemidest võrreldes 45%ga, kes arvasid sama majandusliku olukorra kohta.

  • 78% nõustus, et kliimamuutuste vastu võitlemine ja energiatõhususe parandamine aitab kaasa ELi majandusele ja tööhõivele (2009. aastal nõustus selle väitega 63%). Igas liikmesriigis toetas seda seisukohta vähemalt kaks vastanut kolmest.

  • 68% vastanutest toetab energiatarbimise suuremat maksustamist ning igas liikmesriigis pooldab enamik vastanutest sellele süsteemile üleminekut.

  • Elanikud loodavad, et Euroopa ühiskond muutub kliimasõbralikuks 2050. aastaks – visioon, mida komisjon on rõhutanud juba varem käesoleval aastal oma edenemiskavas „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050”2. Peaaegu üheksa inimest kümnest (88%) soovib, et 2050. aastaks kasutaks Euroopa rohkem taastuvaid energiaallikaid, 87% soovib, et Euroopa oleks energiatõhusam ja 73%, et autod kasutaksid energiat praegusest otstarbekamalt.

  • Kliimamuutuste vastu võitlemisega seotud tegevust loetakse peamiselt liimesriikide valitsuste, ELi ja ettevõtjate vastutusvaldkonda kuuluvaks. Üksnes 21% leidis, et on vastutavad isiklikul tasandil, kuid üle 23% pakkus spontaanselt, et vastutus on ühine, mida jagavad kõik ühiskonnaelus osalejad, sealhulgas ka nemad ise.

  • Üle poole küsitletuist (53%) märkis, et nad on viimase kuue kuu jooksul midagi teinud kliimamuutuste vastu võitlemiseks, ning küsimusele milliseid konkreetseid meetmeid on võetud antud vastuste alusel on see näitaja isegi suurem. 66% vastas, et nad on vähendanud ja saatnud ringlusse kodumajapidamisjäätmeid, mis on ka kõige üldisemalt levinud tegevus.

Eurobaromeetri aruande terviktekst on kättesaadav veebisaidil

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

Kontaktisik:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Eurobaromeetri eriuuring 372: Kliimamuutused.

2 :

Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava, KOM (2011) 112.


Side Bar