Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Změna klimatu: Průzkum ukazuje zvýšené obavy veřejnosti a povědomí o hospodářských přínosech opatření

Brusel, 7. října 2011 – Více než dva Evropané ze tří považují změnu klimatu za velmi vážný problém a téměř 80 % se domnívá, že přijetí opatření proti změně klimatu může stimulovat hospodářství i zaměstnanost, ukazuje zvláštní průzkum Eurobarometru, který se dnes zveřejňuje.

Anketou1 provedenou v červnu 2011 se zjistilo, že evropská veřejnost má větší obavy ze změny klimatu než v roce 2009 a že změna klimatu zůstává větším předmětem obav než hospodářská situace.

Průzkum také ukazuje obecné očekávání ve 27 členských státech, že se Evropská unie stane do poloviny tohoto století společností šetrnou ke klimatu a nízkouhlíkovou.

Komisařka odpovědná za oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „To je povzbuzující zpráva! Průzkum ukazuje, že občané Evropy dokáží rozpoznat, že hospodářské problémy nejsou jedinými problémy, s nimiž jsme konfrontováni. Ukazuje, že jasná většina Evropanů očekává, že jejich politici a čelní podnikatelé se nyní budou věnovat závažné problematice klimatu. Je překvapivé, že veřejnost má ze změny klimatu dokonce větší obavy, než tomu bylo v období před kodaňskou konferencí o klimatu. Výrazným signálem pro tvůrce politik v Evropě je zejména skutečnost, že více než tři ze čtyř Evropanů považují zlepšení v oblasti energetické účinnosti za způsob vytváření nových pracovních míst. Považuji tuto anketu za výrazné povzbuzení také pro nás v Komisi, abychom se v Evropě nadále zasazovali o ambiciózní a konkrétní opatření týkající se klimatu. ''

Klíčové výsledky průzkumu:

  • 68 % respondentů považuje změnu klimatu za velmi vážný problém (což je více oproti 64 % v roce 2009). Celkem 89 % ji považuje za závažný problém (buďto za „velmi závažný“ nebo „dost závažný“). Na stupnici od 1 (minimálně závažný) do 10 (maximálně závažný) byla závažnost změny klimatu ohodnocena stupněm 7,4 oproti 7,1 v roce 2009.

  • Celkově je změna klimatu považována za druhý nejzávažnější problém, před nímž svět stojí, přičemž za první nejzávažnější se považuje chudoba, hlad a nedostatek pitné vody (což se dohromady pojímá jako jediné téma). Jeden z pěti respondentů považuje změnu klimatu za jediný nejzávažnější problém. 51 % (nárůst oproti 47 % v roce 2009) prohlásilo, že změna klimatu je buďto nejzávažnějším problémem, nebo jedním z nejzávažnějších problémů, zatímco 45 % toto prohlašuje o hospodářské situaci.

  • 78 % respondentů souhlasilo s tím, že boj proti změně klimatu a zlepšení energetické účinnosti mohou stimulovat hospodářství a zaměstnanost v EU; to je nárůst od roku 2009, kdy 63 % souhlasilo s tím, že opatření v oblasti klimatu by mohlo stimulovat hospodářství a zaměstnanost. V každém členském státu podpořili tento názor alespoň dva respondenti ze tří.

  • 68 % respondentů podporuje to, aby zdanění ve větší míře vycházelo ze spotřeby energie, přičemž v každém členském státu je pro takovýto posun většina respondentů.

  • Veřejnost očekává, že se Evropa do roku 2050 stane společností šetrnou ke klimatu, což je vize, kterou Komise nastínila dříve v tomto roce ve svém Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství 2. Téměř devět z deseti respondentů (88 %) očekává, že v roce 2050 bude Evropa více využívat energie z obnovitelných zdrojů, 87 % očekává, že v Evropě se bude energie využívat účinněji, a 73 % očekává, že automobily budou energeticky účinnější než dnes.

  • Převládá názor, že řešení změny klimatu přísluší hlavně vládám členských států, EU a podnikatelské sféře. Pouze 21 % respondentů se domnívá, že i oni jsou osobně zodpovědní, ale dalších 23 % respondentů spontánně navrhuje, aby všichni aktéři, včetně jich samotných, nesli kolektivní zodpovědnost.

  • Něco přes polovinu respondentů (53 %) prohlásilo, že během předchozích šesti měsíců podniklo nějaké opatření proti změně klimatu, toto procento se však zvýšilo, pokud se dotaz týkal toho, jaké konkrétní kroky respondenti podnikli: 66 % respondentů uvedlo, že snížilo domovní odpad a že domovní odpad recyklovalo, což je nejčastěji podniknuté opatření.

Plná zpráva Eurobarometru je dostupná na adrese

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

Kontaktní osoba:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

1 :

Zvláštní Eurobarometr 372: Změna klimatu.

2 :

Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. KOM(2011) 112.


Side Bar