Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за медиите

Изменението на климата: Според проучване на Евробарометър сред обществеността нараства както загрижеността, така и осведомеността за икономическите ползи от мерките за предотвратяването му

Брюксел, 7 октомви 2011 г. – Повече от две трети от европейците смятат изменението на климата за много сериозен проблем, а почти 80 % са на мнение, че предприемането на мерки за предотвратяването му може да даде тласък на икономиката и на създаването на работни места — това показва публикуваното днес специално проучване на Евробарометър.

Според допитването1, извършено през юни 2011 година, европейската общественост е по-загрижена за измененията на климата в сравнение с 2009 година, като те предизвикват по-голямо безпокойство дори от икономическата ситуация.

Данните свидетелстват, че в 27-те държави-членки е широко разпространено очакването към средата на този век Европейският съюз да се превърне в щадящо климата общество с ниски въглеродни емисии.

Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Това е окуражителна новина! Според проучването гражданите на Европа разбират, че сме изправени не само пред икономически предизвикателства. От него се вижда, че мнозинството европейци очакват от водещите фигури в политиката и бизнеса незабавно да предприемат мерки за справяне с предизвикателствата, които поставя изменението на климата. Забележително е, че сега обществеността проявява още по-голяма загриженост, отколкото при подготовката на Копенхагенската конференция по изменението на климата. Фактът, че повече от три четвърти от европейците считат повишаването на енергийната ефективност за средство за създаване на нови работни места, е ясен сигнал към политическите дейци в Европа. Смятам, че и за нас в Европейската комисия това проучване е окуражителен знак да продължим да се борим за конкретни действия по отношение на изменението на климата.“

Ето и основните резултати от проучването:

  • 68 % от запитаните смятат изменението на климата за много сериозен проблем (в сравнение с 64 % през 2009 г.). Общо 89 % виждат в него сериозен проблем („много сериозен“ или „доста сериозен“). По скала от 1 до 10, където 1 е най-ниската, а 10 — най-високата степен, сериозността на изменението на климата се оценява на 7,4; за сравнение — стойността, посочена през 2009 година, е 7,1.

  • Като цяло, изменението на климата се счита за втората по важност задача, пред която е изправено човечеството, след бедността, глада и недостига на питейна вода (обобщени в един проблем). Всеки пети от запитаните е на мнение, че изменението на климата е най-сериозният проблем. 51 % (в сравнение с 47 % през 2009 г.) посочиха, че то е най-сериозният или един от най-сериозните проблеми, докато 45 % дадоха същия отговор за икономическата ситуация.

  • 78 % се съгласиха с твърдението, че борбата с изменението на климата и повишаването на енергийната ефективност могат да дадат тласък на икономиката на ЕС и на създаването на работни места — в сравнение с 63 % през 2009 година. Този възглед поддържат най-малко две трети от запитаните във всяка държава-членка.

  • 68 % застъпват становището, че данъчното облагане трябва в по-голяма степен да изхожда от потреблението на енергия, като във всяка държава-членка мнозинството от отговорилите се обявява в полза на такава промяна.

  • Обществеността очаква към 2050 година Европа да се превърне в щадящо климата общество — виждане, което Комисията формулира по-рано тази година в своя график за постигане на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност2. Почти девет десети (88 %) от запитаните очакват, че към 2050 година Европа ще потребява все повече енергия от възобновяеми източници, 87 % — че енергийната ефективност в Европа ще се повиши, а 73 % — че автомобилите ще бъдат захранвани по по-ефективен начин, отколкото сега.

  • Преобладава мнението, че с отговорността за действията по отношение изменението на климата трябва да се ангажират предимно правителствата на отделните държави, Европейският съюз и ръководителите на предприятия. Само 21 % заявиха, че се чувстват лично отговорни, но други 23 % спонтанно споделиха, че всички, включително и те самите, носят колективна отговорност.

  • Малко над половината от участниците в допитването (53 %) посочиха, че през последните шест месеца са предприели някакви действия за борба с изменението на климата, а когато им бе поставен въпросът какво конкретно, процентът се оказа още по-висок: 66 % заявиха, че намаляват битовите си отпадъци или ги рециклират, което е най-често срещаната мярка.

Пълният текст на доклада на Евробарометър е на разположение в интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Специално издание на Евробарометър 372: Изменение на климата.

2 :

Пътна карта за постигане до 2050 г. на икономика с ниска въглеродна интензивност COM(2011) 112.


Side Bar