Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

AVATUD USTE PÄEVAD 2011 – Euroopa piirkondade ja linnade nädal (10.–13. oktoober): arutelu Euroopa ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle

Brüssel 7. oktoober 2011. Euroopa 9. piirkondade ja linnade nädal „Avatud uste päevad 2011” algab Brüsselis 10. oktoobril Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso, Euroopa Regioonide Komitee presidendi Mercedes Bresso ja Euroopa regionaalpoliitika voliniku Johannes Hahni osavõtul. See komisjoni ja regioonide komitee ühisüritus toob kokku üle 6000 piirkondliku ja kohaliku esindaja Euroopa Liidu 200 piirkonnast ja kaheksast riigist väljastpoolt Euroopa Liitu. Avatud uste päevad on esimene võimalus arutada komisjoni ettepanekuid Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika uue käsitluse kohta (IP/11/1159).

Regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ütles: Avatud uste päevad 2011 annavad suurepärase võimaluse meie piirkondlikele esindajatele ühineda praegu käimasoleva väitlusega ühtekuuluvuspoliitika tuleviku teemal. Komisjon esitas hiljaaegu oma ettepanekud ühtekuuluvuspoliitika põhjaliku muutmise kohta, luues aluse Euroopa Liidu investeeringute mõju tugevdamisele. Me ootame sellele piirkondade ja linnade aktiivset toetust ning konkreetseid ettepanekuid, kuidas arukate investeeringute ja projektidega luua töökohti ning edendada Euroopa Liidu majanduskasvu."

Regioonide Komitee president Mercedes Bresso ütles: "Seekordsed avatud uste päevad toimuvad harukordselt sobival ajal, andes sellega võimaluse esimest korda arutleda regionaalpoliitika tulevikku kujundava seaduspaketi üle. Praegusel majandussurutise ajal tuleb tagada, et iga Euroopa Liidu tasandil kulutatud euro läheks täie ette, tugevdamaks kodanike solidaarsustunnet. Analüüsime sellest seisukohast põhjalikult komisjoni ettepanekuid ja arutame, kuidas saaks neid Euroopa piirkondade ja linnade huvides veelgi paremaks muuta."

Taust

Deviisi all „Investeerimine Euroopa tulevikku – arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv piirkondades ja linnades” toimub üle 100 seminari, mis on pühendatud kolmele peateemale:

  • Euroopa 2020. aastal. Ühtekuuluvuspoliitikat tutvustavatel seminaridel on arutusel ühtekuuluvuspoliitika ning piirkondade ja linnade osa aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamisel.

  • Paremad tulemused. Aruteludes keskendutakse küsimusele, kuidas edendada ühtekuuluvuspoliitika elluviimist, nt ühtse strateegilise raamistiku kaudu, mis hõlmab aastatel 2014–2020 kõiki territoriaalse mõjuga ELi fonde.

  • Asukohaga seotud teemad. Aruteludes pööratakse tähelepanu piirkondade ja linnade ning piiriüleste ja makropiirkondade ühendatud strateegiatele. Avatud päevade ülikoolis esineb 10 loengul ja seminaril mitmeid kuulsaid teadusinimesi, kes tegelevad linna- ja piirkondlike uuringutega. Rida seminare piirkondliku poliitika globaalsete aspektide edendamiseks toimub idapartnerluse riikide, Hiina, Ladina-Ameerika, Ukraina ja Austraalia esindajate osavõtul.

Kohtumispaik

Regioonide komitee ruumes peetaval üritusel „Kohtumispaik” on seekord tähelepanu keskmes avaliku ja erasektori koostöö. Seminaridel ja seminarijärgsetel kohtumistel on arutusel 65 avaliku ja erasektori ühist ettevõtmist 19 riigist ja mitmest eri sektorist (infotehnoloogia, veondus, energia, linnaline areng, kaugandmeside jne). Osalejate seas on asjatundjaid piirkondlikest ja kohalikest omavalitsusasutustest, rahastajate ja eraäriühingute esindajaid.

Euroopa ja kodupaik

Kõrvuti Brüsselis toimuvate seminaridega korraldatakse septembrist novembrini 253 kohalikku üritust teemal „Euroopa ja kodupaik". Üritused toimuvad lisaks 27 ELi liikmesriigile ka Bosnias ja Hertsegoviinas, Horvaatias, Islandil, Montenegros, Norras, Serbias, Šveitsis ja Türgis.

Lisateave:

www.opendays.europa.eu

IP/11/1159

COR/11/45

Vaadake ka teemat OPEN DAYS suhtluskeskkonnas Twitter @EU_Regional@EU_Regional, valige sõnumite märksõnaks #euopendays, või registreeruge AVATUD PÄEVADE suhtluskeskkonda siin: RegioNetwork 2020

Kõik ürituste fotod on kättesaadavad Flickris

Teisi tähtsamaid üritusi

Ürituste kava

Osavõtvate riikide kaart

LISA

Tähtsamad avatud uste päevade üritused:

  • Avaistung, 10. oktoober, 15.00–18.00, EP Hemicycle Avaistungile oodatakse 1100 kohalikku ja piirkondlikku esindajat. Tervituskõnedega esinevad Danuta Hübner (Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni esimees), Johannes Hahn ja Mercedes Bresso, põhisõnavõtud: Jerzy Buzek (Euroopa Parlamendi President), José Manuel Barroso (Euroopa Komisjoni president), Elżbieta Bieńkowska (Poola regionaalarenguminister). Teine osa algab Johannes Hahni ettekandega kavandatavatest määrustest, mis käsitlevad ELi ühtekuuluvuspoliitikat aastatel 2014–2020, ning selle järel on kavas arutelu avatud uste päevade kolmel põhiteemal.

  • REGI ja COTERi komisjoni nõupidamine, 11. oktoober, 9.00–10.45, regioonide komitee: Euroopa Parlamendi ja regioonide komitee avalik arutelu ELi ühtekuuluvuspoliitika teemal, lähtudes õigusaktide ettepanekutest ja 2013. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika territoriaalsetest aspektidest.

  • Temaatiline plenaaristung, 13. oktoober, 9.30–11.15, Charlemagne: Istungil käsitletakse fondide osa uues ühtses strateegilises raamistikus ning seoseid ühtekuuluvuspoliitika, maaelu arengu ja kalanduse alaste investeeringute ning Euroopa 2020. aasta strateegiaga. Plenaaristungil osalevad volinikud Johannes Hahn, László Andor ja Maria Damanaki.

Kontaktisikud:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar